Menu overslaan

Informatie en voorlichting

Informatie is in onze samenleving lang niet altijd toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking. Sommige kinderen kunnen niet goed zien of horen. Anderen kunnen niet overweg met digitale media. NSGK vindt het belangrijk deze kinderen en jongeren ook optimaal geïnformeerd worden. Kennis van zaken stelt ze in staat keuzes te maken en hun weg te vinden in de samenleving. Informatie is minstens zo belangrijk voor de directe omgeving van kinderen en jongeren met een beperking: op weg naar vanzelfsprekend samenleven, spelen vooral de ouders spelen een grote rol. Zij geven mede vorm aan het leven van hun kinderen, behartigen hun belangen en zijn experts op het gebied van zorg en regelgeving rondom hun kinderen.

NSGK investeert ook in publieksvoorlichting. Vanzelfsprekend samenleven begint met begrip voor elkaar. Over mensen met een handicap bestaan helaas nog steeds veel vooroordelen en misverstanden. Daarom vindt NSGK positieve beeldvorming over leven met een beperking van groot belang. Naast publieksvoorlichting zorgen we ook dat de stem van kinderen met een beperking en hun ouders gehoord wordt in de samenleving. We ondersteunen lobby’s om de belangen van kinderen met een beperking en hun ouders te behartigen.

Voorbeelden van actuele ontwikkelingen die vragen om lobbyactiviteiten zijn:

 • De ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapte mens is in Nederland in het regeerakkoord opgenomen als intentie. Lobby op implementatie is noodzakelijk.
 • De wijzigingen rondom PGB en de overheveling van taken van AWBZ naar WMO vragen om inzet van belangenorganisaties.
 • De invoering van Passend Onderwijs heeft gevolgen voor leraren en leerlingen. Er is onvoldoende aandacht voor de positie en inspraak van ouders en leerlingen binnen Passend Onderwijs (eigen regie ontbreekt).

Welke projecten steunt NSGK?

1. Informatie

NSGK ondersteunt projecten die eraan bijdragen om informatie toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren met een beperking.

Daarbij kan het gaan om informatie die:

 1. Empowerend is, bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik stemmen?
 2. Zorgt voor deelname aan de samenleving, bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik internetbankieren?’
 3. Eigen regie mogelijk maakt, bijvoorbeeld: ‘Wat zijn mijn rechten?’

  Organisaties die zelf voorlichting geven en hun informatie beschikbaar willen maken voor de doelgroep zijn hiervoor primair zelf verantwoordelijk; zij komen niet in aanmerking voor een bijdrage van NSGK. We gaan soepeler om met aanvragen die gericht zijn op informatievoorziening aan kinderen, jongeren of ouders met een niet-Nederlandse achtergrond. Zij worden soms onvoldoende bereikt met bestaande informatiemiddelen. Naast projecten voor kinderen en jongeren, ondersteunt NSGK ook initiatieven die zich richten op (versterking van) ouders.

2. Voorlichting

Publieksvoorlichting kan op allerlei manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld door activiteiten en (duurzame) interactie, aanzet tot dialoog en discussie, een product (een film of boek) of door een combinatie hiervan. Naast publieksvoorlichting ondersteunt NSGK lobbyactiviteiten die erop gericht zijn om de maatschappelijke positie van kinderen en jongeren met een beperking (en/of hun ouders) te versterken.

Wat zijn voorwaarden voor een aanvraag?

 • U ontwikkelt nieuw informatie- of voorlichtingsmateriaal voor een breed publiek. 
 • De informatie is voor doelgroep (nog) niet voldoende beschikbaar.
 • U hebt onderzocht welk materiaal er al bestaat en hoe het nieuw te ontwikkelen materiaal zich daartoe verhoudt.
 • U werkt samen met minimaal een andere organisatie.
 • De doelgroep is actief betrokken bij ontwikkeling van het materiaal.
 • Er is een plan voor implementatie en verspreiding van het materiaal.
 • Er is een plan voor effectmeting.
 • De gebruiker betaalt in principe voor het informatie- en voorlichtingsmateriaal. Bij voorlichtingsdagen of maatjesprojecten is een kleine eigen bijdrage van de gebruikers eveneens op zijn plaats. Dit is zichtbaar in het dekkingsplan van het project. Als het materiaal gratis verspreid wordt, moet de noodzaak hiervan in het projectplan onderbouwd worden.
 • Bij aanvragen voor audiovisuele mediaproducties is er een uitzendgarantie.
 • Er is een realistische exploitatiebegroting.

Aanvullend voor digitaal materiaal geldt:

 • Meer nog dan bij analoog materiaal wordt ingezet op bundeling van informatie en samenwerking met andere partijen in het verspreiden van informatie.
 • Aanvrager moet de meerwaarde van het medium kunnen beargumenteren en er moet aangetoond zijn dat doelgroep er gebruik van gaat maken.
 • Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor exploitatie en updates (zowel inhoudelijk als technologisch) van het product.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Ouder- en patiëntenorganisaties die (ver)nieuw(end) informatie- of voorlichtingsmateriaal ontwikkelen.
 • NSGK steunt uitsluitend niet-commerciële organisaties met een onafhankelijk bestuur van minimaal drie leden.
 • Jongeren met een beperking die zelf een project willen uitvoeren, kunnen ook een aanvraag indienen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij