Menu overslaan

Vrije tijd

Spelenderwijs ontdekken kinderen hun mogelijkheden en werken ze aan hun ontwikkeling. Niet voor niets besteedt het Gehandicapte Kind veel geld aan projecten op het gebied van vrijetijdsbesteding. We steunen projecten waar kinderen of jongeren met en zonder beperking samen aan deelnemen. Ontmoeting en interactie tussen kinderen met en zonder beperking stimuleren we op alle mogelijk manieren. We willen bijvoorbeeld graag dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk (onder begeleiding) doorstromen naar reguliere vrijetijdsorganisaties. Ook leveren we een bijdrage aan het opzetten van een duurzame samenwerking tussen reguliere vrijetijdsorganisaties en organisaties die aangepast aanbod hebben.

Welke projecten steunt het Gehandicapte Kind?

Het Gehandicapte Kind hanteert de volgende sub domeinen:

1. Hobby en Vrije tijd

Het Gehandicapte Kind wil dat kinderen en jongeren met een handicap deelnemen aan activiteiten in het reguliere vrijetijdscircuit. We stimuleren dus vooral aansluiting bij bestaande reguliere organisaties en met kinderen en jongeren die geen handicap hebben. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren met een handicap ook achter de schermen actief zijn. Bijvoorbeeld als theatertechnicus, bij de communicatie van een vereniging of in het bestuur van een jongerencommissie. Het Gehandicapte Kind stimuleert eveneens talentontwikkeling in de kunst en cultuur.

Het Gehandicapte Kind ondersteunt projecten voor:

 • Deelname van jongeren en kinderen met een beperking aan het bestaand aanbod van reguliere vrijetijdsorganisaties (muziekscholen, culturele centra, sportclubs, enzovoorts). Dit kan voor en achter de schermen zijn.
 • Voorstellingen door kinderen of jongeren met (en zonder) beperking voor regulier theaterpubliek.
 • Talentontwikkeling door opleidingen, workshops en cursussen bij reguliere organisaties.
 • Training van vrijwilligers of (in sommige gevallen) professionals, gericht op ondersteuning van kinderen of jongeren met een beperking.
 • Sporttoernooien waar kinderen en jongeren met een beperking niet alleen deelnemer zijn, maar ook actief en zichtbaar betrokken zijn bij de uitvoering. Op deze manier doen ze nieuwe vaardigheden en contacten op.

  Bij deze projecten is een plan opgesteld waarin staat aan welke organisatorische activiteiten de jongeren deelnemen en hoe dat bijdraagt aan hun ontwikkeling of sociale relaties

2. Vakantie

Het Gehandicapte Kind wil dat kinderen met en zonder beperking zoveel mogelijk samen vakantie vieren. We leveren een bijdrage aan reguliere organisaties die hun aanbod toegankelijk willen maken voor kinderen met een beperking. Dit geldt ook voor organisaties die aangepaste vakanties aanbieden en dit aanbod beschikbaar willen maken voor jongeren zonder beperking. Daarnaast ondersteunen we gezinnen bij het vinden van een fijne locatie waar ze vakantie kunnen vieren zoals zij dit zélf graag willen. Tot slot draagt het Gehandicapte Kind ook bij aan werkweken van scholen voor speciaal en regulier onderwijs, waar kinderen met en zonder beperking samen aan deelnemen.

Het Gehandicapte Kind draagt uitsluitend bij aan vakanties waar kinderen en jongeren met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten. Accommodaties en reizen die alleen bestemd zijn voor (gezinnen met) kinderen en jongeren met een handicap komen niet in aanmerking. 

3. Spelen

Spelen in de speeltuin

De speeltuin is een minisamenleving, waarin ieder kind thuis hoort. Spelenderwijs ontdekken kinderen hun krachten en beperkingen. Ze leren grenzen aangeven en met anderen omgaan. Daarom steunt het Gehandicapte Kind uitsluitend speelplekken waar kinderen met en zonder beperking samen spelen.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Er is een gemeentelijke bijdrage, het Gehandicapte Kind draagt niet méér bij dan de gemeente.
 2. Er is duidelijkheid over eigenaarschap, beheer en financiering van grond, pand en toestellen.
 3. Kinderen met een beperking en hun ouders zijn aantoonbaar bij de planvorming betrokken.
 4. In de speelplek is rekening gehouden met diverse beperkingen (lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk en gedragsproblematiek), bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Speeltuinbendewijzer.
 5. Het ontwerp dient te voldoen aan het Wenkenblad ‘toegankelijkheid en bespeelbaarheid’.

