Menu overslaan

Reserves

NSGK is een fondsenwervende instelling met reserves. De reserves zijn in het verleden ontstaan door een aantal grote nalatenschappen waar we niet meteen een bestemming voor hadden en door de verkoop van een pand. Het uitgangspunt van de Richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen Nederland is dat er voor dit vermogen bestemde reserves worden gevormd. NSGK past deze richtlijn toe. Hieronder lichten wij ons beleid toe.

Vanaf 2010 bouwen we de reserves op verantwoorde wijze af totdat het eigen vermogen van NSGK uitsluitend nog tot doel heeft om de continuïteit van de NSGK te waarborgen. NSGK heeft daarbij een maatschappelijke verplichting om dit vermogen optimaal te beheren.
De bestemmingen van de reserves zijn als volgt vastgelegd:

  • Met de continuïteitsreserve waarborgen we de continuïteit van onze organisatie als de opbrengsten (tijdelijk) sterk tegenvallen. De reservering bedraagt op basis van een risicoanalyse minimaal 0,5 maal (ondergrens) en maximaal 1,5 maal (bovengrens) de jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie.

  • Het resterende deel van de reserves bestaat uit zogenoemde bestemmingsreserves. Deze worden ingezet voor een specifieke bestemming. In hoofdstuk 5.9 van onze jaarrekening staat een overzicht van deze bestemmingsreserves.

In dit jaarverslag is te zien dat de bestemmingsreserves in 2018 voor circa € 931-duizend zijn ingezet om extra projecten te realiseren op het gebied van spelen, onderwijs en de gedeelde missie.

Fondsen

Naast reserves heeft NSGK bestemmingsfondsen met een door derden bepaalde bestemming. De vermogens van deze fondsen op naam zijn niet geheel vrij beschikbaar omdat ze eigen doelstellingen hebben, die overeenkomstig de wensen van de schenkers zijn bepaald. In 2018 beheerde NSGK twee fondsen op naam: het Van der Merwe-Slieker Fonds en Mevrouw Neijboer Fonds.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut en wordt periodiek gemonitord door de directeur-bestuurder en de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Het beleggingsvermogen van NSGK is te splitsen in twee delen:
1. Impact beleggingen, gericht op de eigen missie van NSGK: dit gedeelte van het vermogen wordt gebruikt om bij te dragen aan een missie gerelateerde doelstelling. De primaire doelstelling voor NSGK van deze belegging is het realiseren van maatschappelijk rendement. Daarnaast is de verwachting dat deze belegging ook een financieel rendement gaat opleveren.
2. Strategische beleggingen, gericht op het waarborgen van de continuïteit van NSGK: dit is gericht op het waarborgen van de continuïteit van NSGK. Derhalve streeft NSGK ernaar om jaarlijks een financieel rendement te behalen waarmee een deel van de kosten van de werkorganisatie gefinancierd kan worden (€ 150-duizend).

Alle beleggingen voldoen aan het beleggingsstatuut waarin de beleggingsovertuigingen, de beleggingsdoelstelling en de risicobereidheid van NSGK beschreven zijn. De beleggingshorizon is 15 jaar. In het beleggingsstatuut staat onder andere dat maximaal 30 procent van de portefeuille in aandelen belegd mag worden en de rest in obligaties en liquiditeiten. In het beleggingsstatuut is eveneens opgenomen dat al onze beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn.

Het vermogen van NSGK werd tot oktober 2018 beheerd door Triodos Bank en daarna door Rabobank op basis van het voorgeschreven beleggingsbeleid. De directeur/bestuurder is onder toezicht van de Auditcommissie eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid.

Het netto resultaat uit beleggingen bedroeg in 2018 negatief € 173-duizend.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij