Menu overslaan

NSGK is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met haar activiteiten. Met risicomanagement bewaken, beperken en beheersen we deze risico’s. In 2015 heeft de Raad van Toezicht uitgebreid aandacht besteed aan het identificeren, bewaken, beperken en beheersen van de risico’s en op basis daarvan is het onderstaande schema vastgesteld. In 2016 heeft de externe accountant samen met de auditcommissie van de Raad van Toezicht verbeterpunten geconstateerd bij de interne processen (m.n. de interne controle). Mede op basis van deze aandachtspunten is besloten om een geheel nieuw automatiseringssysteem in te voeren. In 2016 is de systeemarchitectuur ontworpen en vastgesteld. De implementatie is eind 2016 gestart en zal halverwege 2017 worden afgerond.

Risicovelden Toelichting Risico's Kans (H/M/L) Impact (H/M/L)
Baten NSGK is een particuliere organisatie die voor haar inkomsten grotendeels  afhankelijk is van giften. De kwetsbaarheid die daarvan het gevolg kan zijn, minimaliseren we door inkomsten te spreiden over diverse inkomstenbronnen (particuliere donateurs, grote gevers, collecte, etc.).
 • Groot aantal opzeggingen particulieren
 • Baten uit beleggingen negatief door slechte beursresultaten
 • Opbrengst collecte loopt sterk terug door negatieve berichtgeving NSGK
 • Fraude door collectevrijwilligers

L – alleen bij schandaal

M/H – onvoor-spelbare markt

L – alleen bij schandaal

M – enkele keren voorgekomen

M/L – groot draagvlak/imago, financieel minder.

M/H – is goed op te vangen vanuit reserves, imago risico 

M – financieel op te vangen, vrijwilligers haken wel af

M – afhankelijk van omvang en communicatie

Bestedingen NSGK financiert vooral initiatieven van derden. Grote veranderingen (zoals die nu in ons domein plaatsvinden) hebben veel impact op onze doelgroep en kunnen daarnaast ook effect hebben op het aantal en soort aanvragen dat wij ontvangen. 
 • Terugloop aantal aanvragen door onzekerheid in het veld
 •  Terugloop aantal aanvragen door aangescherpt beleid
  Veel (negatieve) publiciteit rond project NSGK of partner (bijvoorbeeld In1School)
  Project mislukt / failliet
 •  Projectfraude

M/H – met name als financiering onzeker is  

M/H – tijdelijk, daarna stabiel

M – als afwijkt van reguliere activiteiten of PR-gevoelig

L – komt af en toe voor

L/M – weinig bekende zaken 

L/M – relevantie lager doordat aantal partners terugloopt (tijdelijk)

L – aanvragen sluiten juist beter aan bij NSGK

M/H – op alle terreinen, financieel, imago, aanvragers

L – mits goed uitlegbaar

H – met name imagotechnisch

Interne
processen
Risico’s op het gebied van beheer en beleid brengen we in kaart tijdens de jaarlijkse interim controle. Over hele linie positief over interne processen. Als kleine organisatie is het soms lastiger om functies te scheiden.
 • Beoordeling en monitoring eigen projecten
 • Controle verantwoording projecten > 25.000
 • Betaling aan niet-rechthebbenden (interne fraude)

M – toename eigen projecten BR

M – boven 100k twee adviseurs

H - enkele malen voorgekomen

L – vier ogen principe

M – kritisch genoeg?

M – Bijdrage NSGK goed besteed?

L

H –financieel kan impact hoog zijn, maar vooral moreel en imago.

Belangen-
verstrengeling
NSGK is altijd alert op mogelijke belangenverstrengeling bij bestuurders, medewerkers en leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies.
 • Bestuurder betrokken bij aanvragende organisatie
 • Bestuurder bevriend met aanvrager
 • RvT-leden betrokken bij aanvragende organisatie
 • Medewerker betrokken bij :
  -   aanvragende organisatie
  -   leverancier

M – indien bestuurder besluit is het hoog, anders medium

M – indien bestuurder besluit is het hoog, anders medium

M – imagotechnisch risico, niet zozeer in besluitvorming

L – geen besluitvormende rol

M – indien beslisser (bevoordelen)

Financiën

NSGK beschikt over Reserves die circa 2,5 maal zo groot zijn als de jaarlijkse baten.

 • Ondanks goede uitleg staat hierop voor een fondsenwervende organisatie altijd enige spanning

L – door relatief lage reserves in combinatie met  beperkte bekendheid

 

M – voor collectanten en particuliere donateurs zeker reden om af te haken, voor grote gevers niet

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.