Menu overslaan

Aanvraag indienen

Met hulp van donateurs en vrijwilligers geven wij financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren met een handicap. Wil je snel te weten komen of jouw project mogelijk in aanmerking komt voor steun? Doorloop dan de 9 vragen van de quick-scan. Lees ook de informatie hieronder goed door, voordat je een aanvraag bij ons indient.

Ons ideaal

Geen kind zonder vriendjes, dat is ons ideaal. Maar liefst 62% van de mensen met een beperking voelt zich regelmatig eenzaam. En dat begint al op jonge leeftijd. Samen spelen bijvoorbeeld is lastig als 9 van de 10 speelplekken niet goed toegankelijk zijn. Ook bij veel sportclubs kunnen kinderen met een handicap niet terecht. En veel kinderen met een handicap gaan naar een speciale school ver van huis, waardoor ze nauwelijks vriendjes maken in hun eigen buurt.

De grootste beperking van kinderen is vaak niet de handicap zelf, maar de drempels die hen ervan weerhouden om te doen wat ieder ander kind ook doet: samen met vriendjes spelen. Wij helpen die drempels weg te nemen, zodat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Zodat ze samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien.

Voorwaarden voor onze steun

We onderscheiden drie manieren waarop projecten kunnen bijdragen aan ons ideaal: beeldvorming, toegankelijkheid en empowerment. Jouw project dient minimaal aandacht te besteden aan één van deze criteria, om voor een gift in aanmerking te komen.

Positieve beeldvorming: mensen met een beperking worden getoond en gezien als autonome personen, met mogelijkheden en beperkingen, net als ieder ander. Als mensen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de samenleving.
Toegankelijkheid: het voor iedereen toegankelijk maken van plekken, producten en diensten.
Empoweren: kinderen en jongeren met een handicap ontdekken waar hun eigen kracht ligt, leren zelf keuzes te maken, zelfvertrouwen ontwikkelen en hun eigen ambities waar maken. 

Naast beeldvorming, empowerment of toegankelijkheid hanteren we de volgende criteria:

 1. Ontmoeting tussen kinderen en jongeren met en zonder handicap staat centraal.

 2. Kinderen en jongeren met een beperking (tot en met 30 jaar) en/of hun verwanten moeten waar mogelijk actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

 3. Het project moet duurzaam zijn; het moet een aantoonbaar blijvend effect hebben.

 4. Er is aantoonbare behoefte aan het project.

 5. De aanvraag wordt gedaan door een  stichting of vereniging met een onafhankelijk bestuur van minimaal drie leden. 

Wat doen we niet:

 • We dragen niet bij aan projecten die al gestart zijn of binnen 3 maanden starten.
 • Het Gehandicapte Kind ondersteunt alleen projecten van stichtingen of verenigingen met een onafhankelijk bestuur met een oneven aantal van minimaal drie leden. Individuele aanvragen komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 • We dragen niet bij aan reguliere exploitatiekosten of fondsenwerving.
 • We steunen geen projecten waar vanuit de overheid voldoende (financiële) middelen voor beschikbaar zijn.
 • Wij nemen bijvoorbeeld geen aanvragen aan van een 'Stichting Vrienden van'. De aanvrager moet ook de geëigende aanvrager zijn van het project. 
 • Projecten op het gebied van medische zorg en therapie komen niet in aanmerking voor een gift.
 • Het Gehandicapte Kind draagt niet bij aan eenmalige evenementen.

En verder:

 • Voor onderzoek geldt dat we alleen bijdragen als dit voorziet in een oplossing van een praktisch probleem dat onze doelgroep in de weg staat.
 • Als de aanvraag wordt gedaan door een Wlz-instelling of school verwachten we een minimale eigen bijdrage van 1/3e deel van de begroting.

Domeinen

Voor specifieke domeinen kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Klik op een domein voor meer informatie en bijbehorende criteria:

We stoppen met het domein Werk en dagbesteding. Lees hier waarom.

Aanvraagformulier

Onderaan vind je de link naar ons aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier dien je de volgende documenten digitaal mee te sturen:

 1. Projectplan (met daarin minimaal de volgende punten: Wat is de aanleiding van het project? Hoe is de behoefte van de doelgroep aangetoond? Op welke manier is de doelgroep actief betrokken bij het project? Wat is het duurzame resultaat van het project en op welke manier wordt dat gemeten?
 2. Begroting
 3. Dekkingsplan
 4. Jaarrekening
 5. Kopie van een gewaarmerkt  KvK-uittreksel (maximaal 1 jaar oud)
 6. Statuten van de stichting
 7. Kopie bankafschrift met naam organisatie en rekeningnummer (maximaal 3 maanden oud)
 8. Bouwtekeningen (als het een bouwkundige aanpassing betreft)

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij