Menu overslaan

Organisatie en personeel

Bij NSGK hanteren we een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk. De Raad van Toezicht (RvT) heeft een toezichthoudende taak. (Zie bijlage, de Verantwoordingsverklaring, voor meer informatie hierover.)

De organisatie van NSGK is als volgt ingericht:

Organigram NSGK

De organisatiestructuur van NSGK is plat en kende tot 1 januari 2018 twee leidinggevenden, een directeur-bestuurder en een adjunct-directeur. Vanaf 1 januari 2018 is de functie van adjunct-directeur vervallen. De directeur-bestuurder stuurt alle medewerkers aan. De afdelingen en medewerkers werken op doelen en resultaten met hoge mate van verantwoordelijkheid.

Afdelingen

Medewerkers die zich bezighouden met doelbesteding vormen samen de afdeling Handicap & Samenleving (H&S). Zij zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en begeleiding van projecten die een aanvraag indienen bij NSGK en adviseren hierover de directeur. Medewerkers die zich bezighouden met fondsenwerving en communicatie vormen samen de afdeling F&C. Hieronder vallen ook de zes regiocoördinatoren die vanuit huis de collecte in hun regio aansturen. De vier medewerkers Interne Bedrijfsvoering vormen geen aparte afdeling. Zij houden zich bezig met het secretariaat, de administratie, financiële zaken en personeelszaken en ondersteunen zo de andere afdelingen.

Vanzelfsprekend samen werken

Bij NSGK geven we graag het goede voorbeeld. In een sollicitatieprocedure krijgen mensen met een handicap bij gelijke geschiktheid voorrang. In 2017 werkten bij ons vijf mensen met een handicap. Ook hebben we een aantal collega’s met een chronische ziekte in dienst. Daarnaast is er in oktober een junior projectadviseur gestart via Startersbeurs. Bij onze afdeling F&C werkten drie stagiairs. NSGK is een erkend leerbedrijf.

Het NSGK-team bestaat per 31 december 2017 uit 26 medewerkers, in totaal 19,7 fte: 21 vrouwen en 5 mannen. Op 1 december 2017 bedroeg de gemiddelde leeftijd 44 jaar. In 2017 lag het ziekteverzuim op 9,9 procent. Bij één medewerker betrof het werk-gerelateerd verzuim. Het verzuim lag over 2017 2,5 procent hoger dan in 2016.

Rechtspositiereglement

NSGK heeft een eigen Rechtspositiereglement en een eigen functiehuis met bijpassende salarisschalen. In juli 2017 zijn de salarissen met 1,65 procent gestegen.

Op 31 december 2017 was de salariëring als volgt:

Drie personen gesalarieerd in schaal 2 € 1.739 - € 2.491
Een persoon gesalarieerd in schaal 3 € 2.062 - € 3.028
Zeven personen gesalarieerd in schaal 4 € 2.276 - € 3.350
Acht personen gesalarieerd in schaal 5 € 2.491 - € 3.726
Vijf personen gesalarieerd in schaal 6 € 2.813 - € 4.209
Een persoon gesalarieerd in schaal 8 € 3.994 - € 5.819

Afspraken met betrekking tot onkostenvergoeding aan werknemers zijn vastgelegd in het Rechtspositiereglement.

In december 2017 is binnen NSGK een Risico-inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd. De verbeterpunten die hieruit naar voren kwamen, waren onder andere de verbetering van het klimaatsysteem en de verlichting op kantoor. We pakken dit voortvarend op.

Nieuwe directeur

Op 1 januari 2017 kregen we een nieuwe directeur-bestuurder: Henk-Willem Laan. Hij had in 2017 een jaarinkomen van € 91.232 bruto, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief SV-lasten werkgeversdeel en pensioenlasten werkgeversdeel (zie paragraaf 6.8.2 van de Jaarrekening voor een specificatie). Dit inkomen is conform de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, opgesteld door Goede Doelen Nederland. Declaraties van de directeur worden beoordeeld en getekend door een lid van de Auditcommissie.

Henk-Willem Laan is naast directeur-bestuurder van NSGK tevens onbezoldigd bestuurslid bij de volgende Stichtingen:

Lidmaatschappen en keurmerken

NSGK is lid van Goede Doelen Nederland en de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). We zijn ook aangesloten bij Stichting Collecteplan (SCP) en in het bezit van het CBF-keurmerk. Om het CBF-keurmerk te kunnen krijgen, moet een organisatie voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Belastingdienst heeft NSGK aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over giften en nalatenschappen die we ontvangen.

Practice what you preach

Vanzelfsprekend werken we bij NSGK het liefst met leveranciers en partners die onze maatschappelijke doelstellingen delen. We noemen er een aantal:

  • Amfors helpt ons bij de logistiek rondom onze collecte. Dit sociale leerwerkbedrijf werkt met en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Beautiful People levert ons duurzame koffie en thee. Zij ondersteunen kunstenaars met een verstandelijke beperking. Deze kunst is onder meer terug te zien op de koffieautomaten. Beautiful People biedt ook leer- en werkplekken aan in de horeca.
  • DropOuts helpt ons bij de communicatie. Bij dit bedrijf werken talentvolle, creatieve jongeren die om verschillende redenen hun studie niet hebben afgemaakt. DropOuts werkt graag samen met bedrijven en organisaties met een (zoals zij dat noemen) ‘geweten’.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij