Menu overslaan

Unieke gegevens over het aantal kinderen met handicap per provincie, gemeente en wijk

31 oktober 2013 - Gisteren nam mevrouw Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het rapport ‘Kinderen met een handicap in Tel’ in ontvangst. Daarin staan unieke gegevens over het aantal kinderen met een handicap per provincie, gemeente en wijk. Deze cijfers zijn cruciaal voor de gemeenten, omdat zij vanaf 2014 de verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdzorg en de zorg voor gehandicapten. Tegelijkertijd constateert Kinderen in Tel dat niet alle relevante groepen kinderen in beeld zijn. Volledig inzicht is nodig om specifiek beleid te kunnen ontwikkelen voor al deze kinderen.

In 2014 start de invoering van de Participatiewet en de nieuwe Jeugdwet voor gemeenten. Daarmee krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden die van invloed zijn op kinderen met een handicap. Uit de cijfers van ‘Kinderen met een handicap in Tel’ blijkt dat sommige gemeenten straks worden geconfronteerd met een groot aantal jongeren dat specialistische zorg nodig heeft.

Niet alle groepen in beeld
In 2012 telde Nederland in totaal tussen de 109.000 en 129.000 kinderen met een handicap (exclusief psychiatrie). De cijfers zijn gebaseerd op analyse van verschillende registratiebestanden. Ruim 68.000 van deze kinderen hadden in 2012 vanwege hun handicap specialistische zorg of voorzieningen nodig. Er zijn dus maximaal 61.000 kinderen met een handicap die niet direct zichtbaar zijn in de voor dit onderzoek gebruikte databestanden, maar het is wel te verwachten dat zij ergens in hun jeugd een beroep op zorg of voorzieningen zullen doen.

Cijfers:
• Ongeveer 20.000 kinderen hebben een lichamelijke handicap.
• Bijna 45.000 kinderen hebben een verstandelijke handicap.
• Ruim 10.000 kinderen hebben een zintuiglijke handicap.
Hiervan hebben ruim 6.500 kinderen meervoudige handicaps (lichamelijk en verstandelijk).

Het onderzoek is gedaan op verzoek van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Johanna KinderFonds, het Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten met medewerking van Defence for Children. Het onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.

Ontwikkelingskansen voor kinderen met een handicap
Op basis van de cijfers over kinderen met een handicap per gemeente en wijk doen de opdrachtgevers van ‘Kinderen met een handicap in Tel’ aanbevelingen die erop gericht zijn dat kinderen met een handicap alle ontwikkelingskansen krijgen en dat gemeenten er alles aan doen om die kansen voor kinderen met een handicap te creëren. De centrale overheid blijft op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag uiteindelijk eindverantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de zorg. De aanbevelingen voor gemeenten zijn:
  • Maak een apart beleidsplan voor kinderen met een handicap en oormerk het budget dat nodig is om voorzieningen en zorg voor kinderen en jongeren met een handicap op maat te kunnen realiseren.
  • Zorg als gemeente dat er participatie-bevorderend beleid is bij de inrichting van goede voorzieningen voor kinderen met een handicap voor spelen, sporten, de toegang tot vervoer, onderwijs en cultuur.
  • Geef kinderen en jongeren met een handicap een effectieve mogelijkheid om over de beleidsvoorstellen mee te praten en monitor de uitvoering hiervan.
  • Monitor de kinderen en jongeren met een handicap die gebruik maken van specialistische zorg. Volg de komende jaren het gebruik van de zorg en bewaak vooral de belangen van jongeren en hun ouders. Dit is nodig om te blijven nagaan of jongeren, die behoefte hebben aan gespecialiseerde zorg, die ook daadwerkelijk krijgen. Houd hiertoe een goed registratiesysteem bij en zorg dat de gegevens over het gebruik van AWBZ-voorzieningen landelijk beschikbaar blijven.
Over Kinderen in Tel
Kinderen in Tel is een onderzoek dat sinds 2006 de situatie van kinderen in kaart brengt aan de hand van twaalf indicatoren die zijn gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. Kinderen in Tel presenteert data over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland op provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau. Kinderen in Tel is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief. De publicatie ‘Kinderen met een handicap in Tel’ is een gezamenlijk project van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Revalidatiefonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het Johanna KinderFonds en Defence for Children. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij