Menu overslaan

NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen overheidssubsidie. Wij kunnen ons werk alleen doen met de steun van donateurs, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Gelukkig dragen veel mensen NSGK al sinds 1950 een warm hart toe en dat zien we terug in de inkomsten. In 2016 waren deze hoger dan verwacht.

Stabiliteit

Doordat onze inkomsten afkomstig zijn uit verschillende bronnen spreiden we het risico en creëren we zoveel mogelijk stabiliteit. Als de ene bron van inkomsten tegenvalt, kunnen we dat vaak compenseren met de andere. Zo brachten legaten en nalatenschappen minder op dan verwacht, en dan het jaar ervoor. Het voorspellen daarvan is onmogelijk. Ook de baten uit beleggingen bleven achter op de begroting maar waren wel bijna net zo hoog als het voorgaande jaar. De inkomsten uit mailingacties zijn nagenoeg gelijk gebleven. De bestemmingsgiften zijn in 2016 ruim verdubbeld vergeleken met vorig jaar en veel hoger dan begroot. In totaal stegen de inkomsten met ruim een half miljoen. Ook met deze mooie resultaten blijven we ons richten op nieuwe strategieën om meer en ook andere inkomsten te verwerven. De resultaten zullen de komende jaren zichtbaar worden. Zo zijn we in 2015 gestart met het (meer) investeren in behoud van onze donateurs. De verwachting was dat de inkomsten hierdoor eerst terug zouden kunnen lopen, deze bleven echter nagenoeg gelijk. Het resultaat van onze inspanningen voor behoud zal naar verwachting na 2016 nog meer resultaat opleveren.

(x € 1.000)

Omschrijving Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015
Mailingacties/donaties/giften 1.514 1.300 1.515
Collecte 819 840 744
Bestemmingsgiften 1.085 605 472
Legaten/nalatenschappen 745 1.000 860
Verkoop goederen 1 - 1
Totaal baten
eigen fondsenwerving
4.164 3.745 3.592
Percentage kosten eigen fondsenwerving 19,2 23,1 24,2
VriendenLoterij 264 300 256
Overige baten 479 670 488
Baten totaal 4.907 4.715 4.336

 

Communicatie

NSGK kan haar werk doen dankzij giften, donaties, nalatenschappen, de VriendenLoterij en de jaarlijkse collecte in november. Naamsbekendheid is bij al deze bronnen van inkomsten van groot belang. Onze afdeling Communicatie heeft zich ook in 2016 op een creatieve en eigentijdse manier ingezet voor vergroting van de naamsbekendheid van NSGK en versteviging van het contact met onze doelgroep.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.