Menu overslaan

Stichting Osani: voorbereid op de toekomst

4 april 2013 - Osani laat gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking nadenken over de toekomst en geeft hen meer regie over hun leven. NSGK steunt het initiatief van Osani om KernKringen op te zetten. Deze KernKringen bestaan uit samenwerkende ouders van kinderen met een verstandelijke beperking onder begeleiding van een KernKring coördinator van Osani. Samen gaan ze concreet aan de slag met het bouwen van een solide omgeving rondom de kinderen. Ouders worden geïnformeerd over wat nodig is om de toekomst van een gehandicapt kind in te richten door middel van de cursus ‘veilig en vertrouwd’. Hierin komen alle thema’s aan de orde die het fundament vormen van de toekomst van het kind met een handicap.

Samen zorgen ze ervoor dat deze KernKringen uitgroeien tot actieve lokale groepen die stapsgewijs mensen en organisaties betrekken bij het leven van hun kinderen. Door aansluiting te zoeken bij netwerken van diverse organisaties, clubs en verenigingen in hun eigen omgeving wordt de verbinding met de samenleving versterkt. Er wordt een plan voor de toekomst opgesteld en gewerkt aan de opbouw van een netwerk van mensen in de onmiddellijke omgeving die samen met het gezin het toekomstplan uitvoeren. Waar de gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking nu nog vaak sterk afhankelijk zijn van geïnstitutionaliseerde hulp en ondersteuning, zullen ze door middel van de opbouw van een netwerk in de onmiddellijke omgeving meer de eigen regie krijgen over hun toekomst en volwaardig kunnen participeren op alle levensterreinen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij