Menu overslaan
De Speeltuinbende NSGK Speeltuinbende

Wat is het effect van ons werk?

NSGK ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap samen opgroeien. Als een project is afgerond, vult de uitvoerende organisatie altijd een evaluatieformulier in. Met evaluaties brengen we in beeld wat we in een bepaalde periode bereikt hebben met onze projecten en hoeveel kinderen we hiermee ondersteunen. Het aantal kinderen en jongeren dat op langere termijn van de projecten profiteert, ligt echter nog veel hoger. Het effect van veel projecten duurt immers nog voort in de toekomst. Een voorbeeld: de komende jaren zullen nog veel kinderen met een beperking plezier beleven in een speeltuin die met onze steun toegankelijk is gemaakt. Het totale bereik van onze projecten, dus inclusief kijkcijfers van tv-programma’s, bezoekers van voorstellingen enzovoorts, ligt jaarlijks tussen de 1,5 à 2 miljoen mensen met en zonder beperking.

Impactmeting langere termijn effecten

Onze evaluatiemethoden geven ons een goed beeld van de resultaten van projecten die we financieren. Maar we willen ook meer inzicht in de maatschappelijke impact op langere termijn. Een voorbeeld: we ondersteunen een training om jongeren werknemersvaardigheden aan te leren. Dan willen we niet alleen weten hoeveel deelnemers deze training volgden, maar ook hoeveel van hen dankzij de training daadwerkelijk een baan vonden. Nog een voorbeeld: we ondersteunen een project dat kinderen met een beperking helpt om gemakkelijker contact te leggen met leeftijdsgenoten zonder beperking. We willen dan niet alleen weten hoeveel kinderen deelnamen aan dit project, maar ook of zij daadwerkelijk meer zelfvertrouwen hebben gekregen om op anderen af te stappen en meer kinderen zonder beperking hebben leren kennen.

Om de maatschappelijke impact op langere termijn te meten, werkten we in 2016 met een pilot op basis van de verbeterde digitale tool Sinzer. We wilden hiermee voor zeven NSGK-projecten de maatschappelijke impact te meten. Eind 2016 concludeerden we dat het meten van resultaten en effecten met de tool onvoldoende resultaten opleverde. Daarom is deze pilot stopgezet.  Belangrijke lessen: het was onder andere voor kinderen en jongeren met een beperking soms lastig om lange vragenlijsten in te vullen en eigen vaardigheden realistisch in te schatten. De tool bleek niet prettig om mee te werken. Aanvragers en projectadviseurs konden te makkelijk fouten maken die grote consequenties bleken te hebben. De rapportages waren niet helder en eenduidig.
In 2017 is een onderzoeker van Disability Studies gecontracteerd om inhoudelijke evaluaties van NSGK-projecten uit te voeren. Ook geeft zij een aanzet voor (het ontwikkelen van) geschikte instrumenten en methodes om impactmeting structureel in ons werkproces in te bedden. Hoewel we bij NSGK overtuigd zijn van de maatschappelijke relevantie van ons werk, willen we onze impact op langere termijn beter met cijfers kunnen aantonen.

Impact op verschillende terreinen

NSGK steunt projecten die impact hebben op verschillende terreinen van het leven van kinderen en jongeren met een handicap. Wij maken een onderverdeling in vrije tijd, scholing en werk, wonen, en voorlichting. Welke projecten we precies hebben ondersteund en welke bedragen daarmee gemoeid waren, is te lezen in de projectenlijst. Maar de verdeling was als volgt:

Vrije tijd 150
Scholing en werk 48
Wonen 33
Voorlichting 19
Overige 15

 

Verzelfstandiging Speeltuinbende

NSGK is altijd op zoek naar innovatieve projecten om de impact van ons werk zot groot mogelijk te maken. Als deze aanvragen niet naar ons toekomen, starten wij soms zelf projecten op, zoals In1School of de Speeltuinbende. Uiteindelijk moeten deze op eigen benen komen te staan. Zo is 29 januari de Speeltuinbende verzelfstandigd. Het project was in 2009 door NSGK geïnitieerd om samen spelen van kinderen met en zonder handicap te bevorderen en vanzelfsprekend te maken. Om daarmee ook kinderen met een handicap in staat te stellen zo volwaardig mogelijk te participeren in de samenleving. Het streven was om binnen drie jaar tenminste 25 speeltuinen in Nederland toegankelijk te maken voor alle kinderen. Het project is een groot succes geworden. Mede door de zogenaamde Speeltuinbende, waarnaar het project later is vernoemd. Dit testteam van kinderen met en zonder handicap testen speeltuinen en doen aanbevelingen voor verbetering. De missie om uiteindelijk alle speelplaatsen in Nederland toegankelijk te maken is nog niet gerealiseerd en daarom wordt het project voortgezet, maar wel in zelfstandige vorm. De stichting staat nu op eigen benen maar kan nog wel rekenen op financiële steun van NSGK.

Voorbeeldprojecten

Onze impact willen we via dit jaarverslag ook tonen via zogenoemde ‘storytelling’. Storytelling verbindt onze missie en doelen aan geleefde verhalen. Daarmee verbinden we het met de werkelijkheid; de verhalen die mensen ons vertellen. Hiermee maken we onze missie helder en wordt duidelijk hoe mensen daarvoor in actie komen. Het zijn dus persoonlijke verhalen uit onze praktijk die tonen wat onze impact was.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.