Menu overslaan

Bij NSGK hanteren we een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk, de Raad van Toezicht (RvT) heeft een controlerende taak. De RvT bestaat uit vijf personen die ieder hun eigen expertise hebben op het gebied van bijvoorbeeld bestuur, financiën, zorg of communicatie. De leden van de RvT doen hun werk onbezoldigd.

Leden Raad van Toezicht in 2016

Naam en functie Datum en benoeming Datum aftreden (Neven)functies
Fred Paling
Voorzitter
6-4-2016 6-4-2020

Lid Raad van Bestuur UWV
Lid bestuur Stichting Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen 
Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Lid Raad van Toezicht MEE Rotterdam-Rijnmond (tot 31-12-2016)

Adri de Vries
Lid
14-12-2009 01-12-2017 Voormalig directeur Stichting Ideële Reclame (SIRE); voorzitter Stichting Toneel Ontwikkelings Fonds
Eric van der Burg
Lid
11-12-2013 01-10-2019

Wethouder gemeente Amsterdam portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Zorg, Sport en Ouderen;
Voorzitter Raad van Toezicht NTR

Hans Gerrits Jans
Lid + voorzitter auditcommissie
14-12-2009 01-06-2017

Zelfstandig ondernemer, voornamelijk gericht op audit en management services;
Penningmeester Zwembond

Tanja Ineke
Lid, plv. voorzitter
28-04-2010 01-04-2018

Directeur VBZ-KAM
voorzitter COC Nederland
Lid Raad van Toezicht Raphaelstichting
Voorzitter Stichting 5D

Lid Raad van Commissarissen / plaatsvervangend voorzitter Woonwaard

 

Profielschets leden Raad van Toezicht

NSGK streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht en de Auditcommissie. Voor iedere functie hebben we een profielschets opgesteld:
Voorzitter
Onafhankelijke voorzitter met goede bestuurlijke kwaliteiten en grote affiniteit met de doelgroep.
Lid RvT/Voorzitter Auditcommissie
Toezichthouder/financieel specialist, bij voorkeur op het terrein van governance. Affiniteit met de doelgroep is een pre.
Lid RvT (1)
Toezichthouder met kennis van zaken van, en relaties in de gehandicaptensector.
Lid RvT (2)
Toezichthouder/specialist op het gebied van marketing, fondsenwerving en/of media en communicatie. Affiniteit met de doelgroep is een pre.
Lid RvT (3)
Toezichthouder met kennis van personeel & organisatie, bij voorkeur in de welzijnssector of charitatieve sector. Affiniteit met de doelgroep is een pre.

Overlegverslag

De RvT is in 2016 zes keer bij elkaar geweest. De voornaamste zaken die in deze vergaderingen werden besproken, zijn: het jaarrapport, personele zaken en de begroting. De Auditcommissie kwam driemaal bijeen. In juni is de Raad van Toezicht op projectbezoek geweest bij De Buurtvrouw in Schiedam (www.buurt-vrouw.nl/).
Tot 6 april is Tanja Ineke plaatsvervangend voorzitter geweest van de RvT, daar Anton Westerlaken per 1 januari 2016 was afgetreden. Per 6 april 2016 is Fred Paling als voorzitter toegetreden tot de RvT.
Door het vertrek van Ingrid Tuinenburg per 1 september zijn twee leden van de RvT in het laatste kwartaal samen met een afvaardiging van het personeel betrokken geweest bij een werving- en selectieprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder. Op de agenda voor 2016 stond ook de zelfevaluatie van de RvT, deze vindt tweejaarlijks plaats. De reden dat deze niet heeft plaatsgevonden ligt met name in de aanstelling van de nieuwe voorzitter en de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder. De zelfevaluatie staat nu gepland voor mei 2017.

Vooruitblik 2017

In 2017 komt de RvT in januari, april, september en november bij elkaar, in de septembervergadering zal wederom een projectbezoek gepland worden.
Op 1 juni 2017 komt de functie van voorzitter auditcommissie/lid Raad van Toezicht vacant en op 1 december komt er een tweede functie in de RvT vacant. In de januarivergadering zal gestart worden met het maken van profielen.

In memoriam Anton Westerlaken

Op 31 maart 2017 is Anton Westerlaken, oud voorzitter van de Raad van Toezicht, overleden. NSGK veranderde in 2009 de governance van een bestuursmodel naar een model met een Raad van Toezicht. Anton was onze eerste voorzitter van de Raad van Toezicht en als ervaren bestuurder en toezichthouder was hij enorm belangrijk in de vormgeving van bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht, voormalig bestuurder Ingrid Tuinenburg en medewerkers voelen zich bevoorrecht om Anton Westerlaken al die jaren als voorzitter te hebben gehad. 

Anton gaf tijdens zijn voorzitterschap op betrokken en persoonlijke wijze veel vertrouwen aan de directeur-bestuurder en het team. Zonder daarbij mogelijke risico's en kansen uit het oog te verliezen. Hij speelde een belangrijke rol bij de strategische sessies waarmee ons meerjarenbeleid tot stand is gekomen. Dat hij vanuit een intrinsieke waarde betrokken was bij het werk van NSGK kwam niet alleen op zakelijk niveau tot uiting maar ook op bijzondere momenten. Zo was Anton vrijwilliger bij ons 60-jarig jubileum dat NSGK vierde met een bijzonder festival - Festival 5D. Op de achtergrond heeft hij de hele dag met het team van vrijwilligers meegedraaid. Ook bij het 65-jarig jubileum in 2015 was hij er. Deze mijlpaal vierde NSGK met een seminar met bijzondere gastsprekers – wij noemden ze Hemelbestormers. Een half jaar later, in januari 2016, moest hij helaas vanwege zijn gezondheidssituatie aftreden. Anton zal door velen worden gemist.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.