Menu overslaan

Hebt u weleens kinderen met en zonder handicap samen zien spelen? Misschien moeten ze heel eventjes aan elkaar wennen. Maar al snel maakt iedereen – op zijn eigen manier – gewoon deel uit van het spel. Kinderen doen niet zo moeilijk. Toch staan veel kinderen en jongeren met een handicap langs de zijlijn. Ze gaan naar aparte scholen, zijn niet welkom bij reguliere (sport)clubs en kunnen niet meedoen in de speeltuin. Bij NSGK geloven we in een inclusieve samenleving. En samen leven begint met samen opgroeien. Daarom willen wij dat kinderen met een handicap zo veel mogelijk gewoon met hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten kunnen spelen, leren, sporten en werken. We zorgen ook dat kinderen met een handicap niet als zielig worden weggezet – want voor hen is dat vaak nog steeds de grootste drempel.

We doen ons werk niet alleen. Samen met onze partners initiëren en ontwikkelen we programma’s en projecten op alle leefgebieden. Dit kunnen we doen dankzij de geweldige steun van donateurs, vrijwilligers en organisaties die ons een warm hart toedragen.

NSGK zet zich in voor alle kinderen en jongeren met een handicap in Nederland, ongeacht of zij een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap hebben. We helpen hen om zo veel mogelijk een eigen leven op te bouwen. Daar ben je vaak nog niet mee klaar op je 18e. Daarom zijn we er voor jongeren tot 30 jaar. Wij helpen ook de mensen om hen heen, zoals ouders of verzorgers. Zij spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind en kunnen daarbij vaak wel een steuntje in de rug gebruiken.

De missie van NSGK is als volgt verwoord in de statuten:

Artikel 2

1.    De stichting heeft ten doel:

  • Het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in de samenleving beogen van personen met een handicap tot de leeftijd van dertig (30) jaar in Nederland;
  • Het bewust maken van het Nederlandse publiek van de mogelijkheden tot participatie en integratie van bovenstaande personen door middel van informatie en voorlichting; en
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.    De stichting dient het algemeen belang.

3.    De stichting heeft geen winstoogmerk.

Kwantitatieve doelstellingen (bedragen x € 1.000)

Activiteit Resultaat 2018 Begroot 2018 Resultaat 2017
Bestedingen aan doelstelling
Bestedingen in euro (inclusief kosten/reserves) 4.217 4.478 4.799
Aantal toegewezen aanvragen 218 200 200
Baten
Baten donaties en giften 1.361 1.545 1.418
Baten collecte 929 825 853
Aantal collectanten 11.309 11.675 11.170
Baten nalatenschappen 1.240 950 1.570
Baten bedrijven 36 - 48
Baten VriendenLoterij 331 325 492
Baten van andere organisaties zonder winststreven 932 925 538
Totale baten 4.846 4.570 4.803
Communicatie
Bekendheid¹ 41 25 52
Waardering 32 25 33

¹Dit is de plaats in rangorde van de zogenoemde Charibarometer; een lager getal betekent een hogere plaats.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij