Menu overslaan

Bij NSGK hanteren we een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk, de Raad van Toezicht (RvT) heeft een controlerende taak. De RvT bestaat uit vijf personen die ieder hun eigen expertise hebben op het gebied van bijvoorbeeld bestuur, financiën, zorg of communicatie. De leden van de RvT doen hun werk onbezoldigd. Twee leden van de RvT vormen samen de auditcommissie.

Leden Raad van Toezicht in 2018

Naam en functie Datum benoeming Datum aftreding (neven) functies
Fred Paling
voorzitter
06-04-2016 06-04-2020 Voorzitter Raad van Bestuur UWV
Lid bestuur Stichting Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen
Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Lid Raad van inspiratie stichting life goals

Eric van der Burg
lid

11-12-2013 1-10-2019 Fractievoorzitter VVD Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht NTR
Voorzitter Raad van Toezicht Regiocollege
Voorzitter Raad van Commissarissen Floriade Almere 2022
Voorzitter Atletiek Unie;
Bestuurslid Yvonne van Gennip Fonds;
Bestuurslid Verzetsmuseum;
Voorzitter Veilig thuis Rotterdam Rijnmond;
Voorzitter Preventietafel Overgewicht;
Eenzaamheidsambassadeur VWS;
Lid Stuurgroep We Zien Je Wel;
Lid Topteam Sport;
Bestuurslid Life Goals.
Harry Bosma
lid
1-6-2018 1-6-2022 Directeur Amerpoort sinds april 2018
Bestuurder GGMD Doven en Slechthorenden tot april 2018
Tanja Ineke
lid
28-4-2010 1-4-2018 Bestuurder Libertas Leiden
Voorzitter COC Nederland
Lid en plv. Voorzitter Raad van Toezicht Raphaelstichting
Lid Raad van Commissarissen plv. Voorzitter Woonwaard
Andre Nagelmaker
lid + voorzitter auditcommissie
1-9-2017 1-9-2021 Managing Director TMF-Group
Voorzitter Audit Commissie van de Nederlandse Vereniging De Zonnebloem
Jenneke van Dongen
lid
1-9-2017 1-9-2021 Directeur Uw Communicatiecoach Zelfstandig strategisch communicatieadviseur en communicatiecoach
Strategisch communicatieadviseur bij de communicatiepool van de Rijksoverheid
Lid Raad van Toezicht BovenIJ Ziekenhuis
Adviesraad Fieldlab Sociale Innovatie
secretaris bestuur Zuidermarkt Amsterdam

 

Overlegverslag

In 2018 is de RvT vier keer bij elkaar geweest. De voornaamste zaken die werden besproken, zijn: het jaarrapport, het beleggingsbeleid, de selectie van een nieuwe accountant, personele zaken en de begroting. De Auditcommissie kwam driemaal bijeen. Op 1 april 2018 is de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht afgetreden (afloop termijn). Op 1 juni hebben we Harry Bosma aangesteld als nieuw lid van de Raad van Toezicht.

Projectbezoek

In oktober is de RvT op projectbezoek geweest bij De Belevenisboerderij Schieveen. Bij deze prachtige, toegankelijke boerderij in Rotterdam is ook de (eveneens toegankelijke) Speelnatuur van OERRR te vinden, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.

Vooruitblik 2019

In 2019 komt de RvT in april, oktober en november bij elkaar. In de oktobervergadering zullen we weer een project bezoeken. Op 1 oktober 2019 zal Eric van der Burg aftreden (afloop termijn). In de aprilvergadering zullen we het wervingsprofiel bespreken en vaststellen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij