Menu overslaan

Fondsen en reserves

NSGK is een fondsenwervende instelling met substantiële fondsen en reserves. Die zijn ontstaan in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw door een aantal grote nalatenschappen waar we niet meteen een bestemming voor hadden. De fondsen en reserves bieden ons extra zekerheid en extra inkomsten. Het uitgangspunt van de richtlijn ‘Reserves goede doelen’ van Goede Doelen Nederland is dat je geen onbestemde reserves mag opbouwen. NSGK past deze richtlijn toe. Hieronder lichten wij ons beleid toe.

Sinds 2010 streven wij ernaar om een deel van onze fondsen en reserves op verantwoorde wijze af te bouwen. De bestemming hebben we als volgt vastgelegd:

  1. Met de continuïteitsreserve waarborgen we de continuïteit van onze organisatie als de opbrengsten (tijdelijk) sterk tegenvallen. Deze reserve bedraagt maximaal 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
  2. Een ander deel van onze fondsen en reserves hebben we vastgelegd in zogenaamde bestemmingsreserves. In hoofdstuk 5.9 van onze jaarrekening staat een overzicht van deze bestemmingsreserves. 

Ondanks ons streven om af te bouwen zijn de fondsen en reserves de afgelopen jaren minder snel afgenomen dan verwacht. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • Ondanks een voorzichtig beleggingsbeleid laten de baten uit beleggingen al een aantal jaar een positief resultaat zien.
  • We hebben in 2011 besloten om ons kantoorpand en het belendende pand te verkopen. Dit leverde extra inkomsten op.
  • We hebben in eerdere jaren een paar keer mooie, substantiële nalatenschappen ontvangen. Deze konden we niet meer in dat lopende jaar besteden.

In 2015 zagen we een teruggang in de inkomsten uit beleggingen en hebben we meer onttrokken ten behoeve van onze projecten uit de bestemmingsreserves. De afbouw van de reserves krijgt hiermee vorm. Het doel blijft om onze reserves en fondsen gedeeltelijk af te bouwen. In 2016 en verder gaan wij wederom een aantal bestemmingsreserves inzetten, onder meer op het gebied van onderwijs, sociale relaties en partnerships.

Beleggingsbeleid

NSGK voert een behoudend beleggingsbeleid. We hebben dit beleid vastgelegd in een beleggingsstatuut. Hierin staat onder andere dat maximaal 30 procent van de portefeuille in aandelen belegd mag worden en de rest in obligaties en liquiditeiten. In het beleggingsstatuut is eveneens opgenomen dat al onze beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn. De baten uit beleggingen bedroegen in 2015 ruim €488.000.
Het vermogen wordt beheerd door Triodos Bank en Staal Bankiers. Beide zijn sterk in duurzaam beleggen. Bovendien geven zij elk op een eigen manier invulling aan ons beleggingsstatuut; dat spreidt de risico’s. IBS Beheer is fiduciair beheerder en ziet voor NSGK toe op de kwaliteit van het beheer. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.