Menu overslaan

Bij NSGK zijn we ons bewust van de risico’s die gepaard gaan met onze activiteiten. Met risicomanagement bewaken, beperken en beheersen we deze risico’s. In 2017 heeft de directeur/bestuurder samen met de Raad van Toezicht aandacht besteed aan het identificeren, beperken en beheersen van de risico’s. In het hierna opgenomen overzicht lichten we de belangrijkste risico’s toe. De directeur/bestuurder bespreekt dit overzicht en de genomen beheersmaatregelen tweemaal per jaar met de Raad van Toezicht.

Risicobeschrijving Controle instrumenten Toelichting Waarschijnlijkheid Effect Kosten
Tegenvallende beleggingsopbrengsten Maandelijkse rapportages, beleggingsstatuut Baten uit beleggingen kunnen negatief uitvallen door slechte beursresultaten, verkeerde keuzes. Door de huidige omvang van de portefeuille is het effect op resultaat relatief beperkt. gemiddeld beperkt beperkt
Tegenvallende inkomsten, teruglopende donateurs Kwartaalrapportages, donateursdatabase NSGK is een particuliere organisatie die voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk is van giften. Door opzeggingen en terugloop opbrengsten collecte kunnen inkomsten dalen. Kwetsbaarheid is lager door spreiding inkomsten. niet waarschijnlijk gemiddeld hoog
Schade aan imago NSGK, door negatieve berichtgeving (Crisis)communicatieplan, Social Media Team Imagoschade kan optreden bij fraude door collectevrijwilligers of negatieve berichtgeving NSGK als goed doel of fraude door project/aanvrager. Dit kan een groot effect hebben. NSGK heeft blijvend aandacht voor (fraude) controleprocessen. niet waarschijnlijk groot hoog
Project mislukt, te weinig effect/impact of projectfraude Projectadministratie, accountantscontrole NSGK financiert veel verschillende initiatieven waaraan de naam van NSGK wordt verbonden. Het niet behalen van effecten en impact en voorkomen projectfraude is een belangrijk aandachtspunt. niet waarschijnlijk gemiddeld beperkt
Achterstand aanvragen Projectadministratie en workflow, procesevaluatie, Het team doelbestedingen heeft te maken met implementatie automatiseringspakket, verloop, uitval waardoor niet voldoende doorloop in de afwikkeling van aanvragen is bereikt. Inmiddels opgelost (feb 2018) (vrijwel) zeker gemiddeld gemiddeld
Achterblijven zelfstandigheid eigen projecten Projectadministratie, financiële administratie Diverse eigen NSGK-projecten zijn verzelfstandigd. Stap van pioniersproject naar duurzaam zelfstandig project te komen met financiële en organisatorische zelfstandigheid blijkt niet eenvoudig. gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Terugloop aantal aanvragen Projectadministratie, toewijzingsbeleid Wijziging van beleid heeft geleid tot terugloop van aanvrager. Momenteel lijkt het aantal aanvragers stabiel en in verhouding met beschikbare middelen. niet waarschijnlijk gemiddeld gemiddeld
Onverwachte budget-overschrijding en/of fraude AO/IC richtlijnen, accoun-tantscontrole Indien niet voldoende inzicht en monitoring projectenadministratie en/of niet (voldoende) sprake is van functiescheiding bestaat kans op (onbedoelde) budgetoverschrijding of fraude. niet waarschijnlijk gemiddeld gemiddeld
Afname formatie/ personeel in vaste contracten Formatieformat, financiële rapportage Vanwege afname bestemmingsreserves neemt ook de formatie enigszins af. Voorlopig voldoende personeel op tijdelijke contracten. gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Hoog ziekteverzuim Arbodienst, periodieke verzuimcijfers Met medewerkers met handicap is risico op ziekteverzuim groter. Advies/hulp team UWV. (vrijwel) zeker gemiddeld gemiddeld
Achterstand in ICT / vastlopen automatisering Systeembeheer (SLA) > automatiseringsplan Applicaties boekhouding en projectenadministratie vervangen, maar dit verloopt moeizaam. Begin 2018 vervanging collecte CRM. Kritische processen met risico voor bedrijfsvoering. gemiddeld groot gemiddeld
Risico op datalekken / niet voldoen aan AVG Preventieve controle, systeembeheer (SLA), Wij beschikken over data van onze donateurs en relaties. In 2017 is nog onvoldoende gescoord op nulmeting AVG. Verbeterplan met actiepunten gemaakt. Gereed: 25 mei 2018. gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Discontinuïteit van de organisatie bij calamiteiten Formatieformat, begroting Indien er sprake is van calamiteiten, zoals brand, uitval door ziekte e.d., kan de continuïteit van de organisatie in gevaar komen. niet waarschijnlijk gemiddeld groot

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij