Menu overslaan

Hoe komt NSGK aan haar geld?

NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen overheidssubsidie. Wij kunnen ons werk dus niet doen zonder de steun van donateurs, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Gelukkig dragen veel mensen NSGK al ruim 65 jaar een warm hart toe! Toch waren de inkomsten fors lager dan in 2014. In 2015 bleven alle verschillende inkomsten uit fondsenwerving achter op begroting. In de loop van het jaar voorzagen we dit en hebben we een aangepaste prognose gemaakt en zijn we vanzelfsprekend nog harder op zoek gegaan naar inkomsten.  

Stabiliteit

Onze inkomsten zijn afkomstig uit verschillende bronnen. Hierdoor spreiden we het risico en creëren we zoveel mogelijk stabiliteit. Als de ene bron van inkomsten tegenvalt, kunnen we dat vaak compenseren met de andere, al viel dat in 2015 niet mee. Zo bracht de collecte in 2015 minder op dan begroot door slecht weer en wisselingen van de wacht in twee belangrijke regio’s. ook de nalatenschappen en baten uit beleggingen bleven achter op vorig jaar. De mailingacties en bestemmingsgiften waren beiden hoger dan vorig jaar, maar lager dan begroot. Dit alles heeft geleid tot een meer voorzichtige begroting in 2016, omdat we dan nieuwe strategieën uitzetten om andere inkomsten te verwerven, maar dat zien we niet meteen terug in datzelfde jaar. Ook investeren we meer in behoud van onze donateurs wat enorm belangrijk is, maar ook niet in 2016 meteen resultaat zal opleveren.

(x €1.000)

Omschrijving Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014
Mailingacties/donaties/giften 1.515 1.700 1.422
Collecte 744 835 805
Bestemmingsgiften 472 635 383
Legaten/nalatenschappen 860 1.000 1.154
Verkoop goederen 1    
Totaal baten eigen fondsenwerving 3.592 4.170 3.764
Percentage kosten eigen fondsenwerving 24,2 24,7 21,8
VriendenLoterij 256 300 272
Overige baten 488 880 2.321
Baten totaal 4.336 5.350 6.357

Communicatie

NSGK kan haar werk doen dankzij giften, donaties, nalatenschappen, de VriendenLoterij en de jaarlijkse collecte in november. Bij al deze bronnen van inkomsten speelt naamsbekendheid een cruciale rol. Onze afdeling Communicatie heeft zich ook in 2015 op een creatieve en eigentijdse manier ingezet voor vergroting van de naamsbekendheid van NSGK en versteviging van het contact met onze doelgroep. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.