Menu overslaan

Organisaties met plannen voor een mooi project voor kinderen of jongeren met een handicap, kunnen bij ons een aanvraag indienen voor financiële steun. Die aanvragen worden beoordeeld door onze afdeling Handicap & Samenleving (H&S). Projectadviseurs van deze afdeling geven een advies aan de directeur, die op basis daarvan besluit het project wel of niet te ondersteunen.

Eén keer per week bespreken de vier projectadviseurs van de afdeling Handicap & Samenleving de binnengekomen aanvragen. In dit overleg bekijken we of een project past binnen het beleid en of alle benodigde stukken aanwezig zijn. Daarna bepalen we welke adviseur de aanvraag gaat behandelen en wanneer het advies in de besluitenvergadering moet worden besproken. De doorlooptijd van binnenkomst aanvraag tot besluit bedraagt drie maanden.

De behandelende adviseur analyseert de aanvraag op inhoud en financiële noodzaak en toetst deze aan het geldende beleid. Soms vraagt de adviseur de aanvrager om aanvullende informatie en/of neemt de adviseur een kijkje op de locatie. Bij sommige projecten die een extra inhoudelijke afweging vragen, vragen we ook de mening van (een van) de deskundigen van onze Raad van Advies. Vervolgens stelt de projectadviseur een advies op. Dat advies wordt kritisch besproken in de besluitenvergadering, die maandelijks plaatsvindt. Op basis van het advies en de bespreking neemt de directeur een besluit.

Bij een positief wordt een voorschot van 80% van het toegekende bedrag uitgekeerd. Soms worden er voorwaarden gesteld waaraan de aanvrager moet voldoen voordat hij het bedrag ontvangt. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat er een publiciteitsplan wordt opgesteld. Bij een negatief besluit kan de aanvrager een heroverweging vragen als hij het niet eens is met de redenen voor de afwijzing.

Om ook de laatste 20% van onze bijdrage te ontvangen, moet de aanvrager een Inhoudelijke en Financiële eindverantwoording indienen. Afhankelijk van het soort project vragen we ook foto’s en/of een evaluatierapport op.

NSGK evalueert op verschillende manieren de resultaten van de projecten waaraan zij bijdraagt en die zij uitvoert. Projecten met een eenduidig resultaat, zoals het toegankelijk maken van een accommodatie, worden geëvalueerd door middel van een evaluatieformulier voor aanvragers. Bij meer complexe projecten voert de aanvrager (al dan niet in overleg met NSGK) zelf een uitgebreide evaluatie uit. Deze evaluatie ontvangt NSGK na afloop van het project.

Daarnaast laten we af en toe een project uitgebreid evalueren door stichting Perspectief. Dit kenniscentrum neemt op dit moment ons project Samen Spelen onder de loep. Samen Spelen is een eigen project van NSGK dat kinderen met en zonder handicap stimuleert om samen te spelen in de speeltuin. Een belangrijke tussentijdse bevinding is dat onze doelgroep de speeltuinen die dankzij NSGK toegankelijk zijn gemaakt nog niet goed weet te vinden. Vanwege hun ervaring in het verleden gaan veel ouders ervan uit dat de speelplek niet geschikt is voor hun kind. Communicatie is dus cruciaal. NSGK en de Speeltuinbende verzamelen de best practices van speeltuinen die de doelgroep wél goed weten te bereiken en delen deze met de speeltuinen die we toegankelijk hebben gemaakt.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.