Menu overslaan

Bij NSGK zijn we ons bewust van de risico’s die gepaard gaan met onze activiteiten. Met risicomanagement bewaken, beperken en beheersen we deze risico’s. Sinds 2017 werkt de directeur/bestuurder met een risicomanagementsysteem op basis van een prospectieve risicoanalyse. Er zijn in 2018 geen wijzigingen in het systeem van risicomanagement noodzakelijk gevonden. De directeur/bestuurder bespreekt dit onderwerp tweemaal per jaar met de Raad van Toezicht.

In het hierna opgenomen overzicht lichten we de belangrijkste risico’s en genomen beheersmaatregelen toe.

Risicobeschrijving Toelichting Waarschijnlijkheid Effect Kosten Beheersing en controle instrumenten
Tegenvallende beleggingsopbrengsten Baten uit beleggingen kunnen negatief uitvallen door slechte beursresultaten, verkeerde keuzes. Door de huidige omvang van de portefeuille is het effect op het resultaat relatief beperkt. gemiddeld beperkt beperkt Maandelijkse rapportages, beleggingsstatuut
Tegenvallende inkomsten, teruglopende donateurs NSGK als particuliere organisatie volledig afhankelijk van giften. Om de ambities te kunnen waarmaken is groei in fondsenwerving nodig maar door opzeggingen of terugloop opbrengsten collecte kunnen inkomsten lager uitvallen. Blijvende aandacht. gemiddeld gemiddeld groot Kwartaalrapportages, donateurs-database
Schade aan imago NSGK, door negatieve berichtgeving Imagoschade kan optreden bij fraude door collectevrijwilligers of negatieve berichtgeving NSGK als goed doel of fraude door project/aanvrager. Dit kan een groot effect hebben. NSGK heeft blijvend aandacht voor (fraude) controleprocessen. niet waarschijnlijk groot groot (Crisis) communicatieplan, Social Media Team
Project mislukt, te weinig effect/impact of projectfraude NSGK financiert veel verschillende initiatieven waaraan de naam van NSGK wordt verbonden. Het niet behalen van effecten en impact en voorkomen projectfraude is een belangrijk aandachtspunt. niet waarschijnlijk gemiddeld beperkt Projectadministratie, accountantscontrole
Achterstand aanvragen Team doelbestedingen behaalde door implementatie automatiseringspakket, verloop, uitval en onervarenheid niet voldoende doorloop in de afwikkeling van aanvragen. De basis is in 2018 weer op orde gebracht. niet waarschijnlijk gemiddeld gemiddeld Projectadministratie en workflow, procesevaluatie
Achterblijven zelfstandigheid eigen projecten Diverse eigen NSGK-projecten zijn verzelfstandigd. Stap van pioniersproject naar duurzaam zelfstandig project te komen met financiële en organisatorische zelfstandigheid blijkt niet eenvoudig. niet waarschijnlijk gemiddeld gemiddeld Projectadministratie, financiële administratie
Terugloop aantal aanvragen Wijziging van beleid heeft geleid tot terugloop van aanvrager. Momenteel lijkt het aantal aanvragers stabiel en in verhouding met beschikbare middelen. niet waarschijnlijk gemiddeld gemiddeld Projectadministratie, toewijzingsbeleid
Onverwachte budget-overschrijding en/of fraude Indien niet voldoende inzicht en monitoring projectenadministratie en/of niet (voldoende) sprake is van functiescheiding bestaat kans op (onbedoelde) budgetoverschrijding of fraude. niet waarschijnlijk gemiddeld gemiddeld AO/IC richtlijnen, accountantscontrole
Afbouw uitputting reserves leidt tot minder bestedingsruimte Lopende projecten van o.a. (voormalige) eigen NSGK projecten kunnen minder of niet meer bekostigd worden vanuit bestemmingsreserves. gemiddeld gemiddeld gemiddeld Projectadministratie, financiele administratie, meerjarenbegroting
Afname formatie/ personeel in vaste contracten Vanwege afname bestemmingsreserves neemt ook de formatie enigszins af. Voorlopig voldoende personeel op tijdelijke contracten. gemiddeld gemiddeld gemiddeld Formatieformat, financiële rapportage
Hoog ziekteverzuim

Met medewerkers met handicap is risico op ziekteverzuim groter. Advies/hulp team UWV.

gemiddeld gemiddeld gemiddeld Arbodienst, periodieke verzuimcijfers
Achterstand in ICT / vastlopen automatisering In 2018 is collecte/CRM succes geimplementeerd. In 2019 moet donateursdatabase/CRM vervangen. Kritische processen met risico voor bedrijfsvoering. waarschijnlijk groot gemiddeld Systeembeheer (SLA) > automatiseringsplan
Risico op datalekken / niet voldoen aan AVG Voortgang eisen AVG. Basis beleid is per 25 mei 2018 op orde. Enkele specifieke vraagstukken vragen om nadere aandacht. gemiddeld gemiddeld gemiddeld Preventieve controle, system-beheer (SLA)
Discontinuïteit van de organisatie bij calamiteiten Indien er sprake is van calamiteiten, zoals brand, uitval door ziekte e.d., kan de continuïteit van de organisatie in gevaar komen. niet waarschijnlijk gemiddeld groot Formatieformat, Begroting

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij