Menu overslaan
Fleur in een speeltoestel Fleur (4) heeft het syndroom van Down en zit op een gewone school

Een mooiere wereld begint op school

Bij NSGK willen we dat kinderen met en zonder beperking samen opgroeien. Daarom zijn we in 2014 gestart met In1school. Dit project maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen leren, werken en spelen. In1school verzamelt kennis, verspreidt goede voorbeelden, maakt schendingen op het recht op inclusief onderwijs zichtbaar en helpt ouders die deze schendingen aanvechten voor de rechter.

Anke en Sebastiaan Leeftink zijn de ouders van Fleur (4) die het Syndroom van Down heeft: ‘Wij willen voor onze dochter het beste, en dat is inclusief onderwijs’.

Anke: ‘Fleur zit in groep 1 van de reguliere basisschool. Ze ging ook naar een gewone peuterspeelzaal. Toen we bij de gemeente aanklopten met de vraag of Fleur op de basisschool extra begeleiding kon krijgen, reageerde de gemeente met een kortaf “nee”. Omdat we sterk het gevoel hadden dat Fleur het beter zou doen op een reguliere school, namen we daar geen genoegen mee. We gingen op zoek naar argumenten waarmee we de gemeente konden overtuigen van de meerwaarde van inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs is namelijk niet alleen goed voor Fleur, maar uit de literatuur blijkt dat alle kinderen hiermee beter af zijn. Via via kwamen we bij In1school terecht. Daar kregen we goede adviezen en informatie.’

Sebastiaan: ‘In1school wees ons op de verordening waarin staat dat de gemeente wil dat elk kind opgroeit in zijn eigen leefomgeving. In een vervolggesprek met de gemeenteambtenaar hebben we een beroep gedaan op deze verordening. In1school gaf ons het goede advies om van de gemeente te eisen dat ze alle beslissingen schriftelijk zouden bevestigen, ook de afwijzingen.’ Anke en Sebastiaan wezen de gemeente ook op het financiële aspect. Immers, op lange termijn zijn besparingen mogelijk. Hoe meer Fleur leert, des te zelfstandiger ze wordt – en hoe minder ze dus kost als ze later volwassen is.

Naast Anke en Sebastiaan maakten ook de leidster van de peuterspeelzaal en een begeleidster van de stichting die het gezin hielp met early intervention de gemeente duidelijk dat kinderen met het syndroom van Down veel kunnen leren. Sebastiaan: ‘Uiteindelijk ging de gemeente overstag en kon Fleur in groep 1 beginnen. Het was veel werk en het hele proces kostte veel energie, we zouden het zo weer doen. De ontwikkeling van Fleur staat voor ons bovenaan. Daar hebben we alles voor over.’ Anke: ‘Fleur heeft zelf het blad Touchdown, een eenmalig tijdschrift over het leven met Down, overhandigd op het gemeentehuis. Daardoor kreeg ze een gezicht bij de gemeente. Ze geeft zoveel positiviteit en blijdschap. We zijn trots op haar. Ze is puur, onbevangen en heeft de kracht om mensen te verbinden. Natuurlijk wil ik voor haar het beste, en dat is inclusief onderwijs.’

Agnes van Wijnen is namens NSGK projectleider van In1school: ‘Passend onderwijs verwacht dat kinderen zich aanpassen aan de school. Bij In1School gaan we uit van de talenten en mogelijkheden van ieder kind.’

Agnes van Wijnen: ‘Iedereen heeft recht op inclusief onderwijs in een toegankelijke school en op de begeleiding en voorzieningen die je nodig hebt om te leren en ontwikkelen. Dat vindt NSGK niet alleen. Het is ook vastgelegd in het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (IVRPH) en het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK). Hoewel dit verdrag in 2016 ook in Nederland in werking is getreden, is hier nog steeds geen sprake van een echte omslag. Met het project In1school willen we het recht op inclusief onderwijs op de agenda zetten en die omslag via juridische procedures afdwingen.’

Fleur werkt in de tuin

In1school informeert ouders en begint met hen eventueel ook rechtzaken. Het project lobbyt niet namens ouders, daarvoor zijn weer andere organisaties, zoals IederIn. Met deze en andere bestaande partijen werkt In1school zoveel mogelijk samen. Agnes: ‘We leggen de individuele cases naast elkaar en analyseren op welke punten het recht op onderwijs van de individuele kinderen geschonden wordt, en welke problemen ouders en kinderen in de praktijk tegenkomen. In de praktijk zien we dat het in Nederland niet vanzelfsprekend is dat kinderen met een verstandelijke beperking naar de reguliere basisschool gaan. Terwijl dat een recht is, net als het recht op de noodzakelijke begeleiding en zorg. De onbekendheid met deze rechten en de onduidelijkheid wie voor welke kosten verantwoordelijk is, maakt betrokken instanties terughoudend. Daardoor is het voor kinderen soms onmogelijk om naar een reguliere school te gaan of überhaupt onderwijs te volgen.’

Logo Lotje&co

In1school doet onderzoek en versterkt bestaande initiatieven. Na een wereldwijde studie naar goede voorbeelden en succesfactoren, loopt er nu een studie naar de Nederlandse voorhoedescholen: waarom lukt het daar wel? Agnes: ‘In mijn ogen verwacht passend onderwijs dat kinderen zich aanpassen aan de school. Bij In1School gaan we uit van de talenten en mogelijkheden van elk kind.’

Interviews door Silvie Warmerdam, voor Lotje&co

In1school is 2016 bondsgenootschappen aangegaan met strategische partners en heeft met deze partners concreet samengewerkt. Hiermee kunnen we het bereik en de potentiele impact van In1school significant vergroten. We hebben onder meer ingezet op:

- Uitbreiding en intensivering van het bondgenootschap met Ieder(in), een landelijke koepel met 250 lidorganisaties en een achterban van ruim twee miljoen mensen.
- Uitbreiding van het bondgenootschap met WijStaanOp!, een krachtige nieuwe beweging van jongeren met een beperking die politiek en samenleving bestookt met een manifest en acties om de rechten in het VN verdrag te promoten en realiseren.
- Uitbreiding van de samenwerking met Defence for Children, de organisatie die kinderrechten bevordert op basis van het kinderrechtenverdrag.
- Een nieuwe bondgenoot van In1school is de VIM, een vereniging voor ouders en leerkrachten en iedereen die betrokken is bij de inclusie van kinderen met downsyndroom in het regulier onderwijs.
- AutiPassend Onderwijs Utrecht is een andere nieuwe partner van In1school. Het ouderinitiatief zet zich in voor echt passend regulier voortgezet onderwijs voor kinderen/jongeren met autisme of aanverwante beperkingen.
- UDL Nederland is een pedagogisch didactisch raamwerk voor het ontwerpen van toegankelijk onderwijs. In1school en UDL Nederland werken samen aan het bekendheid geven van UDL als antwoord op de vraag, hoe je dat in de praktijk doet, inclusief onderwijs.
- Inclusion Europe is een federatie van verenigingen van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders uit 40 Europese landen. In1school en Inclusion Europe wisselen kennis, onderzoek en strategieën uit om elkaars inzet te versterken.
- Een volgende nieuwe bondgenoot is Handicap+Studie. We werken nu samen aan het produceren en verspreiden van informatie over het recht op inclusief onderwijs.
Op het gebied van communicatie realiseerde In1school onder meer de volgende producten:

- De infographic Passend Onderwijs vs Inclusief onderwijs
- Diverse artikelen, korte berichten, oproepen, filmpjes, tools, blogs, etc. op de website
- Persbericht plus uitgebreide Q&A bij rapport Smits/Schoonheim
- Artikel in het AD over deel rapport Smits/Schoonheim
- Artikel over In1school in Lotje&co.
- Radio interview Reformatorische Omroep
- Redactie en vormgeving rapport Smits/Schoonheim
- Idem rapport Kruseman
- Magazine Zo kan het ook. In dit magazine (uitgebracht in print en digitaal) worden vier basisscholen geportretteerd die voorlopers zijn op het gebied van inclusief onderwijs. Hoe pakken ze het aan en hoe bevalt het? Met deze uitgave willen we andere scholen inspireren om ook met inclusief onderwijs aan de slag te gaan. Het magazine is te downloaden of te bestellen via www.in1school.nl/zo-kan-het-ook-scholen.
In1School

Verder…

Hebben we bekendheid opgebouwd als kenniscentrum en aanspreekpunt voor ouders rondom het realiseren van toelating, maatwerk en voorkomen van verwijdering, we zijn een inspiratiebron voor leerkrachten, een plek voor uitwisseling en een voortrekker van rechten van kinderen+ in het onderwijs.

En is op het gebied van ondersteuning, onderzoek, casuïstiek en data informatie beschikbaar gemaakt voor draagvlakvergroting, strategie-ontwikkeling en mogelijke procesvoering.  We rondden het onderzoek naar voorbeeldscholen voor inclusief primair onderwijs af. Gaven informatie, advies en steun aan gezinnen die vanwege een handicap tegen problemen aan lopen in het onderwijs.  En we hielden de juridische analyse van de Nederlandse onderwijswetgeving tegen het licht van de norm in het IVRPH art 24.

Tot slot….

Was de inzet gericht op de voorbereiding van de transformatie van In1school van een NSGK-project naar een zelfstandige rechtsvorm. Dit zal uiterlijk per 1 april 2017 gerealiseerd zijn.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.