Menu overslaan

Fondsen en reserves

NSGK is een fondsenwervende instelling met substantiële fondsen en reserves. Deze ontstonden in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw door een aantal grote nalatenschappen waar niet direct een bestemming voor was. Sindsdien bieden de fondsen en reserves ons extra zekerheid en extra inkomsten. De richtlijn ‘Reserves goede doelen’ van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen heeft als uitgangspunt dat er geen onbestemde reserves mogen worden opgebouwd. NSGK past deze richtlijn toe. Hieronder lichten wij ons beleid toe.

Sinds 2010 streven wij ernaar een deel van onze fondsen en reserves op verantwoorde wijze af te bouwen. De bestemming is als volgt vastgelegd:

1.    De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen als de opbrengsten (tijdelijk) sterk tegenvallen en bedraagt 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.  

2.    Een ander deel van onze fondsen en reserves is vastgelegd in zogenaamde bestemmingsreserves. Zie voor een overzicht van de bestemmingsreserves hoofdstuk 5.8 van onze jaarrekening.

 

Ondanks ons streven om af te bouwen zijn de fondsen en reserves de afgelopen jaren toch niet afgenomen. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • Ondanks een voorzichtig beleggingsbeleid laten de baten uit beleggingen al een aantal jaar een positief resultaat zien.
  • We hebben in 2011 besloten om ons kantoorpand en het belendende pand te verkopen. Dit leverde extra inkomsten op. 
  • We hebben aan het einde van het jaar een paar keer mooie, substantiële nalatenschappen ontvangen. Deze konden we niet meer in dat lopende jaar besteden.

 

 

Overzicht bestedingen bestemmingsreserves en baten uit beleggingen en verkoop pand

(x 1000)

In de periode 2010-2015 hebben wij vanuit bestemmingsreserves circa 7,8 miljoen euro besteed en is er aan baten uit beleggingen en de verkoop van de panden circa 7,8 miljoen ontvangen. Zie onderstaand overzicht: 

Jaar Reserves besteed Baten
2010 1.980 1.719
2011 1.479 601
2012 2.134 2.321
2013 1.406 836
2014 817 2.321
Totaal 7.816 7.798

Het doel blijft om onze reserves en fondsen gedeeltelijk af te bouwen. In 2015 gaan wij wederom een aantal bestemmingsreserves inzetten, onder meer voor onze jubileumprojecten.

 

 

Beleggingsbeleid

NSGK voert een behoudend beleggingsbeleid dat is vastgelegd in een beleggingsstatuut. Hierin staat onder andere dat maximaal 30 procent van de portefeuille in aandelen belegd mag worden en de rest in obligaties en liquiditeiten. We stellen bovendien als eis dat al onze beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn. De baten uit beleggingen bedroegen in 2014 ruim 1,4 miljoen euro.

Het vermogen wordt beheerd door Triodos Bank en Staal Bankiers. Beide zijn sterk in duurzaam beleggen. Bovendien geven zij elk op een eigen manier invulling aan ons beleggingsstatuut; dat spreidt de risico’s. IBS Beheer is fiduciair beheerder en ziet voor NSGK toe op de kwaliteit van het beheer.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.