De speeltuin heeft een communicatieplan waarin staat hoe de doelgroep wordt aangetrokken. Denk hierbij aan vermelding van toegankelijkheid op de website en aan contacten met organisaties waar kinderen met een beperking komen, zoals speciaal onderwijs en fysiotherapeuten in de regio.

Wat doen we NIET:
Het Gehandicapte Kind draagt NIET bij aan speelplekken waarbij de gemeente eigenaar is van de grond en de toestellen, waar de gemeente het onderhoud financiert én waar geen (beheerders)overeenkomst is met de aanvrager. 

Spelen op het schoolplein

Het schoolplein is een minisamenleving, waarin ieder kind thuis hoort. Spelenderwijs ontdekken kinderen hun krachten en beperkingen. Ze leren grenzen aangeven en met anderen omgaan. Daarom steunt het Gehandicapte Kind uitsluitend schoolpleinen waar buurtkinderen met en zonder beperking samen spelen. Het Gehandicapte Kind werkt op dit gebied van spelen nauw samen met de Speeltuinbende die ernaar streeft dat er meer samenspeelplekken in Nederland ontstaan.

Het advies van de Speeltuinbende is een eerste noodzakelijke stap om een aanvraag voor een speelplek in te kunnen dienen bij het Gehandicapte Kind. Zonder dit advies kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen. Dit advies is op eigen rekening, zie http://www.speeltuinbende.nl/wat-we-voor-je-kunnen-doen. Adviesactiviteiten van de speeltuinbende worden vanaf 1 januari 2020 uitgevoerd door Zet, adviespartner van Het Gehandicapte Kind en voert namens de Speeltuinbende activiteiten uit die er toe bijdragen dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Wil je advies? Neem contact op met Ilse van der Put: ilse.vanderput@wijzijnzet.nl

Voor het indienen van een aanvraag voor het (her)inrichten van schoolpleinen gelden de volgende voorwaarden:

 1. Er is advies ingewonnen bij de Speeltuinbende over de inrichting van het schoolplein. Daarvoor biedt de Speeltuinbende verschillende mogelijkheden, zoals een test, een scan en/of advies op maat. Het advies van de Speeltuinbende is een eerste stap om een aanvraag voor een speelplek in te kunnen dienen bij het Gehandicapte Kind. Het projectplan en het ontwerp worden aangepast aan de hand van het gegeven advies door de Speeltuinbende en het advies van de Speeltuinbende wordt als bijlage ingediend. Ga naar de website van de Speeltuinbende voor meer informatie, kosten of om advies van de Speeltuinbende in te winnen.
 2. Er is een gemeentelijke bijdrage, het Gehandicapte Kind draagt niet méér bij dan de gemeente.
 3. Er is duidelijkheid over eigenaarschap, beheer en financiering van grond, pand en toestellen.
 4. Het schoolplein is openbaar toegankelijk ook buiten schooltijd.
 5. Kinderen met een beperking en hun ouders zijn aantoonbaar bij de planvorming betrokken.
 6. In de speelplek is rekening gehouden met diverse beperkingen (lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk en gedragsproblematiek), bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Speeltuinbendewijzer.
 7. De school heeft een communicatieplan waarin staat hoe de doelgroep wordt aangetrokken. Denk hierbij aan vermelding van toegankelijkheid op de website en aan contacten met organisaties waar kinderen met een beperking komen, zoals speciaal onderwijs en fysiotherapeuten in de regio.

Wat doen we NIET:
Het Gehandicapte Kind draagt NIET bij aan speelplekken waarbij de gemeente eigenaar is van de grond en de toestellen, waar de gemeente het onderhoud financiert én waar geen (beheerders)overeenkomst is met de aanvrager.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Niet-commerciële organisaties met een onafhankelijk bestuur van minimaal drie leden.
 • Jongeren met een beperking die zelf een project willen uitvoeren.

Als u een aanvraag indient, hebt u (aantoonbaar) gezocht naar mogelijkheden bij de overheid (of de gemeente) op het gebied van samenwerking of financiering. De behoefte van de doelgroep is aangetoond en wij verwachten een helder plan voor het werven van deelnemers.

Op het gebied van vrijetijdsbesteding steunen wij:

 • sportverenigingen,
 • culturele instellingen,
 • natuurspeeltuinen, indoor speeltuinen,
 • buurtverenigingen,
 • musea,
 • andere speelplekken,
 • organisaties die hun vakantie- of vrijetijdsaanbod toegankelijk willen maken voor (gezinnen met) kinderen en jongeren met een beperking,
 • scholen die een werkweek willen organiseren voor kinderen met en zonder beperking samen (samenwerking regulier en speciaal onderwijs),
 • zorginstellingen en scholen kunnen een bijdrage vragen voor openbaar toegankelijke speelplekken, waarbij zij zelf minimaal 1/3e van de totale kosten dragen.


Betreft jouw aanvraag een verbouwing of nieuwbouw van een accommodatie? Dan is onderstaande informatie voor jou van belang:

Extern advies op het gebied van verbouwing en nieuwbouw van accommodaties

Het Gehandicapte Kind vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Toch zijn er soms fysieke belemmeringen die dit verhinderen, waardoor mensen met een beperking geen goede toegang tot een voorziening hebben. In de praktijk blijkt toegankelijkheid van een gebouw - ondanks goede bedoelingen - vaak moeilijker te realiseren dan wordt gedacht. Een accommodatie wordt bijvoorbeeld voorzien van een gehandicaptentoilet terwijl de entree van het gebouw niet toegankelijk blijkt te zijn voor mensen in een rolstoel.

Het Gehandicapte Kind wil aanvragers van projecten die betrekking hebben op het aanpassen van accommodaties ondersteunen om hun projectplan te verbeteren. Als onderdeel van de aanvraagprocedure voor verbouwingen of nieuwbouw van accommodaties kan het Gehandicapte Kind PBTconsult vragen uw projectplan te toetsen aan toegankelijkheidseisen (www.pbtconsult.nl/its-criteria). Na toetsing brengt PBTconsult vervolgens een advies uit. De kosten van dit advies worden betaald door het Gehandicapte Kind.

In de meest ideale situatie voldoet de accommodatie uiteindelijk aan de Integrale Toegankelijkheids Standaard (ITS) op het gebied van bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid.

 • Bereikbaarheid: men kan vanaf de openbare weg bij het gebouw komen: de toegangsroute op het terrein, routeaanduiding, hellingbanen ingeval van hoogteverschillen.
 • Betreedbaarheid: het gebouw of onderdelen daarvan binnenkomen: de entree geschikt voor rolstoelen, het toilet toegankelijk voor rolstoelen e.d.
 • Bruikbaarheid: gebruikmaken van de diensten op het terrein of in de gebouwen: voldoende geschikte hulpmiddelen in het gebouw, zoals een lift van voldoende afmetingen, gehandicaptentoilet e.d.

Procedure en besluitvorming

 • Na ontvangst van een aanvraag, toetsen we of de aanvraag aansluit bij ons beleid. Als dat zo is, en als de aanvraag bouwkundige onderdelen bevat, vragen wij PBTconsult om het plan te beoordelen. 
 • Het Gehandicapte Kind bepaalt de hoogte van haar bijdrage mede op basis van het advies van PBTconsult.
 • Uitkomst van de rapportage van PBTconsult kan zijn dat het Gehandicapte Kind aan de aanvrager vraagt om het oorspronkelijke plan aan te passen inclusief de begroting en het dekkingsplan. De aanvrager wordt geadviseerd om PBTconsult bij deze procedure in te schakelen. De kosten die daar mogelijk uit voort komen worden niet door het Gehandicapte Kind vergoed.
 • Wil of kan de aanvrager het oorspronkelijke plan niet aanpassen, dan volgt een negatief advies.
 • Wanneer de aanvrager het oorspronkelijke projectplan wel aanpast dan zal de aanvrager dus ook een nieuwe begroting en een nieuw dekkingsplan opstellen. Het aangepaste plan kan door het Gehandicapte Kind opnieuw aan PBTconsult worden voorgelegd voor een advies. Die kosten neemt het Gehandicapte Kind voor zijn rekening.
 • Het Gehandicapte Kind verlangt van aanvrager dat hij in alle redelijkheid ook dekking zoekt voor de meerkosten die voortkomen uit het aangepaste plan. Bijvoorbeeld via desbetreffende gemeente (wmo). Desgewenst kunnen wij een aanbevelingsbrief verstrekken waarmee de gemeente of andere subsidiegevers benaderd kunnen worden. Daarnaast kan het Gehandicapte Kind besluiten een substantieel gedeelte van de meerkosten te financieren. Het spreekt voor zich dat wij niet alle meerkosten automatisch voor onze rekening nemen. Dit zal per geval worden bekeken.
 • Na het indienen van de eindverantwoording kan het Gehandicapte Kind besluiten om door PBTconsult een check op uitvoering te laten doen. De kosten daarvan zijn voor rekening van het Gehandicapte Kind. Wil de aanvrager een zogenaamde ITS-keuring dan is dat de verantwoordelijkheid van de aanvrager, inclusief de kosten.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij