Menu overslaan

Het jaar 2016 was het eerste jaar van het nieuwe meerjarenbeleidskader 2016-2019 ‘Beter Samen’. Voorafgaand aan het opstellen daarvan is onze missie, strategie en tactische vertaling getoetst door middel van een grondige externe en interne analyse.

NSGK zet zich nog meer dan voorheen in voor een inclusieve samenleving (de missie) aan de hand van vijf strategische doelen:

 1. Draagvlak creëren voor de gedeelde missie van een inclusieve samenleving.
 2. Financieren van projecten met impact door:
  • elk jaar minimaal 200 projecten van andere organisaties te steunen;
  • tenminste 8 eigen innovatieve projecten op te zetten.
 3. Vormen van tenminste vijf strategische partnerships met organisaties op het gebied van onderwijs, werk en ontspanning.
 4. Verbreden van de fondsenwerving door:
  • nieuwe bondgenoten te zoeken die ons werk zowel financieel als inhoudelijk steunen;
  • de relatie te versterken met onze bestaande particuliere donateurs.
 5. Beter organiseren door vanzelfsprekend samenwerken centraal te stellen en de  organisatie-inrichting in lijn te brengen met strategie.

Draagvlak en bekendheid

Draagvlak en bekendheid zijn cruciaal in het dichterbij brengen van ons ideaal. Daarom is in 2016 een start gemaakt met een communicatiestrategie om bij onze achterban van donateurs, vrijwilligers, Facebookfans en (potentiële) aanvragers het draagvlak te laten groeien voor onze missie en visie. In 2017 en volgende jaren zal de communicatiestrategie leiden tot bredere campagnes die naast draagvlak ook moeten bijdragen aan onze naamsbekendheid.

Financieren projecten met impact

In 2016 konden we 265 projecten steunen met een financiële bijdrage. We hebben eigen projecten voortgezet: Scholenontmoeting, NSGK jongerencoach, Handicap in de les, Samen naar School, In1school en Samen@Scouting. We zijn gestart met een nieuw eigen project: Lesmateriaal voor kinderen met verstandelijke beperking (Universal Design for Learning). In 2016 hebben we het eigen project ‘We zijn er’ afgerond en werd de Speeltuinbende verzelfstandigd. Voor 2017 zullen de volgende eigen projecten worden gestart: Steunpunt Onderwijs en Communicatieprogramma KlinC.

Partnerships

Belangrijk voor het bereiken van onze missie is een brede samenwerking. De komende jaren zetten we ons nog meer dan voorheen proactief en outreachend in op het vinden van nieuwe partners waarmee we onze missie en strategie vorm kunnen geven. Partners die onze visie delen, die onze kernwaarden herkennen en die zich, net als wij, willen inzetten voor kinderen en jongeren met een beperking.

Verbreden fondswerving

In 2016 behaalden we betere resultaten in donateurs, bestemmingsgiften en de landelijke collecte. Zoals eerder beschreven staan echter over een langere periode bezien de inkomsten structureel onder druk. We zullen daarom de komende jaren de nadruk leggen op creatiever en innovatiever genereren van inkomsten. Om die reden breiden wij in 2017 het fondswervingsteam uit met een fondswerver acties en evenementen.

Beter organiseren

Mede als gevolg van het vertrek van Ingrid Tuinenburg als directeur-bestuurder zijn in 2016 nog geen stappen gezet in het verbeteren van de organisatie-inrichting in 2016. De komende jaren zal het team van medewerkers onder leiding van de directie de noodzakelijke stappen zetten om vanzelfsprekend samenwerken centraal te stellen en de organisatie-inrichting in lijn te brengen met strategie.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.