Menu overslaan

Evaluatie en vooruitblik 2019 (en de jaren daarna)

 

Meerjarenbeleidskader

Voor de periode 2018 tot en met 2020 is met het team met vertegenwoordiging vanuit de belanghebbenden een meerjarenplan op een A4 opgesteld. De doelstelling voor 2018-2020 luidt als volgt:
NSGK is hét goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap. Met een groeiende groep betrokken gevers en partners bestrijden we effectief de uitsluiting van gehandicapte kinderen en jongeren zodat zij samen met hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten kunnen spelen, leren, sporten en werken.

Deze doelstelling willen we bereiken met vijf concrete doelen:
1) groeien in gevers;
2) toename bekendheid;
3) meer impact;
4) beter organiseren;
5) groeien in partners.

Met het plan op één A4 vertalen we onze droom naar concrete plannen en acties. Dit zogenoemde OGSM-plan is in maart 2018 gepresenteerd aan de Raad van Toezicht.

Wat ging goed in 2018?

Het NSGK-team bestaat uit professionele, resultaatgerichte en betrokken mensen die slagvaardig en proactief werken. Vernieuwing en ervaring zijn goed in evenwicht, zowel binnen de werkorganisatie als in de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Dankzij de combinatie van inkomsten uit fondsenwerving en de continuïteitsreserve heeft NSGK een solide financiële basis.

In 2018 kenden we aan 218 projecten een financiële bijdrage toe. Daarbij hebben we ook eigen projecten: Handicap in de les, Samen naar School en Steunpunt Onderwijs voortgezet. Het voormalig NSGK-project Jongerencoach is in 2018 verzelfstandigd. Dit project helpt jongeren met een beperking hun ambities te ontdekken en waar te maken. Onder de naam FLOOR Jongerencoaching wordt dit mooie werk voortgezet.

Een aantal bijzondere hoogtepunten in 2018: twee Junior Reporters bij de VoiceKids, de Madurodam Marathon (fondsenwervend evenement), de CAPtalks met de verkiezing van drie nieuwe kinderambassadeurs, een historisch hoge opbrengst met de landelijke collecte en een grote bedankactie naar donateurs tijdens Thanksgiving.

Wat ging minder in 2018?

Door een vastgelopen automatiseringsproject in 2017 konden we tot en met januari 2018 geen nieuwe aanvragen van projectpartners in behandeling nemen. De problemen konden in 2018 verholpen worden. De opgelopen achterstand is per 1 februari 2018 weggewerkt.
Fondsenwervend kwam de samenwerking met Talpa en RTL rondom het programma de Voicekids niet goed uit de verf. Er waren te weinig mogelijkheden om het verhaal van NSGK naar voren te brengen richting potentiële donateurs waardoor veel minder donateurs werden geworven dan beoogd

Vooruitblik naar 2019 (en de jaren daarna)

De komende jaren zetten we in op het behalen van de hiervoor genoemde vijf concrete doelen uit het meerjarenplan op een A4. Om de doelen te behalen zijn in het meerjarenplan concrete strategieën en acties opgenomen.

Meer impact

Onze gevers en andere stakeholders vragen om duidelijke terugkoppeling en bewijsvoering van de behaalde impact. Dat is ook een belangrijk aandachtsgebied binnen de Erkenningsregeling van het CBF. Mede via de Impact Challenge zal impact de komende jaren dus voluit onze aandacht hebben. De focus bij alle projecten en programma’s die NSGK wil steunen zal dus ook meer gericht zijn op impact (welk verschil wordt gemaakt?). De komende jaren worden vier nieuwe innovatieve programma’s gestart waarmee we structureel en in samenwerking met partners verschil willen maken. Een voorbeeld van een dergelijk programma is Samen naar School.
NSGK zal verder op basis van samenwerkingsovereenkomst met een aantal partners die inmiddels bewezen impact bereiken, duurzame samenwerkingsverbanden aangaan en specifiek voor het werk van deze impact partners fondsen gaan werven

Groei in fondsenwerving en bekendheid

NSGK heeft een ambitieuze doelstelling geformuleerd om de komende jaren te groeien in fondsenwerving (groei van € 2 miljoen) en in bekendheid als het goede doel voor gehandicapte kinderen (+60% geholpen naamsbekendheid). Voor de fondsenwerving is een aansprekende(r) fondsenwervende missie nodig. In 2019 zal NSGK met de nieuwe fondsenwervende missie naar buiten treden, gericht op onze huidige gevers én nieuwe potentiële gevers.

Donateurs

Bij de werving van donateurs gaan we voor lange termijn relaties. Om donateurs niet alleen te werven, maar ook te behouden gaan we ze meer betrekken bij het werk van NSGK. We willen onze donateurs laten zien hoe zij met hun bijdrage écht het verschil maken voor kinderen met een handicap. Met een nieuw systeem kunnen we ze op de juiste momenten informeren over onze activiteiten. De kinderambassadeurs (met een handicap) tonen aan het publiek de problematiek en de oplossingen die we kunnen bereiken. Hiermee vergroten we ook onze naamsbekendheid én werven we nieuwe achterban.

Collecte

In 2018 is de opbrengst van de collecte gegroeid naar € 928-duizend. We zijn enorm blij met deze fantastische opbrengst die we konden bereiken met een enorme groep vrijwilligers. In 2019 en volgende jaren zetten we in op groei zodat we nóg meer mooie projecten kunnen ontwikkelen en ondersteunen. We willen uiteindelijk in 2020 doorgroeien naar € 1 miljoen.

Evenementen en Acties

In het najaar van 2019 komt de tweede editie van de Madurodam Marathon, een fondsenwervend evenement waar kinderen en jongeren met en zonder beperking samen in actie komen voor NSGK. Ze geven het goede voorbeeld en betrekken daarbij onze gevers!
Voor bedrijven starten we met het aanbieden van rolstoelclinics door ex-paralympiërs (Business on Wheels). Voor bedrijven is zo’n clinic een leuk teamuitje of een mooie manier om aan teambuilding te werken. Voor NSGK is het – naast een fondsenwervend middel – ook een middel om de bewustwording te vergroten. Wat doet een handicap met je? Hoe toegankelijk is het bedrijf eigenlijk en hoe zit het met de omgeving?

Social Media

In onze online media gaan we de gemaakte aanpassingen volop inzetten. Daarmee kunnen we gerichter, gebruiksvriendelijker en persoonlijker communiceren met onze (potentiële) achterban, zodat we hen nog beter kunnen betrekken bij ons gezamenlijke doel: een samenleving waarin kinderen met én zonder handicap samen opgroeien!

Beter organiseren

In 2019 werken we op basis van de doelen en strategieën uit het meerjarenplan op 1A4 en organiseren we op basis van een structuur die de strategie ondersteunt (“structure follows strategy”). Daarvoor zal meer aandacht worden besteed aan teamgericht werken vanuit grote verantwoordelijkheid en vertrouwen voor de medewerkers. NSGK wil zich verder ontwikkelen als inclusief medewerkersteam. We streven ernaar dat minimaal 25% van de medewerkers een beperking heeft.

Begroting baten en lasten 2019 (verkort; bedragen x € 1.000)

BATEN

 • Baten van particulieren € 3.604
 • Baten van bedrijven € 51
 • Baten van loterijorganisaties € 410
 • Baten van andere organisaties zonder winststreven € 1.050

Som van de baten € 5.115

LASTEN

 • Doelbestedingen € 4.585
 • Wervingskosten € 1.592
 • Kosten beheer en administratie € 530

Som van de lasten € 6.708 

 • Saldo financiële baten en lasten € 125

Saldo van baten en lasten €-1.468

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:

 • continuïteitsreserve € -78
 • bestemmingsreserve €-1.300
 • bestemmingsfondsen € -90

€-1.468

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij