Menu overslaan

Hebt u weleens kinderen met en zonder handicap samen zien spelen? Misschien moeten ze heel eventjes aan elkaar wennen. Maar al snel maakt iedereen – op zijn eigen manier – gewoon deel uit van het spel. Kinderen doen niet zo moeilijk. Toch staan veel kinderen en jongeren met een handicap langs de zijlijn. Ze gaan naar aparte scholen, zijn niet welkom bij reguliere (sport)clubs en kunnen niet meedoen in de speeltuin. Bij NSGK geloven we in een inclusieve samenleving. En samen leven begint met samen opgroeien. Daarom willen wij dat kinderen met een handicap zo veel mogelijk gewoon met hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten kunnen spelen, leren, sporten en werken. We zorgen ook dat kinderen met een handicap niet als zielig worden weggezet – want voor hen is dat vaak nog steeds de grootste drempel.

We doen ons werk niet alleen. Samen met onze partners initiëren en ontwikkelen we programma’s en projecten op alle leefgebieden. Dit kunnen we doen dankzij de geweldige steun van donateurs, vrijwilligers en organisaties die ons een warm hart toedragen

NSGK zet zich in voor alle kinderen en jongeren met een handicap in Nederland; ongeacht of zij een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap hebben. We helpen hen om zo veel mogelijk een eigen leven op te bouwen. Daar ben je vaak nog niet mee klaar op je 18e. Daarom zijn we er voor jongeren tot 30 jaar. Wij helpen ook de mensen om hen heen, zoals ouders of verzorgers. Zij spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind en kunnen daarbij vaak wel een steuntje in de rug gebruiken.

De missie van NSGK is als volgt verwoord in de statuten:

Artikel 2

1.    De stichting heeft ten doel:

  • Het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in de samenleving beogen van personen met een handicap tot de leeftijd van dertig (30) jaar in Nederland;
  • Het bewust maken van het Nederlandse publiek van de mogelijkheden tot participatie en integratie van bovenstaande personen door middel van informatie en voorlichting; en
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.    De stichting dient het algemeen belang.

3.    De stichting heeft geen winstoogmerk.

Kwantitatieve doelstellingen (bedragen x € 1.000)

Activiteit  Resultaat 2016 Begroot 2016 Resultaat 2015
Bestedingen
Bestedingen in euro (inclusief kosten en bestemmingsreserves)           4.799         5.291            5.115
Bestedingen bestemmingsreserves projecten             1.057         2.010            1.349
Aantal toegewezen aanvragen              200            200              265
Baten uit fondsenwerving 
Baten donaties en giften           1.418         1.400            1.514
Baten collecte               853            850               819
Aantal collectanten          11.170       11.675          11.310
Baten nalatenschappen            1.570            750               745
Baten Vriendenloterij               492            525               738
Belemmeringsgiften               470            930               611
Totale baten            4.803         4.440            4.426
Communicatie 
Bekendheid *                41              25                52
Waardering *                32              25                33

*plaats in rangorde Charibarometer; lager getal betekent hogere plaats

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij