Menu overslaan

Aanvraag indienen

Met hulp van donateurs en vrijwilligers geven wij financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren met een handicap. Wil je snel te weten komen of jouw project mogelijk in aanmerking komt voor steun? Doorloop dan de 9 vragen van de quick-scan. Lees ook de informatie hieronder goed door, voordat je een aanvraag bij ons indient.

Ons ideaal

Ons ideaal is een samenleving waarin kinderen en jongeren met én zonder handicap vanzelfsprekend samen spelen, leren, sporten, wonen en werken. In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. NSGK steunt organisaties die helpen deze drempels weg te nemen.

Voorwaarden voor onze steun

We onderscheiden drie manieren waarop projecten kunnen bijdragen aan ons ideaal, de inclusieve samenleving: beeldvorming, toegankelijkheid en empowerment. Jouw project dient minimaal aandacht te besteden aan één van deze criteria, om voor een gift in aanmerking te komen.

Positieve beeldvorming betekent voor NSGK dat mensen met een beperking worden getoond en gezien als autonome personen, met mogelijkheden en beperkingen, net als ieder ander. Als mensen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de samenleving.
Toegankelijkheid betekent het voor iedereen toegankelijk maken van plekken, producten en diensten.
Empoweren betekent voor NSGK dat kinderen en jongeren met een handicap ontdekken waar hun eigen kracht ligt, leren zelf keuzes te maken, zelfvertrouwen ontwikkelen en hun eigen ambities waar maken. 

Naast beeldvorming, empowerment of toegankelijkheid hanteren we de volgende criteria:

 1. Ontmoeting tussen kinderen en jongeren met en zonder handicap staat centraal.

 2. Kinderen en jongeren met een beperking (tot en met 30 jaar) en/of hun verwanten moeten waar mogelijk actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

 3. Het project moet duurzaam zijn; het moet een aantoonbaar blijvend effect hebben.

 4. Er is aantoonbare behoefte aan het project.

Wat doen we niet:

 • NSGK draagt niet bij aan projecten die al gestart zijn of binnen 3 maanden starten.
 • NSGK ondersteunt alleen projecten van stichtingen of verenigingen met een onafhankelijk bestuur van minimaal drie leden. Individuele aanvragen komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 • NSGK draagt niet bij aan reguliere exploitatiekosten of fondsenwerving.
 • NSGK ondersteunt alleen projecten waar vanuit de overheid onvoldoende (financiële) middelen voor beschikbaar zijn.
 • De aanvrager moet ook de geëigende aanvrager zijn van het project. Wij nemen bijvoorbeeld GEEN aanvragen aan van een 'Stichting Vrienden van'.
 • Projecten op het gebied van medische zorg en therapie komen niet in aanmerking voor een gift van NSGK.

En verder:

 • Voor onderzoek geldt dat NSGK alleen bijdraagt als dit voorziet in een oplossing van een praktisch probleem dat onze doelgroep in de weg staat.
 • Als de aanvraag wordt gedaan door een Wlz-instelling of school verwacht NSGK een minimale eigen bijdrage van 1/3e deel van de begroting.

Domeinen

Voor specifieke domeinen kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Klik op een domein voor meer informatie en bijbehorende criteria:

Aanvraagformulier

Past jouw project bij NSGK? Dan vind je onderaan de link naar ons aanvraagformulier.  

Bij het aanvraagformulier dien je de volgende documenten digitaal mee te sturen:

 1. Projectplan (met daarin minimaal de volgende punten: Wat is de aanleiding van het project? Hoe is de behoefte van de doelgroep aangetoond? Op welke manier is de doelgroep actief betrokken bij het project? Wat is het duurzame resultaat van het project en op welke manier wordt dat gemeten?
 2. Begroting
 3. Dekkingsplan
 4. Jaarrekening
 5. Kopie van een gewaarmerkt  KvK-uittreksel (maximaal 1 jaar oud)
 6. Statuten van de stichting
 7. Kopie bankafschrift met naam organisatie en rekeningnummer (maximaal 3 maanden oud)
 8. Bouwtekeningen (als het een bouwkundige aanpassing betreft)

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.