Menu overslaan

Hier geven we de baten en lasten van NSGK in 2015. Het volledige financiële overzicht staat in onze jaarrekening.

Baten

(x€1.000)

Omschrijving Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk2014
Mailingacties/donaties/giften 1.515 1.700 1.422
Collecte 744 835 805
Bestemmingsgiften 472 635 383
Legaten/nalatenschappen 860 1.000 1.154
Verkoop goederen 1 - -
Totaal baten eigen fondsenwerving 3.592  4.170 3.764
       
VriendenLoterij - reguliere bijdrage 200 200 200
VriendenLoterij - Overige loterijbijdragen 56 100 72
Totaal aandeel acties derden 256 300 272
       
Resultaat beleggingen 488 880 1.442
Totaal baten uit beleggingen 488 880 1.442
       
Overige inkomsten - - 879
Totaal overige baten - - 879
       
Totaal baten 4.336 5.350 6.357

 

Lasten

(x€1.000)

Omschrijving  Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014
Bestedingen      
A. Voorlichting 899 986 719
B. Wonen 447 - 402
C. Scholing en werk 667 - 886
D. Vrijetijdsbesteding 1.883 4.435 1.356
E. Beeldvorming 212 - 368
F. Overige bestedingen 489 - 545
Totaal besteed aan doelstelling 4.597 5.421 4.276
       
Kosten eigen fondsenwerving 868 1.030 821
Kosten acties derden - 25 1
Kosten van beleggingen 107 100 106
Totaal kosten werving baten 975 1.155 928
       
Personeelskosten 302 348 307
Overige kosten 188 182 180
Totaal kosten beheer en administratie 490 530 487
       
Totaal lasten 6.062 7.106 5.691
       
Resultaat -1.726 -1.756 666
       
Bestemming saldo toevoeging (+)/onttrekking (-)      
Continuïteitsreserve 37 -116 1.382
Bestemmingsreserves -1.697 -1.640 -817
Bestemmingsfondsen -66 - 101
Totaal mutaties -1.726 -1.756 666

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.