Menu overslaan

Logeren en opvang

Goede (logeer)opvang voor kinderen met een handicap is belangrijk. Een nieuwe omgeving biedt kinderen en jongeren met een beperking de kans om hun horizon te verbreden. Ondertussen kunnen hun ouders even opladen. Is de opvang op een locatie waar kinderen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten? Dan dragen wij graag bij.

Welke projecten steunt het Gehandicapte Kind?

Logeer- en opvanginitiatieven kunnen een bijdrage aanvragen voor:

• Opstartkosten (alleen initiatieven voor kinderen met en zonder beperking samen)
• Aanpassing en inrichting
• Aangepaste materialen voor kinderen met een beperking
• Activiteiten samen met kinderen zonder beperking

Wie kunnen een aanvraag indienen?

 

 • Niet-commerciële organisaties met een onafhankelijk bestuur van minimaal drie leden.
 • Jongeren met een beperking die zelf een project willen uitvoeren.

Bijvoorbeeld:

 • PGB-gefinancierde logeerinitiatieven: stichtingen met een onafhankelijk bestuur van ten minste drie leden.
 • Opvanginitiatieven: stichtingen met een onafhankelijk bestuur van ten minste drie leden.

Wonen

Lange tijd steunde het Gehandicapte Kind kleinschalige wooninitiatieven voor jongeren met een handicap. Vanwege nieuwe keuzes in onze missie en onze doelgroep, stoppen we daarmee. Tot september 2021 zullen we nog wel, in steeds mindere mate, startbijdrages blijven geven. Dit is een bijdrage van € 2.500 voor de kosten die gemaakt worden om een wooninitiatief op te zetten. Voorwaarde is dat het een particulier initiatief is waarbij wonen en zorg gescheiden zijn. Zodat (de ouders van) de bewoners ook in de toekomst de vrijheid hebben om de zorg te kiezen die bij hen past.

Heb je vragen over de wijziging van onze bijdragen voor wooninitiatieven, dan kun je altijd contact opnemen met een van onze projectadviseurs.

Betreft jouw aanvraag een verbouwing of nieuwbouw van een accommodatie?
Dan is de volgende informatie voor jou van belang:

Extern advies op het gebied van verbouwing en nieuwbouw van accommodaties

Het Gehandicapte Kind vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Toch zijn er soms fysieke belemmeringen die dit verhinderen, waardoor mensen met een beperking geen goede toegang tot een voorziening hebben. In de praktijk blijkt toegankelijkheid van een gebouw - ondanks goede bedoelingen - vaak moeilijker te realiseren dan wordt gedacht. Een accommodatie wordt bijvoorbeeld voorzien van een gehandicaptentoilet terwijl de entree van het gebouw niet toegankelijk blijkt te zijn voor mensen in een rolstoel.
Het Gehandicapte Kind wil aanvragers van projecten die betrekking hebben op het aanpassen van accommodaties ondersteunen om hun projectplan te verbeteren. Als onderdeel van de aanvraagprocedure voor verbouwingen of nieuwbouw van accommodaties kan het Gehandicapte Kind PBTconsult vragen jouw projectplan te toetsen aan toegankelijkheidseisen (www.pbtconsult.nl/its-criteria). Na toetsing brengt PBTconsult vervolgens een advies uit. De kosten van dit advies worden betaald door het Gehandicapte Kind.
In de meest ideale situatie voldoet de accommodatie uiteindelijk aan de Integrale Toegankelijkheids Standaard (ITS) op het gebied van bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid.

 

 • Bereikbaarheid: men kan vanaf de openbare weg bij het gebouw komen: de toegangsroute op het terrein, routeaanduiding, hellingbanen in geval van hoogteverschillen.
 • Betreedbaarheid: het gebouw of onderdelen daarvan binnenkomen: de entree geschikt voor rolstoelen, het toilet toegankelijk voor rolstoelen e.d.
 • Bruikbaarheid: gebruikmaken van de diensten op het terrein of in de gebouwen: voldoende geschikte hulpmiddelen in het gebouw, zoals een lift van voldoende afmetingen, gehandicaptentoilet e.d.

Procedure en besluitvorming

 • Na ontvangst van een aanvraag, toetsen we of de aanvraag aansluit bij ons beleid. Als dat zo is, en als de aanvraag bouwkundige onderdelen bevat, vragen wij PBTconsult om het plan te beoordelen. 
 • Het Gehandicapte Kind bepaalt de hoogte van haar bijdrage mede op basis van het advies van PBTconsult.
 • Uitkomst van de rapportage van PBTconsult kan zijn dat het Gehandicapte Kind aan de aanvrager vraagt om het oorspronkelijke plan aan te passen inclusief de begroting en het dekkingsplan. De aanvrager wordt geadviseerd om PBTconsult bij deze procedure in te schakelen. De kosten die daar mogelijk uit voort komen worden niet door het Gehandicapte Kind vergoed.
 • Wil of kan de aanvrager het oorspronkelijke plan niet aanpassen, dan volgt een negatief advies.
 • Wanneer de aanvrager het oorspronkelijke projectplan wel aanpast dan zal de aanvrager dus ook een nieuwe begroting en een nieuw dekkingsplan opstellen. Het aangepaste plan kan door het Gehandicapte Kind opnieuw aan PBTconsult worden voorgelegd voor een advies. Die kosten neemt het Gehandicapte Kind voor zijn rekening.
 • Het Gehandicapte Kind verlangt van aanvrager dat hij in alle redelijkheid ook dekking zoekt voor de meerkosten die voortkomen uit het aangepaste plan. Bijvoorbeeld via desbetreffende gemeente (wmo). Desgewenst kunnen wij een aanbevelingsbrief verstrekken waarmee de gemeente of andere subsidiegevers benaderd kunnen worden. Daarnaast kan het Gehandicapte Kind besluiten een substantieel gedeelte van de meerkosten te financieren. Het spreekt voor zich dat wij niet alle meerkosten automatisch voor onze rekening nemen. Dit zal per geval worden bekeken.
 • Na het indienen van de eindverantwoording kan het Gehandicapte Kind besluiten om door PBTconsult een check op uitvoering te laten doen. De kosten daarvan zijn voor rekening van het Gehandicapte Kind . Wil de aanvrager een zogenaamde ITS-keuring dan is dat de verantwoordelijkheid van de aanvrager, inclusief de kosten.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij