Menu overslaan

Wonen, logeren en opvang

Vanzelfsprekend willen mensen zoveel mogelijk zelf bepalen waar ze wonen en met wie. NSGK wil dat jongeren met een beperking ook die kans krijgen. Ook goede (logeer)opvang vinden we belangrijk. Een nieuwe omgeving biedt kinderen en jongeren met een beperking de kans om hun horizon te verbreden. Ondertussen kunnen hun ouders even opladen.

Welke projecten steunt NSGK?

NSGK vindt het belangrijk dat jonge mensen met een handicap, samen met hun ouders, zelf bepalen hoe ze willen wonen. Daarom steunen we ouderinitiatieven op het gebied van wonen die dit mogelijk maken. Dat kan een startbijdrage zijn of een bijdrage aan projecten die het contact bevorderen tussen bewoners van een wooninitiatief en hun buurtgenoten.

NSGK draagt bij aan:

 • Het opzetten van een particulier wooninitiatief waarbij wonen en zorg gescheiden* zijn (startbijdrage van € 2.500)
 • Het inhuren van externe expertise die nodig is om het wooninitiatief op te richten (maximaal € 10.000). Bijvoorbeeld om de onderlinge verhouding tussen initiatiefnemers of toekomstige bewoners te versterken, om woonruimte te vinden, om te onderhandelen met een woningbouwcorporatie of om een zorgaanbieder te selecteren. 
 • Een kennismakingsactiviteit in de buurt (maximaal € 1.000)
 • Projecten waardoor bewoners contact leggen of samenwerken met reguliere organisaties zoals scholen, scouting etc. (maximaal € 5.000)
 • Wat betreft (logeer)opvang ondersteunt NSGK bij voorkeur projecten op locaties waar kinderen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten.

NSGK draagt NIET bij aan de inrichting van (gemeenschappelijke) ruimtes van wooninitiatieven.


Dit moet blijken uit de statuten van de stichting waarin duidelijk is aangegeven dat de bewoners (en/of hun ouders/verzorgers) zeggenschap hebben; het hebben van een aparte zorgovereenkomst met een zorgverlener en een huurovereenkomst (zijnde niet van een zorgverlener). De eigen regie blijft hiermee gewaarborgd omdat men kan kiezen voor een andere zorgverlener indien de dienstverlening niet naar tevredenheid is, zonder dat de bewoner hoeft te verhuizen

Logeer- en opvanginitiatieven kunnen een bijdrage aanvragen voor:

 • Opstartkosten (alleen initiatieven voor kinderen met en zonder beperking samen)
 • Aanpassing en inrichting
 • Aangepaste materialen voor kinderen met een beperking
 • Activiteiten samen met kinderen zonder beperking

Wie kunnen een aanvraag indienen?

 • Niet-commerciële organisaties met een onafhankelijk bestuur van minimaal drie leden.
 • Jongeren met een beperking die zelf een project willen uitvoeren.

Op het gebied van wonen, logeren en opvang kun je hierbij denken aan:

 • (Ouder)initiatieven op gebied van wonen en integratie in de buurt
 • PGB-gefinancierde logeerinitiatieven: stichtingen met een onafhankelijk bestuur van ten minste drie leden.
 • Opvanginitiatieven: stichtingen met een onafhankelijk bestuur van ten minste drie leden. 

Betreft jouw aanvraag een verbouwing of nieuwbouw van een accommodatie?
Dan is de volgende informatie voor jou van belang:

Extern advies op het gebied van verbouwing en nieuwbouw van accommodaties

Dit geldt niet voor wooninitiatieven, die komen hier niet voor in aanmerking, wel voor logeer- en opvanglocaties en bijvoorbeeld buurthuizen.

NSGK vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Toch zijn er soms fysieke belemmeringen die dit verhinderen, waardoor mensen met een beperking geen goede toegang tot een voorziening hebben. In de praktijk blijkt toegankelijkheid van een gebouw - ondanks goede bedoelingen - vaak moeilijker te realiseren dan wordt gedacht. Een accommodatie wordt bijvoorbeeld voorzien van een gehandicaptentoilet terwijl de entree van het gebouw niet toegankelijk blijkt te zijn voor mensen in een rolstoel.

NSGK wil aanvragers van projecten die betrekking hebben op het aanpassen van accommodaties ondersteunen om hun projectplan te verbeteren. Als onderdeel van de aanvraagprocedure voor verbouwingen of nieuwbouw van accommodaties kan NSGK PBT consult vragen jouw projectplan te toetsen aan toegankelijkheidseisen (www.pbtconsult.nl/its-criteria). Na toetsing brengt PBT consult vervolgens een advies uit. De kosten van dit advies worden betaald door NSGK.

In de meest ideale situatie voldoet de accommodatie uiteindelijk aan de Integrale Toegankelijkheids Standaard (ITS) op het gebied van bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid.

 • Bereikbaarheid: men kan vanaf de openbare weg bij het gebouw komen: de toegangsroute op het terrein, routeaanduiding, hellingbanen in geval van hoogteverschillen.
 • Betreedbaarheid: het gebouw of onderdelen daarvan binnenkomen: de entree geschikt voor rolstoelen, het toilet toegankelijk voor rolstoelen e.d.
 • Bruikbaarheid: gebruikmaken van de diensten op het terrein of in de gebouwen: voldoende geschikte hulpmiddelen in het gebouw, zoals een lift van voldoende afmetingen, gehandicaptentoilet e.d.

Procedure en besluitvorming

 • Na ontvangst van een aanvraag, toetsen we of de aanvraag aansluit bij ons beleid. Als dat zo is, en als de aanvraag bouwkundige onderdelen bevat, vragen wij PBTconsult om het plan te beoordelen. 
 • NSGK bepaalt de hoogte van haar bijdrage mede op basis van het advies van PBT Consult.
 • Uitkomst van de rapportage van PBT consult kan zijn dat NSGK aan de aanvrager vraagt om het oorspronkelijke plan aan te passen inclusief de begroting en het dekkingsplan. De aanvrager wordt geadviseerd om PBT consult bij deze procedure in te schakelen. De kosten die daar mogelijk uit voort komen worden niet door NSGK vergoed.
 • Wil of kan de aanvrager het oorspronkelijke plan niet aanpassen, dan volgt een negatief advies.
 • Wanneer de aanvrager het oorspronkelijke projectplan wel aanpast dan zal de aanvrager dus ook een nieuwe begroting en een nieuw dekkingsplan opstellen. Het aangepaste plan kan door NSGK opnieuw aan PBT consult worden voorgelegd voor een advies. Die kosten neemt NSGK voor zijn rekening.
 • NSGK verlangt van aanvrager dat hij in alle redelijkheid ook dekking zoekt voor de meerkosten die voortkomen uit het aangepaste plan. Bijvoorbeeld via desbetreffende gemeente (wmo). Desgewenst kunnen wij een aanbevelingsbrief verstrekken waarmee de gemeente of andere subsidiegevers benaderd kunnen worden. Daarnaast kan NSGK besluiten een substantieel gedeelte van de meerkosten te financieren. Het spreekt voor zich dat wij niet alle meerkosten automatisch voor onze rekening nemen. Dit zal per geval worden bekeken.
 • Na het indienen van de eindverantwoording kan NSGK besluiten om door PBTconsult een check op uitvoering te laten doen. De kosten daarvan zijn voor rekening van NSGK. Wil de aanvrager een zogenaamde ITS-keuring dan is dat de verantwoordelijkheid van de aanvrager, inclusief de kosten.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.