Menu overslaan

Organisatie en personeel

Bij NSGK hebben we een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk. De Raad van Toezicht (RvT) heeft een toezichthoudende taak. Zie voor meer informatie hierover de bijlage ‘Verantwoordingsverklaring’.

De organisatie van NSGK is als volgt ingericht:

De organisatiestructuur van NSGK is plat. Tot 1 januari 2018 waren er twee leidinggevenden: een directeur-bestuurder en een adjunct-directeur. Vanaf 1 januari 2018 is de functie van adjunct-directeur niet meer ingevuld. De directeur-bestuurder stuurt alle medewerkers aan. De medewerkers en afdelingen (tegenwoordig teams) werken met een hoge mate van (eigen) verantwoordelijkheid voor het behalen van doelen en resultaten.

In het oorspronkelijke Meerjarenkader (2016-2019) werd al de wens uitgesproken om de inrichting van de organisatie beter aan te laten sluiten bij de visie van NSGK. In 2018 heeft NSGK dit Meerjarenkader onder de loep genomen en aangescherpt. Dit proces, dat in 2017 al van start ging, resulteerde in het Meerjarenplan op 1A 2018-2020. Op basis van dit meerjarenplan is besloten om per 1 september de afdelingen op te heffen. Sinds die tijd werken we bij NSGK met tijdelijke en structurele multidisciplinaire teams.

Vanzelfsprekend samen werken

Bij NSGK willen graag het goede voorbeeld geven met een inclusief personeelsbeleid. In een sollicitatieprocedure krijgen mensen met een handicap bij gelijke geschiktheid voorrang. In 2018 werkten bij ons vijf mensen met een handicap. Ook hebben we een aantal collega’s met een chronische ziekte in dienst. Ons doel is dat in 2020 minimaal 10% van de medewerkers in het doelgroepenregister staat en 15% van de medewerkers een andere beperking heeft of chronisch ziek is.

Het NSGK-team bestaat per 31 december 2018 uit 27 medewerkers, in totaal 18,6 fte: 21 vrouwen en 6 mannen. Op 1 december 2018 bedroeg de gemiddelde leeftijd 44 jaar. In 2018 lag het ziekteverzuim op 15,8%, het voortschrijdend verzuim over 2018 was 13,9%. Bij één medewerker betrof het werk-gerelateerd verzuim. Het verzuim over 2018 was aanvankelijk significant hoger dan in 2017, maar vanaf augustus 2018 is een sterke daling in het verzuim te zien.
In november 2018 is voor de tweede keer een junior projectadviseur gestart via Startersbeurs. Bij onze afdeling F&C werkten drie stagiairs. NSGK is een erkend leerbedrijf.

Rechtspositiereglement

NSGK heeft een eigen Rechtspositiereglement en een eigen functiehuis met bijpassende salarisschalen. In juli 2018 zijn de salarissen met 2% gestegen. Voor wat betreft de salarisstijgingen volgt NSGK de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Op 31 december 2018 was de salariëring als volgt:

Vijf personen gesalarieerd in schaal 2 € 1.774 - € 2.540
Acht personen gesalarieerd in schaal 4 € 2.322 - € 3.417
Zes personen gesalarieerd in schaal 5 € 2.541 - € 3.800
Vijf personen gesalarieerd in schaal 6 € 2.869 - € 4.293
Een persoon gesalarieerd in schaal 7 € 3.745 - € 5.498

Onze directeur Henk-Willem Laan ontving in 2018 een jaarinkomen van € 91.845 bruto, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief SV-lasten werkgeversdeel en pensioenlasten werkgeversdeel (zie paragraaf 6.8.2 van de Jaarrekening voor een specificatie). Dit inkomen blijft binnen de normen van de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, opgesteld door Goede Doelen Nederland. Alle declaraties van de directeur worden beoordeeld en getekend door een lid van de Auditcommissie.

Lidmaatschappen en keurmerken

NSGK is lid van Goede Doelen Nederland, de vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). We zijn ook aangesloten bij Stichting Collecteplan (SCP) en in het bezit van de CBF-erkenning. Om deze CBF-erkenning te kunnen krijgen, moet een organisatie voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Belastingdienst heeft NSGK aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over giften en nalatenschappen die we ontvangen.

Practice what you preach

Vanzelfsprekend werken we bij NSGK het liefst met leveranciers en partners die onze maatschappelijke doelstellingen delen. We noemen er een aantal:

  • Amfors helpt ons bij de logistiek rondom onze collecte. Dit sociale leerwerkbedrijf werkt met en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Beautiful People levert ons duurzame koffie en thee. Zij ondersteunen kunstenaars met een verstandelijke beperking. Deze kunst is onder meer terug te zien op de koffieautomaten. Beautiful People biedt ook leer- en werkplekken aan in de horeca.
  • DropOuts helpt ons bij de communicatie. Bij dit bedrijf werken talentvolle, creatieve jongeren die om verschillende redenen hun studie niet hebben afgemaakt. DropOuts werkt graag samen met bedrijven en organisaties met een (zoals zij dat noemen) ‘geweten’.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij