Menu overslaan

Actievoorwaarden sms-actie van NSGK

De actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-actie van NSGK: 'actie' voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen: 'deelnemers', door NSGK.

Omschrijving van de actie
Het Nederlandse publiek wordt op verschillende manieren opgeroepen een sms te sturen met het woord ‘HELPMEE’ naar nummer 4333. Het betreft hier een eenmalige donatie.

Via verschillende kanalen en middelen, zoals spotjes op tv, oproepen binnen tv-programma's van onder andere RTL, folders en online middelen, wordt de ontvanger van de boodschap opgeroepen de campagne te steunen met een sms naar 4333 met de sms-tekst ‘HELPMEE’.

Voor deze sms naar 4333 (met de tekst ‘HELPMEE’) worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een dank-sms. Met deze dank-sms wordt eenmalig een donatie van € 3,00 bij ‘HELPMEE’ doorbelast op de mobiele telefoonrekening van de deelnemer. Het betreft een eenmalige dienst.

Waar gaat de opbrengst van de actie naartoe?
Het geld dat NSGK door deze actie ontvangt, is bestemd voor projecten van NSGK om het gehandicapte kind te steunen.


Artikel 1 Algemeen

 1. De sms-campagne is georganiseerd voor mensen van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland. Deelname aan deze actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
 2. De actie is doorlopend.
 3. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. 
 4. NSGK behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden te allen tijde aan te passen. NSGK behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen danwel te verlengen.
 5. Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.


Artikel 2 Spelregels

 1. De deelnemer doet mee aan de sms-actie van NSGK, door een sms met de tekst ‘HELP MEE’ te sturen naar 4333. Als reactie ontvangt de deelnemer een dank-sms, hierna te noemen ‘retour-sms’. Met deze retour-sms zal door de provider eenmalig een bedrag van € 3,- bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld. Als de sms niet gelukt is, dan ontvang je wel een ‘retour-sms’ en wordt er geen bedrag verrekend.
 2. De kosten van deze eenmalige sms-dienst zijn € 3,- per ontvangen bericht, exclusief de telefoonkosten voor het versturen van de sms. 
 3. Dit is geen abonnementsdienst. Afmelden van deze dienst is dus niet nodig, omdat het een eenmalige dienst betreft. 
 4. Ben je jonger dan 18 jaar? Zonder schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger mag je niet meedoen aan deze sms-actie. Doe je mee, dan gaat NSGK er vanuit dat je de schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt.
 5. Voor het uitvoeren van deze dienst werkt NSGK samen met GEEF-SMS, dat speciaal is opgezet voor goede doelen met een CBF-keurmerk. GEEF-SMS garandeert dat het maximale bedrag van de sms-donatie bij het goede doel terecht komt. GEEF-SMS is onderdeel van de Goede Doelen Nederland, de branche vereniging voor landelijk wervende doelen, en werkt geheel volgens de SMS Gedragscode en Reclamecode SMS-dienstverlening.
 6. Het bedrag wordt via GEEF-mobiel aan NSGK afgedragen, na aftrek van operatorkosten, GEEF-mobielkosten en BTW. De BTW over de gift wordt later verrekend. Uiteindelijk levert een donatie van € 3,- ongeveer € 2,50 op voor NSGK. Het precieze bedrag per individuele sms is afhankelijk van de betreffende operator.
 7. Deze dienst voldoet aan de SMS Gedragscode en Reclamecode SMS-dienstverlening.


Artikel 3 Gebruik gegevens

 1. Alle gegevens die NSGK verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.  Zie ook het NSGK Privacy statement: www.nsgk.nl/privacy
 2. De gegevens worden verzameld ten behoeve van NSGK. 
 3. NSGK zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het sms’en gebruikte mobiele telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van NSGK en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van NSGK.
 4. Afmelden voor telefonisch contact kan direct tijdens het telefoongesprek, of stuur een e-mail met mobiele telefoonnummer met het verzoek ‘geen telefonische benadering NSGK’ naar info@nsgk.nl
 5. Eventuele e-mails van NSGK worden alleen aan het e-mailadres van een deelnemer gestuurd, indien deze daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.


Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. NSGK is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. 
 2. Meer specifiek is NSGK, niet aansprakelijk: 
 • voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging via social media kanalen zoals (maar niet beperkt tot) Facebook, Twitter om ook te sms’en en eventueel daaruit voortkomende schade; 
 • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in het netwerk, computer hardware of software van welke aard dan ook, die tot gevolg heeft dat ten onrechte donaties sms’jes worden verstuurd of worden verrekend door de provider;
 • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.


Artikel 5 Diversen

 1. Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag. 
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal NSGK een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij