Menu overslaan

Financiële uitkomsten in 2017

Onderstaand geven wij een korte weergave van de jaarcijfers. In de bijgevoegde jaarrekening 2017 is het volledige overzicht opgenomen en toegelicht.

Totale geworven baten

De geworven baten in 2017 zijn verkregen uit verschillende categorieën: particulieren, bedrijven, loterijorganisaties (VriendenLoterij), organisaties zonder winstoogmerk (onder andere serviceclubs, stichtingen en vermogensfondsen).

De totale geworven baten bedroegen over 2017 ruim €4,8 miljoen. Dit is circa €377-duizend hoger dan in 2016, en ruim €363-duizend hoger dan begroot. Met name de nalatenschappen kwamen fors hoger in 2017.

Verdeling inkomsten:

Besteed aan doelstellingen

In 2017 heeft NSGK 77,3 procent van de totale lasten besteed aan de doelstellingen (in 2016: 79,8 procent). Het percentage voor 2017 was begroot op 76,7 procent. Er is dit jaar € 843-duizend besteed aan voorlichting en €3.956-duizend aan de overige doelstellingen (in 2016 respectievelijk €772-duizend en €4.343-duizend).

Besteed aan doelstellingen:

Lasten werving

Om te zorgen dat we ook in de toekomst een gezonde en structurele inkomstenstroom hebben, maken we lasten voor de werving van nieuwe donateurs/gelden. In 2017 is ten opzichte van de geworven baten 18,7 procent besteed aan wervingskosten (in 2016: 18,8 procent). Voor 2017 was 24,3 procent begroot.

Het CBF schrijft voor dat gemiddeld maximaal 25 procent van alle geworven baten mag worden besteed aan de werving. In 2017 blijft het percentage ruim onder deze norm.

Lasten beheer en administratie

Naast de bestedingen aan de doelstellingen maken we ook lasten voor beheer en administratie. In 2017 bedraagt deze 8,2 procent (in 2016: 7,2 procent).

Hoe wordt elke euro besteed?

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt in 2017 uit op negatief €1.257-duizend. Dat is €759-duizend beter dan begroot (begroot was negatief €2.016-duizend) en komt vooral omdat de doelbestedingen en wervingskosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Het negatieve saldo wordt conform begroting geput uit de bestemmingsreserves.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij