Menu overslaan
Racerunning

Doelbesteding

Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin kinderen met en zonder handicap met elkaar opgroeien. Met ons werk richten we ons op kinderen en jongeren tot 30 jaar met een beperking, en hun naasten.

Aanpak

We ondersteunen en initiëren initiatieven die een positieve verandering teweegbrengen met betrekking tot:

  • Toegankelijkheid: gebouwen, producten en diensten zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking.
  • Beeldvorming: kinderen en jongeren met een beperking worden gezien als autonome personen met mogelijkheden en beperkingen die een bijdrage aan de samenleving willen en kunnen leveren.
  • Empowerment: kinderen en jongeren met een beperking vergroten hun zelfvertrouwen, ontdekken waar hun eigen kracht ligt en bepalen zelf hoe zij hun leven willen inrichten op basis van hun persoonlijke voorkeuren, waarden en doelen.

We dragen bij aan projecten die een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van inclusie en die inclusie verder versterken. Duurzame ontmoeting en samenwerking tussen mensen met én zonder beperking staan daarbij voorop. Onze eigen initiatieven en de projecten van andere organisaties beoordelen we op een aantal vaststaande, heldere criteria. We kijken naar inhoud, financiële noodzaak en toetsen aan het geldende beleid. Ook onderzoeken we kritisch of het project en/of de organisatie voldoen aan onze kwaliteitseisen, bijvoorbeeld hoe het project doorgaat als onze steun stopt.

Mogelijk gemaakt

In 2018 heeft NSGK 311 aanvragen beoordeeld (2017: 298). In totaal deden we 218 toekenningen aan projecten (2017: 200). De toekenningen bestaan uit 132 eigen toekenningen (113 unieke projecten) en 86 projecten via de NSGK-Plusregeling. De NSGK-Plusregeling is een regeling waarbij wij samen met een serviceclub (bijvoorbeeld een Rotary) een specifiek project steunen. Daarnaast deden we 25 toekenningen vanuit de Racerunner regeling en kregen 175 projecten steun vanuit onze collecte via de Fifty-Fifty regeling.

In 2017 zorgden een personeelstekort en problemen met de ICT rondom de projectadministratie voor een afname van het aantal beoordeelde projecten. Inmiddels zijn de problemen gelukkig opgelost. Op 1 februari 2018 hebben we het aanvraagloket van NSGK – na een tijdelijke stop vanwege de genoemde problemen – weer geopend. Het toekenningspercentage is uitgekomen op 60% van het totaal ingediende projectaanvragen (2017: 67%).

De telbare resultaten van onze uitgaven zijn per domein als volgt:

Wonen & logeren: totaal 14 projecten 
8 startbijdrages
1 adviestraject
3 inrichting wooninitiatief
2 overig

Voorlichting/beeldvorming: totaal 7 projecten
3 projecten gericht op voorlichting en beeldvorming over inclusief onderwijs.
4 projecten gericht op beeldvorming over en empowerment van kinderen en jongeren met een handicap

Scholing en werk: totaal 20 toekenningen
9 projecten van aanvragers
6 projecten vanuit de bestemmingsreserve
2 inrichting van een dagbestedingsinitiatief
2 Samen naar School klas
1 onderzoek naar samenspel kinderen met en zonder handicap

Vrije Tijd: totaal 67 toekenningen
12 sportprojecten
10 vakantieprojecten
17 buitenspeelvoorzieningen
9 vrije tijd-divers
19 kunst en cultuur

Technologieprogramma: 5 toekenningen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij