Menu overslaan
Ik ga OOK weer naar school Een campagne in 2016

Evaluatie 2016

Het totaal aan baten is gestegen met EUR 571.000 (13,2%) ten opzichte van voorgaand jaar. In een aantal inkomstenbronnen werd een beter resultaat behaald, met name de bestemmingsgiften waren fors hoger. Wij verwijzen verder naar de jaarrekening 2016.

Ten opzichte van 2015 is onze naamsbekendheid iets gedaald. Dit blijkt uit de Charibarometer, die jaarlijks de bekendheid en geliefdheid van goede doelen weergeeft in een rangorde. Na een groei in 2015 zijn we in 2016 van de 45ste gedaald naar de 52ste plaats. Het is niet alleen onze ambitie om op de Charibarometer beter te scoren maar vooral ook bij de doelgroepen waar wij ons met onze communicatie op richten. We blijven dus op allerlei manieren werken aan onze naamsbekendheid. Zo gaan we in 2017 verder met het vertellen van verhalen; een vorm van ‘storytelling’ die we in 2015 ter gelegenheid van onze jubileumcampagne ontwikkelden. Daarnaast zijn we in 2016 gestart met het ontwikkelen van een communicatiestrategie die beter aansluit bij onze aangescherpte missie in het meerjarenkader. Dit traject loopt door tot in 2017. De resltaten worden doorvertaald naar al onze communicatieuitingen, te beginnen met de campagne rond onze collecte.

Vooruitzichten 2017

Een van onze strategische doelen voor de komende jaren is het verbreden van onze fondsenwerving, door het zoeken naar nieuwe partners en andere vormen van werving. Naast nieuwe vormen van werving zetten we onverminderd in op onze huidige fondsenwerving.

Donateursbehoud en nieuwe database

Donateurs vormen een onmisbare basis voor ons bestaan. Komend jaar zetten we in op €1,4 miljoen aan werving, maar ook op het beter (ver)binden van onze donateurs aan onze doelstelling. Hiermee hebben we in 2016 een begin gemaakt en wordt in 2017 verder uitgevoerd. We werken met een haalbaar plan om donateurs te behouden. Ook de nieuwe database, die we in 2017 in gebruik gaan nemen, moet ons hierbij meer gaan helpen.
De werving van nieuwe donateurs wordt steeds lastiger. De giften via Direct mail lopen terug en werven via online kanalen levert (nog) niet indrukwekkend veel op. Daarbij komt dat het bel-me-niet register de telemarketing beperkt heeft en er wordt inmiddels ook over een bel-niet-aan register gesproken. We maken veelal gebruik van deur-tot-deur werving. Deze methode leidt echter sneller tot uitval. Kortom: de wervingskosten stijgen, we moeten we steeds meer betalen voor een nieuwe donateur.

Collecte

De beoogde opbrengst van de collecte in 2017 is €845.475. Het streven is om met circa 11.675 vrijwilligers op pad te gaan. Dat is een groei van 3,5 procent ten opzichte van 2016. Het online werven van vrijwilligers, onder meer via Facebook en direct mail, wordt ook dit jaar uitgebreid.
Bovendien doet NSGK in 2017 tijdens de landelijke collecteweek mee met de landelijke pilot van Easy Collect. Zij ontwikkelden een bus met drie donatiemogelijkheden: contant, pinnen en contactloos betalen. Stichting Collecteplan heeft deze pilot georganiseerd omdat mensen steeds minder kleingeld in huis hebben. De pilot start in september.

Partners

NSGK biedt de mogelijkheid om een ‘fonds op naam’ op te richten en gaat hier in 2017 ook actiever op werven. Bij een Fonds op Naam bepaalt de schenker waar het geld aan besteed gaat worden. NSGK zorgt ervoor dat het geld uit het fonds op de juiste manier besteed wordt en regelt de administratieve afhandeling. Op deze manier ontzorgt NSGK de grote gever.

Communicatie

In 2016 zetten we de lijn van 2015 voort waarbij we communicatie ook inzetten om het draagvlak voor onze missie te vergroten. NSGK behoort in Nederland tot de voorlopers als het gaat om streven naar inclusie: het volwaardig deelnemen van mensen met een beperking in de samenleving. Toch wordt niet alleen onder het brede publiek maar ook onder onze eigen donateurs en projectpartners geregeld getwijfeld aan het nut en de noodzaak van inclusie. Voor NSGK is het uiteraard van belang dat we de aansluiting met onze achterban niet verliezen. In onze communicatie tonen we de voordelen van een inclusieve samenleving onder meer aan met behulp van ‘best practices’.

We zullen in 2017 verder gaan met het vertellen van onze verhalen via social media en onze website aan onze verschillende doelgroepen. Door geïnteresseerden op verschillende momenten opnieuw te benaderen met verhalen en inforamtie, willen we de resultaten van deze campagnes verder optimaliseren voor naamsbekendheid- en wervingsdoeleinden.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.