Menu overslaan

Evaluatie

Onze inkomsten waren fors lager dan in 2014. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn met respectievelijk 14 en 5 procent gedaald ten opzichte van de begroting 2015 en voorgaand boekjaar. Dit wordt veroorzaakt door lagere inkomsten uit zowel donaties, collecte en nalatenschappen. Ook de baten uit beleggingen waren bijna tweemaal zo laag als in 2014. Door deze inkomsten continu te monitoren, waren we in staat om hier zoveel mogelijk op te anticiperen, denk aan bezuinigingen op kosten en bestedingen. Ook hebben we gezocht naar alternatieve inkomstenbronnen, maar het resultaat daarvan is niet snel zichtbaar. De inkomsten uit bestemmingsgiften waren overigens fors hoger dan vorig jaar, voor de begroting was wellicht te optimistisch ingezet.
Ten opzichte van 2014 is onze naamsbekendheid iets toegenomen. Dit blijkt uit de Charibarometer, die jaarlijks de bekendheid en geliefdheid van goede doelen weergeeft in een rangorde. Na een daling in 2014 zijn we in 2015 gestegen van de 50ste naar de 45ste plaats. Een kleine verbetering, maar we zijn er nog lang niet. Onze ambitieuze doelstelling is een plaats in de top 25 van bekendste goede doelen. We blijven dus op allerlei manieren werken aan onze naamsbekendheid. Zo gaan we in 2016 door met de 65-verhalen; een vorm van ‘storytelling’ die we in 2015 ter gelegenheid van onze jubileumcampagne ontwikkelden. 

Vooruitzichten 2016

Een van onze strategische doelen voor de komende jaren is het verbreden van onze fondsenwerving, door het zoeken naar nieuwe partners en andere vormen van werving. Naast nieuwe vormen van werving zetten we onverminderd in op onze huidige fondsenwerving.

Donateursbehoud

Donateurs vormen een onmisbare basis voor ons bestaan. Komend jaar zetten we in op €1,3 miljoen aan werving, maar ook op het beter (ver)binden van onze donateurs aan onze doelstelling. Hiermee maken we in 2016 een begin. Op basis van een beknopte behoudstrategie werken we aan een haalbaar behoudsplan.
De werving van nieuwe donateurs wordt steeds lastiger. Direct mail-respons loopt terug en online werven levert (nog) niet indrukwekkend veel op. Daarbij komt dat het bel-me-niet register de telemarketing beperkt en inmiddels ook over een bel-niet-aan register wordt gesproken.
Doordat de kosten van de werving stijgen, moeten we steeds meer betalen voor een nieuwe donateur. Voor werving maken we veelal gebruik van (deur-tot-deur) push-methodes. Hierdoor is de uitval toegenomen.

Collecte

De beoogde opbrengst van de collecte in 2016 is €765.000. We hopen ruim 4 procent meer vrijwilligers te werven; daarmee streven we naar een totaal aantal van 11.120 vrijwilligers. Het online werven van vrijwilligers wordt, onder meer via Facebook, uitgebreid. Bovendien doet NSGK in 2016 tijdens de landelijke collecteweek mee met de landelijke pilot van Easy Collect. Zij ontwikkelden een bus met drie donatiemogelijkheden: contant, pinnen en contactloos betalen. Stichting Collecteplan heeft deze pilot georganiseerd vanwege de afname van het gebruik van kleingeld. 

Communicatie

In 2016 gaan we communicatie ook inzetten om het draagvlak voor onze missie te vergroten. NSGK behoort in Nederland tot de voorlopers als het gaat om streven naar inclusie: het volwaardig deelnemen van mensen met een beperking in de samenleving. Toch wordt niet alleen onder het brede publiek maar ook onder onze eigen donateurs en projectpartners geregeld getwijfeld aan het nut en de noodzaak van inclusie. Voor NSGK is het uiteraard van belang dat we de aansluiting met onze achterban niet verliezen. In onze communicatie gaan we de voordelen van een inclusieve samenleving onder meer aantonen met behulp van ‘best practices’.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.