Menu overslaan

NSGK is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met haar activiteiten. Met risicomanagement bewaken, beperken en beheersen we deze risico’s. Hieronder gaan we per werkveld in op ons risicomanagement. In de evaluatie van de Raad van Toezicht in december 2014 is besloten om - vanuit het oogpunt van good governance - in 2015 risicomanagement expliciet te agenderen. Tot op heden werd dit meegenomen in de cyclus van planning en control. 

 

Risicovelden Toelichting
Baten NSGK is een particuliere organisatie die voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk is van giften. De kwetsbaarheid die daarvan het gevolg kan zijn, minimaliseren we door inkomsten te spreiden over diverse inkomstenbronnen (particuliere donateurs, grote gevers, collecte, etc.).
Bestedingen NSGK financiert met name initiatieven van derden. Mede daarom volgen we de ontwikkelingen in het veld nauwlettend. Grote veranderingen (zoals die nu in ons domein plaatsvinden) hebben veel impact op onze doelgroep en kunnen daarnaast ook effect hebben op aantal en soort aanvragen die wij ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan de terugloop van aanvragen door onzekerheid over financiering van exploitatie op langere termijn.
Interne processen Risico’s op het gebied van beheer en beleid brengen we in kaart tijdens de jaarlijkse interimcontrole door onze accountant. De beoordeling over 2014 was, evenals in 2013, heel positief. Een ander risico is dat wij, door de relatief beperkte omvang van de organisatie, niet altijd functies kunnen scheiden. Om (de schijn van) fraude te voorkomen en tegelijk onze efficiëntie en effectiviteit te waarborgen, hebben we duidelijke werkafspraken gemaakt zoals over de controle op facturen hoger dan € 100.000.
Belangen-verstrengeling NSGK is altijd alert op mogelijke belangenverstrengeling bij bestuurders, medewerkers en leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Zij hebben vaak (neven)functies, bijvoorbeeld in de goede-doelensector of de zorgsector. Wanneer een (neven)functie leidt tot conflicterende belangen, betrekken we de betreffende persoon niet bij de discussie en besluitvorming. In 2014 heeft zich een dergelijke situatie niet voorgedaan. 
Reputatie NSGK bestaat bij de gratie van een goede reputatie en grote geloofwaardigheid. We zijn een transparante organisatie die op een open manier communiceert. Dit doen we onder andere via onze website, nieuwsbrieven, het jaarverslag, persberichten en social media. Vragen van donateurs, journalisten en andere belangstellenden beantwoorden wij altijd zo volledig en eerlijk mogelijk.
Keurmerken NSGK hecht grote waarde aan een onafhankelijk keurmerk. Voor ons is dit een verantwoordingsinstrument naar onze donateurs, vrijwilligers en de samenleving. Wij beschikken al geruime tijd over het CBF-keurmerk. Daarnaast heeft de Belastingdienst NSGK aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Impact Het ondersteunen van projecten die door andere organisaties worden uitgevoerd, heeft als risico dat we beperkt zicht krijgen op de impact die onze steun heeft. NSGK wil graag haar impact beter in kaart brengen. Daarom werken we samen met het VSBfonds en Stichting Skyway aan de ontwikkeling van een evaluatietool, genaamd Shinzer. De eerste resultaten hiervan verwachten we in 2015.
   

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.