Menu overslaan

Aanvraag indienen

U kunt een gift aanvragen bij NSGK als uw project past binnen ons beleid. Om snel te weten te kunnen komen of uw project bij ons past hebben wij de quick-scan ontwikkeld. Doorloop nu de 9 vragen van de quick-scan. Leest u vervolgens onze visie, missie en criteria goed door, voordat u een aanvraag bij ons indient.

Onze visie

Ons ideaal is een samenleving waarin kinderen en jongeren met én zonder handicap als vanzelfsprekend samen spelen en samen leven. In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Daardoor staan zij vaak nog aan de zijlijn. NSGK vindt dat ieder mens recht heeft om zelf de regie te voeren over zijn/haar leven; dus ook personen met een handicap.

Onze missie

NSGK ondersteunt organisaties die als doel hebben de positie van kinderen en jongeren met een handicap te verbeteren. NSGK streeft er ook naar de maatschappij bewuster te maken van de noodzaak om de positie van deze kinderen en jongeren te verbeteren. Activiteiten die dat bevorderen zijn gericht op inclusie, empowerment, beeldvorming en toegankelijkheid.

Resultaat van ons werk is een samenleving waarin kinderen en jongeren met een beperking vanzelfsprekend samen spelen, leren, werken en leven.

Ons doel

Met onze jaarlijkse bijdrage aan meer dan tweehonderd initiatieven is ons doel altijd om méér mogelijk te maken voor kinderen en jongeren met een handicap dan de bijdrage alleen. Als fonds stimuleert en ondersteunt NSGK de ontwikkeling van een kind of jongere met een handicap zodat het kind of de jongere binnen zijn of haar mogelijkheden en met de benodigde ondersteuning kan opgroeien tot een zo autonoom mogelijk functionerende volwassene.

Toetsingscriteria

Ons ideaal is een inclusieve samenleving, waarin mensen met én zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Of én hoe uw project bijdraagt aan ons ideaal wordt beoordeeld aan de hand van 3 toetsingscriteria: Beeldvorming, Toegankelijkheid en Empowerment. Uw project dient minimaal aandacht te besteden aan één van deze criteria, om voor een gift in aanmerking te komen. Hieronder leest u meer over de invulling van deze criteria.

 1. Positieve beeldvorming betekent voor NSGK dat mensen met een beperking worden getoond en gezien als autonome personen, met mogelijkheden en beperkingen, net als ieder ander. Als mensen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de samenleving.
 2. Toegankelijkheid betekent het voor iedereen toegankelijk maken van plekken, producten en diensten.
 3. Empoweren betekent mensen in staat stellen hun capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken met het doel de controle over het eigen leven te vergroten en actief mee te doen in samenleving. Empoweren gaat voor NSGK dus over het in staat stellen van onze doelgroep: 1) Te ontdekken waar de eigen kracht ligt, 2) Te leren zelf keuzes te maken en 3) Zelfvertrouwen te ontwikkelen en eigen keuzes en ambities waar te maken. 

Voorwaarden

Wilt u een aanvraag indienen bij NSGK, dan dient uw project aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. Het project draagt direct bij aan een (inclusieve) samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en spelen. Ontmoeting staat hierbij centraal.

 2. Het project moet zorgen voor: een betere toegankelijkheid voor onze doelgroep en/of empowerment van onze doelgroep en/of een positieve beeldvorming bevorderen.

 3. De doelgroep van NSGK (kinderen en jongeren met een beperking t/m 30 jaar) en/of hun verwanten moeten waar mogelijk actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

 4. Het project moet duurzaam zijn, oftewel een aantoonbaar blijvend effect hebben.
 5. Er is aantoonbare behoefte aan het project.

In het groene kader hierboven leest u wat wij onder deze begrippen verstaan.

Wat doen we NIET:

 • NSGK draagt niet bij aan projecten die al gestart zijn of binnen 3 maanden starten.
 • NSGK ondersteunt alleen projecten van stichtingen of verenigingen met een onafhankelijk bestuur van minimaal drie leden. Individuele aanvragen komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 • NSGK draagt niet bij aan reguliere exploitatiekosten of fondsenwerving.
 • NSGK ondersteunt alleen projecten waar vanuit de overheid onvoldoende (financiële) middelen voor beschikbaar zijn.
 • De aanvrager moet ook de geëigende aanvrager zijn van het project. Wij nemen bijvoorbeeld GEEN aanvragen aan van een 'Stichting Vrienden van'.
 • Projecten op het gebied van medische zorg en therapie komen niet in aanmerking voor een gift van NSGK.

En verder:

 • Voor onderzoek geldt dat NSGK alleen bijdraagt als het onderzoek voorziet in een oplossing van een praktisch probleem of obstakel dat onze doelgroep in de weg staat.
 • Indien de aanvraag wordt gedaan door een AWBZ-instelling verwacht NSGK een minimale eigen bijdrage uit financiële middelen van 1/3e deel van de begroting.

 • Bij aanvragen van wooninitiatieven geldt dat wij deze alleen in behandeling nemen als wonen en zorg gescheiden is.

Domeinen

NSGK steunt projecten op het gebied van:
 1. Wonen, logeren en opvang 
 2. Werk en dagbesteding
 3. Onderwijs 
 4. Vrije tijd
 5. Informatie en voorlichting

  Klik op een domein hierboven voor meer informatie en bijbehorende criteria.

Aanvraag.nl

NSGK werkt samen met het VSBfonds, Kansfonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Revalidatiefonds en het Johanna Kinderfonds. Wilt u een gift aanvragen bij NSGK en deze fondsen kunt u dit doen via www.aanvraag.nl. U hoeft maar één keer de aanvraag te versturen. Let wel; de behandeltermijn is vier maanden.

Aanvraagformulier

Denkt u dat uw project goed bij NSGK past? Dan vindt u helemaal onderaan deze pagina de link naar ons aanvraagformulier.  

Let op! Bij het aanvraagformulier dient u de volgende documenten digitaal mee te sturen:


1. Projectplan (met daarin minimaal de volgende punten:)

 • Wat is de aanleiding van het project?
 • Hoe is de behoefte van de doelgroep aangetoond?
 • Op welke manier is de doelgroep actief betrokken bij het project?
 • Wat is het duurzame resultaat van het project en op welke manier wordt dat gemeten?

2. Begroting
3. Dekkingsplan
4. Jaarrekening
5. Kopie van een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 1 jaar oud
6. Statuten van de stichting
7. Bouwtekeningen indien het een bouwkundige aanpassing betreft

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.