Menu overslaan

Hier geven we de baten en lasten van NSGK in 2014. Het volledige financiële overzicht staat in onze jaarrekening (PDF-bestand, opent in een nieuw venster).

Baten

(x €1000)

Omschrijving Werkelijk
2014
Begroting
2014
Werkelijk 
2013
Mailingacties/donaties/giften
Collecte
Bestemmingsgiften
Legaten/nalatenschappen
1.422
805
383
1.154
1.700
800
525
1.000
1.460
785
569
2.665
Totaal baten
eigen fondsenwerving
3.764 4.025 5.479
VriendenLoterij 272 300 278
Totaal aandeel acties derden 272 300 278
Resultaat beleggingen 1.442 660 836
Totaal baten uit beleggingen 1.442 660 836
Overige inkomsten 879 885 -
Totaal overige baten 879 885 -
Totaal baten 6.357 5.870 6.593

 

 

Lasten

(x €1000)

  Werkelijk
2014
Begroting
2014
Werkelijk
2013
Bestedingen
A. Voorlichting
B. Wonen
C. Scholing en werk
D. Vrijetijdsbesteding
E. Beeldvorming
F. Overige bestedingen


719
402
886
1.356
368
545

892


4.205


659
334
1.775
1.860
659
426
Totaal besteed aan doelstelling 4.276 5.097 5.723
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten van beleggingen
821
1
106
979
23
100
824
22
94
Totaal kosten werving baten 928 1.102 940
Personeelskosten
Overige kosten
307
180
320
179
303
130
Totaal kosten beheer en administratie 487 499 433
Totaal lasten 5.691 6.698 7.096
Resultaat 666 -828 -503
Bestemming saldo toevoeging (+) /
onttrekking (-)
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen


1.382
-817
101


-143
-685
-


651
-1.406
252
Totaal mutaties 666 -828 -503

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.