Menu overslaan

Meerjarenbeleidskader

De uitvoering van het meerjarenbeleidskader 2016-2019 (PDF 1MB) ‘Beter Samen’ ging in 2017 het tweede jaar in. Onder leiding van de nieuwe directeur/bestuurder werkten we eraan om dit meerjarenkader meer te laten leven binnen het team.

Voor de periode 2018 tot en met 2020 is met het team met vertegenwoordiging vanuit de belanghebbenden een plan op één A4 op. De doelstelling voor 2018-2020 luidt als volgt:

NSGK is hét goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap. Met een groeiende groep betrokken gevers en partners bestrijden we effectief de uitsluiting van gehandicapte kinderen en jongeren zodat zij samen met hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten kunnen spelen, leren, sporten en werken.

Deze doelstelling willen we bereiken met vijf concrete doelen:

  1. Groeien in gevers;
  2. Toename bekendheid;
  3. Meer impact;
  4. Beter organiseren;
  5. Groeien in partners.

Met het plan op één A4 (PDF 2MB) vertalen we onze droom naar concrete plannen en acties. Dit OGSM-plan is in maart 2018 gepresenteerd aan de Raad van Toezicht.

Wat ging goed in 2017?

Het NSGK-team bestaat uit professionele, resultaatgerichte en betrokken mensen die slagvaardig en proactief werken. Vernieuwing en ervaring zijn goed in evenwicht, zowel binnen de werkorganisatie als in de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Dankzij de combinatie van inkomsten uit eigen fondsen, bestemmingsreserves en overige inkomsten heeft NSGK een solide financiële basis. In onze projecten, communicatie én in ons personeelsbeleid klinkt onze missie uitstekend door.

In 2017 kenden we aan 200 projecten een financiële bijdrage toe. Daarbij hebben we ook onze eigen projecten voortgezet: NSGK jongerencoach, Handicap in de les, Samen naar School, Samen@Scouting en Steunpunt Onderwijs. Het project In1school werd succesvol overgedragen aan onze partner Defence for Children. Komend jaar wordt In1school met steun van NSGK verder uitgebouwd.

Wat ging minder in 2017?

Door een vastgelopen automatiseringsproject konden we van oktober 2017 tot en met januari 2018 geen nieuwe aanvragen van projectpartners in behandeling nemen. Inmiddels zijn de problemen grotendeels verholpen. De opgelopen achterstand is per 1 februari 2018 weggewerkt.

Vergroting van onze naamsbekendheid blijft, ondanks veel inspanningen op dit gebied, een punt van zorg. Als we onze missie optimaal willen realiseren, moeten we bekender worden bij het publiek.

Vooruitblik naar 2018 (en de jaren daarna)

De komende jaren zetten we dus in op het behalen van de hiervoor genoemde vijf concrete doelen uit het meerjarenplan op één A4 (PDF 2MB). Om de doelen te behalen zijn in het meerjarenplan concrete strategieën en acties opgenomen.

Meer impact

Onze gevers en andere stakeholders vragen om duidelijke terugkoppeling en bewijsvoering van de behaalde impact. Dat is ook een belangrijk aandachtsgebied binnen de Erkenningsregeling van het CBF. Mede via de Impact Challenge zal impact de komende jaren dus voluit onze aandacht hebben. De focus bij alle projecten en programma’s die NSGK wil steunen zal dus ook meer gericht zijn op impact (welk verschil wordt gemaakt?). De komende jaren worden vier nieuwe innovatieve programma’s gestart waarmee we structureel en in samenwerking met partners verschil willen maken. Een voorbeeld van een dergelijk programma is Samen naar School. NSGK zal verder op basis van samenwerkingsovereenkomst met een aantal partners die inmiddels bewezen impact bereiken, duurzame samenwerkingsverbanden aangaan en specifiek voor het werk van deze impact partners fondsen gaan werven.

Groei in fondsenwerving en bekendheid

NSGK heeft ambitieuze doelstelling geformuleerd om de komende jaren te groeien in fondsenwerving (van ca. 5 naar 7 miljoen euro) en in bekendheid als het goede doel voor gehandicapte kinderen (+60% geholpen naamsbekendheid). Voor de fondsenwerving is een aansprekende(r) fondsenwervende missie nodig. In 2018 gaat het team aan de slag om deze nieuwe fondsenwervende missie te formuleren, gericht op onze huidige gevers én nieuwe potentiele gevers.

Donateurs

Bij de werving van donateurs gaan we voor lange termijn relaties. Om donateurs niet alleen te werven, maar ook te behouden gaan we ze meer betrekken bij het werk van NSGK. We willen onze donateurs laten zien hoe zij met hun bijdrage écht het verschil maken voor kinderen met een handicap. Met een nieuw systeem kunnen we ze op de juiste momenten informeren over onze activiteiten. Ook gaan we samenwerken met het TV-programma The Voice Kids. De Junior Reporters (met een handicap) tonen aan het publiek de problematiek en de oplossingen die we kunnen bereiken. Hiermee vergroten we ook onze naamsbekendheid én werven we (eenmalige) giften en nieuwe donateurs.

Collecte

In 2017 was de opbrengst van de collecte al gegroeid naar € 853-duizend. We zijn enorm blij met deze fantastische opbrengst en die we konden bereiken met een enorme groep vrijwilligers. In 2018 en volgende jaren zetten we in op groei zodat we nóg meer mooie projecten kunnen ontwikkelen en ondersteunen. De beoogde opbrengst van de collecte in 2018 is € 900-duizend. Dat is een groei van 5,5 procent ten opzichte van 2017. Het streven is om in 2018 met 11.675 vrijwilligers op pad te gaan.

Acties

In het najaar van 2018 organiseren we een fondsenwervend event waar kinderen en jongeren met en zonder beperking samen in actie komen voor NSGK. Ze geven het goede voorbeeld en betrekken daarbij onze gevers!

Voor bedrijven starten we met het aanbieden van rolstoelclinics door ex-paralympiërs. Voor bedrijven is zo’n clinic een leuk teamuitje of een mooie manier om aan teambuilding te werken. Voor NSGK is het – naast een fondsenwervend middel – ook een middel om de bewustwording te vergroten. Wat doet een handicap met je? Hoe toegankelijk is het bedrijf eigenlijk en hoe zit het met de omgeving? 

Bewustwording

De bewustwordingscampagne ‘Als ik de kans krijg’ in 2017 was een succes. In 2018 gaan we door met deze campagne. Naast bewustwording komt in de vervolgcampagne ook aandacht voor gedragsverandering.

Social Media

In onze online media gaan we de gemaakte aanpassingen volop inzetten. Daarmee kunnen we gerichter, gebruiksvriendelijker en persoonlijker communiceren met onze (potentiële) achterban, zodat we hen nog beter kunnen betrekken bij ons gezamenlijke doel: een samenleving waarin kinderen met én zonder handicap samen opgroeien!

Beter organiseren

In 2018 zullen we enkele organisatiewijzigingen doorvoeren. We werken op basis van de doelen en strategieën uit het meerjarenplan op 1A4 en willen ons organiseren op basis van een structuur die de strategie ondersteunt (“structure follows strategy”). Daarvoor zal meer aandacht worden besteed aan teamgericht werken vanuit grote verantwoordelijkheid en vertrouwen voor de medewerkers. NSGK willen zich verder ontwikkelen als inclusief medewerkersteam (“practice what you preach”). We streven ernaar dat minimaal 25% van de medewerkers een beperking heeft.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij