Menu overslaan

Bij NSGK hanteren we een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk, de Raad van Toezicht (RvT) heeft een controlerende taak. De RvT bestaat uit vijf personen die ieder hun eigen expertise hebben op het gebied van bijvoorbeeld bestuur, financiën, zorg of communicatie. De leden van de RvT doen hun werk onbezoldigd.

Leden Raad van Toezicht

Naam en functie 

Datum benoeming Datum  aftreden  (Neven)functies

Anton Westerlaken,
Voorzitter

14-12-2009 01-01-2016
 • Voorzitter Raad van Bestuur Maasstadziekenhuis;
 • Voorzitter Start Foundation;

Adri de Vries,
Lid

14-12-2009 01-12-2017        
 • Voormalig directeur Stichting Ideële Reclame (SIRE);
 • Voorzitter Stichting Toneel Ontwikkelings Fonds

Eric van der Burg,
Lid

11-12-2013 01-10-2019
 • Wethouder gemeente Amsterdam portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Zorg, Sport en Ouderen;
 • Voorzitter NTR

Hans Gerrits Jans,
Lid + voorzitter auditcommissie

14-12-2009 01-06-2017
 • Zelfstandig ondernemer, voornamelijk gericht op audit en management services;
 • Penningmeester Zwembond    

Tanja Ineke,
Lid, plv. voorzitter

28-04-2010 01-04-2018
 • Directeur VBZ-KAM;
 • Voorzitter COC Nederland;
 • Lid Raad van Toezicht Raphaelstichting;
 • Voorzitter Stichting 5D

 

Profielschets leden Raad van Toezicht

NSGK streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht en de Auditcommissie. Voor iedere functie hebben we een profielschets opgesteld:

 • Voorzitter: Onafhankelijke voorzitter met goede bestuurlijke kwaliteiten en grote affiniteit met de doelgroep.
 • Lid RvT/Voorzitter Auditcommissie: Toezichthouder/financieel specialist, bij voorkeur op het terrein van governance. Affiniteit met de doelgroep is een pre.
 • Lid RvT (1): Toezichthouder met kennis van zaken van, en relaties in de gehandicaptensector.
 • Lid RvT (2): Toezichthouder/specialist op het gebied van marketing, fondsenwerving en/of media en communicatie. Affiniteit met de doelgroep is een pre.
 • Lid RvT (3): Toezichthouder met kennis van personeel & organisatie, bij voorkeur in de welzijnssector of charitatieve sector. Affiniteit met de doelgroep is een pre.

Overlegverslag

De RvT is in 2015 driemaal bij elkaar geweest. De voornaamste zaken die in deze vergaderingen werden besproken, zijn: het jaarrapport, personele zaken en de begroting. De Auditcommissie kwam tweemaal bijeen. In augustus ging de Raad van Toezicht op projectbezoek bij 5D.
In oktober vond een strategische sessie plaats over het meerjarenkader waarbij de meeste leden van de RvT alsmede een aantal leden van de Raad van Advies aanwezig waren.

Vooruitblik 2016

Per 1 januari 2016 is de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht vacant. De werving hiervoor start in 2016. In 2016 komt de RvT in januari, april, september en november bij elkaar.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.