Menu overslaan

Samen met Triodos Bank heeft NSGK het Triodos NSGK Borgstellingsfonds opgericht. Dit fonds is bedoeld voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor een reguliere bijdrage van NSGK (of andere fondsen), maar wel bijdragen aan onze doelstellingen m.b.t. kinderen en jongeren met een handicap.

Op deze manier kunnen meer initiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap op het gebied van wonen, leren, werken en vrije tijd worden gerealiseerd die anders mogelijk niet van de grond zouden komen. 

Hoe werkt het Borgstellingsfonds?

Als uw project past binnen het beleid van NSGK dan kunt u een een aanvraag doen voor een lening bij het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. NSGK stelt zich garant voor een deel van de lening (wat bancaire financiering dus gemakkelijker maakt). NSGK en Triodos Bank beoordelen de inhoud van de plannen en de financiële haalbaarheid.

Om snel te weten te komen of uw project past binnen ons beleid hebben we de quick-scan ontwikkeld. Doorloop nu de 9 vragen van de quick-scan. Leest u vervolgens onze visie, missie en criteria goed door voordat u een aanvraag bij ons indient. 

Onze visie

Ons ideaal is een samenleving waarin kinderen en jongeren met én zonder handicap als vanzelfsprekend samen spelen en samen leven. In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Daardoor staan zij vaak nog aan de zijlijn. NSGK vindt dat ieder mens recht heeft om zelf de regie te voeren over zijn/haar leven; dus ook personen met een handicap.

Onze missie

NSGK ondersteunt organisaties die als doel hebben de positie van kinderen en jongeren met een handicap te verbeteren. NSGK streeft er ook naar de maatschappij bewuster te maken van de noodzaak om de positie van deze kinderen en jongeren te verbeteren. Activiteiten die dat bevorderen zijn gericht op inclusie, empowerment, beeldvorming en toegankelijkheid.

Resultaat van ons werk is een samenleving waarin kinderen en jongeren met een beperking vanzelfsprekend samen spelen, leren, werken en leven.

Ons doel

Met onze jaarlijkse bijdrage aan meer dan tweehonderd initiatieven is ons doel altijd om méér mogelijk te maken voor kinderen en jongeren met een handicap dan de bijdrage alleen. Als fonds stimuleert en ondersteunt NSGK de ontwikkeling van een kind of jongere met een handicap zodat het kind of de jongere binnen zijn of haar mogelijkheden en met de benodigde ondersteuning kan opgroeien tot een zo autonoom mogelijk functionerende volwassene. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een lening uit het Triodos NSGK Borgstellingsfonds dient het project/ de onderneming te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het project draagt direct bij aan een (inclusieve) samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en spelen. Ontmoeting staat hierbij centraal.
 • Het project zorgt voor: een betere toegankelijkheid voor onze doelgroep en/of empowerment van onze doelgroep en/of een positieve beeldvormingbevorderen. In de groene kaders links op deze pagina leest u meer over onze toetsingscriteria. 
 • De doelgroep van NSGK (kinderen en jongeren met een beperking t/m 30 jaar) en/of hun verwanten moeten waar mogelijk actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project.
 • Er is aantoonbare behoefte aan het project.

Aanvullende voorwaarden:

 • Er is een aantoonbare financiële noodzaak voor de borgstelling.
 • Er is sprake van een materiële investeringsbehoefte.
 • De onderneming is (op termijn) winstgevend.

Aanvraagformulier

Denkt u dat uw onderneming in aanmerking komt voor een lening uit het Triodos NSGK borgstellingsfonds? Vul dan nu het aanvraagformulier in. 

De volgende stukken moeten als bijlagen worden toegevoegd bij het aanvraagformulier.

 1. Ondernemingsplan (inclusief marktverkenning en SWOT-analyse) 
 2. Investeringsbegroting
 3. Exploitatiebegroting
 4. Liquiditeitsbegroting

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij