Menu overslaan

Financiële uitkomsten in 2018

Onderstaand geven wij een korte weergave van de jaarcijfers. In de bijgevoegde jaarrekening 2018 is het volledige overzicht opgenomen en toegelicht.

Totale geworven baten

De geworven baten in 2018 zijn verkregen uit verschillende categorieën: particulieren, bedrijven,
loterijorganisaties (VriendenLoterij), organisaties zonder winststreven (onder andere serviceclubs, stichtingen en vermogensfondsen).
De totale geworven baten bedroegen over 2018 ruim € 4,8 miljoen. Dit is € 43-duizend hoger dan in 2017, en € 276-duizend hoger dan begroot. Met name de baten van andere organisaties zonder winststreven kwamen hoger uit in 2018.

Besteed aan doelstellingen

In 2018 heeft NSGK 70,7 procent van de totale lasten besteed aan de doelstellingen (in 2017: 77,7 procent). Het percentage voor 2018 was begroot op 72,6 procent. Er is dit jaar ruim € 1-miljoen besteed aan voorlichting en € 3,2-miljoen aan de overige doelstellingen (in 2017 respectievelijk € 832-duizend en € 3,9-miljoen).

Het CBF schrijft voor dat gemiddeld 70 procent besteed moet worden aan doelbesteding. In 2018 wordt aan dit percentage voldaan, evenals in voorgaande jaren.

Lasten werving

Om te zorgen dat we ook in de toekomst een gezonde en structurele inkomstenstroom hebben, maken we lasten voor de werving van nieuwe donateurs/gelden. In 2018 is ten opzichte van de lasten 20,9 procent besteed aan wervingskosten (in 2017: 14,1 procent). Voor 2018 was 18,8 procent begroot. Daarmee blijven we ruim binnen de (interne) doelstelling om het driejaarsgemiddelde van het percentage wervingskosten niet hoger dan 25 procent te laten zijn.

Lasten beheer en administratie

Naast de bestedingen aan de doelstellingen maken we ook lasten voor beheer en administratie. In 2018 bedraagt factor deze 8,4 procent (in 2017: 8,3 procent). Daarmee blijven we binnen de (interne) doelstelling van 7-9%.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten komt in 2018 uit op negatief € 1.293-duizend. Dat is 102-duizend beter dan begroot (begroot was negatief € 1.395-duizend). Enerzijds vielen de baten hoger uit dan begroot, de doelbesteding lager dan begroot maar werd anderzijds een verlies geleden op de beleggingen. Het negatieve saldo wordt conform de begroting grotendeels geput uit de bestemmingsreserves; het beleggingsverlies is geput uit de continuïteitsreserve.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij