Menu overslaan

Reserves

NSGK is een fondsenwervende instelling met reserves. De reserves zijn in het verleden ontstaan door een aantal grote nalatenschappen waar we niet meteen een bestemming voor hadden en door de verkoop van een pand. Het uitgangspunt van de richtlijn ‘Reserves goede doelen’ van Goede Doelen Nederland is dat er voor dit vermogen bestemde reserves worden gevormd. NSGK past deze richtlijn toe. Hieronder lichten wij ons beleid toe.

Sinds 2010 bouwen we de reserves op verantwoorde wijze af. De bestemmingen zijn als volgt vastgelegd:

  1. Met de continuïteitsreserve waarborgen we de continuïteit van onze organisatie als de opbrengsten (tijdelijk) sterk tegenvallen. Deze reserve bedraagt circa 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
  2. Het resterende deel van de reserves bestaat uit zogenoemde bestemmingsreserves. Deze worden ingezet voor een specifieke bestemming. In hoofdstuk 5.9 van onze jaarrekening staat een overzicht van deze bestemmingsreserves.

In dit jaarverslag is te zien dat de bestemmingsreserves in 2017 voor circa 1,3-miljoen euro zijn ingezet om extra projecten te realiseren op het gebied van onderwijs, sociale relaties en de gedeelde missie.

Beleggingsbeleid

NSGK voert een voorzichtig (behoudend) beleggingsbeleid. We hebben dit beleid vastgelegd in een beleggingsstatuut. Hierin staat onder andere dat maximaal 30 procent van de portefeuille in aandelen belegd mag worden en de rest in obligaties en liquiditeiten. In het beleggingsstatuut is eveneens opgenomen dat al onze beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn. De netto baten uit beleggingen bedroegen in 2017 €149-duizend.

Ons vermogen werd in 2017 op duurzame wijze belegd door Triodos Bank. We delen met Triodos de sleutelbegrippen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en bewust omgaan met geld.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij