Menu overslaan

Werk en dagbesteding

NSGK vindt het belangrijk dat jongeren met een beperking werken of een andere zinvolle dagbesteding hebben. Ondanks de inzet van veel organisaties op dit gebied, blijkt het voor deze jongeren nog steeds lastig te zijn om een passende, betaalde baan te vinden.

Welke projecten steunt NSGK?

NSGK concentreert zich op het oplossen van knelpunten die jongeren ondervinden bij het vinden van leuk werk dat bij ze past. We zoeken de oplossing voor deze knelpunten in: 

 • Ontmoeting en samenwerking tussen mensen met en zonder beperking;
 • Het empoweren van jongeren door het opdoen van vaardigheden die belangrijk zijn om te kunnen werken, zoals samenwerken, plannen, grenzen aangeven en afspraken nakomen;
 • Verbetering van beeldvorming en toegankelijkheid op de arbeidsmarkt.


Dagbesteding

NSGK financiert ook projecten op het gebied van dagbesteding. Vernieuwende initiatieven die aansluiting bij de samenleving stimuleren, kunnen bij ons een aanvraag indienen. We ondersteunen deze initiatieven bij de opstart, de inrichting en de aanschaf van (aangepaste) materialen.

Wie kunnen een aanvraag indienen?

 • Niet-commerciële organisaties met een onafhankelijk bestuur van minimaal drie leden.
 • Jongeren met een beperking die zelf een project willen uitvoeren.

Als je een aanvraag indient, heb je (aantoonbaar) gezocht naar mogelijkheden bij de overheid op het gebied van samenwerking of financiering. Jouw projectplan is voorzien van een plan voor implementatie en evaluatie. De behoefte van de doelgroep is aangetoond en wij verwachten een helder plan voor het werven van deelnemers.

Betreft jouw aanvraag een verbouwing of nieuwbouw van een accommodatie? Dan is onderstaande informatie voor jou van belang:

Extern advies op het gebied van verbouwing en nieuwbouw van accommodaties

NSGK vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Toch zijn er soms fysieke belemmeringen die dit verhinderen, waardoor mensen met een beperking geen goede toegang tot een voorziening hebben. In de praktijk blijkt toegankelijkheid van een gebouw - ondanks goede bedoelingen - vaak moeilijker te realiseren dan wordt gedacht. Een accommodatie wordt bijvoorbeeld voorzien van een gehandicaptentoilet terwijl de entree van het gebouw niet -toegankelijk blijkt te zijn voor mensen in een rolstoel.

NSGK wil aanvragers van projecten die betrekking hebben op het aanpassen van accommodaties ondersteunen om hun projectplan te verbeteren. Als onderdeel van de aanvraagprocedure voor verbouwingen of nieuwbouw van accommodaties kan NSGK PBT consult vragen jouw projectplan te toetsen aan toegankelijkheidseisen (www.pbtconsult.nl/its-criteria). Na toetsing brengt PBT consult vervolgens een advies uit. De kosten van dit advies worden betaald door NSGK.

In de meest ideale situatie voldoet de accommodatie uiteindelijk aan de Integrale Toegankelijkheids Standaard (ITS) op het gebied van bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid:

 • Bereikbaarheid: men kan vanaf de openbare weg bij het gebouw komen: de toegangsroute op het terrein, routeaanduiding, hellingbanen ingeval van hoogteverschillen.
 • Betreedbaarheid: het gebouw of onderdelen daarvan binnenkomen: de entree geschikt voor rolstoelen, het toilet toegankelijk voor rolstoelen e.d.
 • Bruikbaarheid: gebruikmaken van de diensten op het terrein of in de gebouwen: voldoende geschikte hulpmiddelen in het gebouw, zoals een lift van voldoende afmetingen, gehandicaptentoilet e.d.

Procedure en besluitvorming

 • Na ontvangst van een aanvraag, toetsen we of de aanvraag aansluit bij ons beleid. Als dat zo is, en als de aanvraag bouwkundige onderdelen bevat, vragen wij PBTconsult om het plan te beoordelen.
 • NSGK bepaalt de hoogte van haar bijdrage mede op basis van het advies van PBT Consult.
 • Uitkomst van de rapportage van PBT consult kan zijn dat NSGK aan de aanvrager vraagt om het oorspronkelijke plan aan te passen inclusief de begroting en het dekkingsplan. De aanvrager wordt geadviseerd om PBT consult bij deze procedure in te schakelen. De kosten die daar mogelijk uit voort komen worden niet door NSGK vergoed.
 • Wil of kan de aanvrager het oorspronkelijke plan niet aanpassen, dan volgt een negatief advies.
 • Wanneer de aanvrager het oorspronkelijke projectplan wel aanpast dan zal de aanvrager dus ook een nieuwe begroting en een nieuw dekkingsplan opstellen. Het aangepaste plan kan door NSGK opnieuw aan PBT consult worden voorgelegd voor een advies. Die kosten neemt NSGK voor zijn rekening.
 • NSGK verlangt van aanvrager dat hij in alle redelijkheid ook dekking zoekt voor de meerkosten die voortkomen uit het aangepaste plan. Bijvoorbeeld via desbetreffende gemeente (wmo). Desgewenst kunnen wij een aanbevelingsbrief verstrekken waarmee de gemeente of andere subsidiegevers benaderd kunnen worden. Daarnaast kan NSGK besluiten een substantieel gedeelte van de meerkosten te financieren. Het spreekt voor zich dat wij niet alle meerkosten automatisch voor onze rekening nemen. Dit zal per geval worden bekeken.
 • Na het indienen van de eindverantwoording kan NSGK besluiten om door PBTconsult een check op uitvoering te laten doen. De kosten daarvan zijn voor rekening van NSGK. Wil de aanvrager een zogenaamde ITS-keuring dan is dat de verantwoordelijkheid van de aanvrager, inclusief de kosten.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.