Menu overslaan
8 juni 2018

70 gezinnen geholpen door Steunpunt Onderwijs

“Bij deze willen we jullie bedanken voor de geweldige steun in de afgelopen periode. Mede dankzij jullie kennis van zaken, kritisch doorvragen en gericht advies mag Jim ook komend schooljaar naar het regulier onderwijs blijven gaan.”

Dat is één van de vele mooie reacties van een ouder die de hulp inschakelde van het NSGK Steunpunt Onderwijs. Met het Steunpunt hebben we ruim 70 gezinnen geholpen met advies en ondersteuning, sinds de oprichting anderhalf jaar geleden. Vaak ging het om leerlingen die, zoals Jim hierboven, tegen hun zin dreigen te worden verwijderd van het regulier onderwijs. Ook waren er veel ouders die zagen dat hun kind onvoldoende ondersteuning kreeg op de reguliere school. En veel gezinnen waren verdwaald in het woud aan regelgeving rondom Passend Onderwijs, zorgplicht, OPP’s, financiële regelingen, de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en Wlz.

Medewerkers José Smits en Jacqueline Schoonheim van het Steunpunt hebben gesprekken gevoerd met de ouders of de jongeren zelf. Ze legden uit wat mogelijk is binnen de wet, namen als het nodig was contact op met de school, onderwijsconsulent, psycholoog, onderwijsbegeleider, leerplichtambtenaar of inspectie. En ze gingen geregeld mee naar gesprekken tussen ouders en scholen om mee te denken over oplossingen.

Het Steunpunt heeft ook een reeks ouders gesteund die hun kind met een (verstandelijke) beperking vanuit regulier basisonderwijs wilden inschrijven op regulier voortgezet onderwijs. En in enkele regio’s hielpen we ouders die, met steun vanuit de gemeente, integratieklassen willen starten. De gesprekken hierover zijn complex, vanwege de gecompliceerde regelgeving, maar vooral in het basisonderwijs vaak succesvol.

En aanvragen komen nog altijd binnen. Rond deze tijd, aan het einde van elk schooljaar nemen vragen van ouders toe. Het is het moment dat ze te horen krijgen of hun kind door mag gaan in het volgende schooljaar, of overgaan naar voortgezet onderwijs of beroepsopleiding. Vragen komen van ouders van kinderen met downsyndroom, kinderen met gedragsproblemen, thuiszitters, of kinderen die bedreigd worden met verwijdering omdat het overleg is vastgelopen. Soms heeft een basisschool weinig kennis van de mogelijkheden van kinderen met een specifieke beperking. Ze kijken vanuit vooroordelen en weten niet hoe adequate ondersteuning te geven. De inbreng en kennis van het Steunpunt Onderwijs kan dan een wereld van verschil maken.

Lees het verhaal van Jim (en meer over ons Steunpunt Onderwijs)

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij