Menu overslaan

Voorlichtingscampagne Passend Onderwijs van start

26 februari 2014 - Het College voor de Rechten van de Mens is een voorlichtingscampagne gestart over Passend Onderwijs en gelijke behandeling. Er bestaat zowel onder scholen als onder ouders onduidelijkheid  over de rechten van leerlingen met een beperking. De hele maand maart zal campagne worden gevoerd om ouders, scholen en leerlingen in te lichten over de wet Passend Onderwijs.

Nu het nieuwe schooljaar nadert voor leerlingen van groep 8 worden de open dagen van middelbare scholen actief bezocht door ouder en kind. Helaas komt het voor dat een leerling wordt geweigerd door een school op basis van een handicap of chronische ziekte. Redenen voor de weigering zijn meestal dat de school geen juiste aanpassing kan bieden aan de betreffende  leerling. Voor deze problematiek is een oplossing gevonden in de Wet Passend Onderwijs. Deze wet gaat vanaf augustus 2014 in en geldt voor alle basis- en middelbare scholen in Nederland. De wet moet ervoor zorgen dat leerlingen met een beperking niet langer thuis zitten, omdat een school hen weigert.

Maar wat houdt de zorgplicht precies in? 
Welke ondersteuning mag een leerling of ouder vragen? En in hoeverre moet een school hen daarin tegemoet komen? En hoe zit het met het recht op gelijke behandeling: hoe verhoudt passend onderwijs zich tot de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte? Op deze en andere vragen probeert het college in haar campagne antwoord te geven.

Kijk voor meer informatie over de invoering en de betekenis van de Wet Passend Onderwijs op www.mensenrechten.nl 

Een voorlichtingsbijeenkomst bezoeken? Klik hier

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij