Menu overslaan

Privacy Verklaring

NSGK verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van NSGK. Deze Privacy Verklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

NSGK gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
NSGK is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG.

NSGK vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar donateurs en aanvragers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerkt NSGK uw persoonsgegevens?
NSGK verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, projectaanvragers- en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de vrijwilligers- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, fondsenwervingsdoeleinden;
 • het bevragen van donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
 • het verstrekken van financiering en aangaan van een samenwerking met projecten en partners voor het bereiken van onze missie;
 • het aangaan van samenwerking met derde partijen;
 • het archiveren en registeren van de fondsenwervingsacties waarvan de opbrengsten naar NSGK gaan;
 • het archiveren, registeren en handelen van informatie- en/of beeldmateriaal dat aan NSGK is verstrekt ten behoeven van publiciteit voor/over NSGK;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

NSGK verwerkt persoonsgegevens via onder andere de donateursservice, de website en het online portal van NSGK. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van NSGK. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt NSGK uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt NSGK?
NSGK verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 • interactiegegevens op sociale media (bijvoorbeeld als u een vraag stelt waarbij wij u kunnen helpen).

NSGK verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt NSGK ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
NSGK  biedt een nieuwsbrief aan waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien wij u een e-mail sturen naar aanleiding van een actie die we hebben gedaan verzoeken wij u alsnog om uitdrukkelijke toestemming. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt NSGK voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
NSGK gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. NSGK neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. NSGK deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy Verklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van NSGK kunnen zakelijke dienstverleners (“verwerkers”) ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. NSGK maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze Privacy Verklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. NSGK kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

NSGK verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
NSGK bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan NSGK. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover NSGK nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor NSGK) maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Wibautstraat 212-214
1091 GS Amsterdam
t.a.v. Marjolein Laamers

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past NSGK passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. 
NSGK neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Het gebruik van cookies
NSGK gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gewist. Klik hieronder op uw type browser om direct meer informatie te krijgen over het uitschakelen of wissen van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra u een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert.

Welke cookies plaatst NSGK?
Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

 • First-party cookies die NSGK plaatst of laat plaatsen

Functionele cookies

Cookie Doel Opslagperiode
_nsgk-cookies   Functionele 'first party' cookies worden op onze website incidenteel ingezet om bij te houden of je een petitie al getekend en/of gedeeld hebt. We kunnen deze cookies gebruiken om het bezoek aan onze website prettiger te maken. Hierbij leggen we enkel vast op welke datum welke handeling is verricht en worden er geen persoonlijke gegevens vastgelegd. Max 2 jaar

Niet-functionele cookies

Cookie Doel Opslagperiode

__utma,

__utmb,

__utmc en andere __utm-cookies

NSGK maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina's je daarop bekijkt. NSGK gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren, om 'traffic'-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste bezoekers heeft) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site in te schatten. Max 1 jaar

AWSALB
BCReferrerOverrule
BCSessionID

NSGK gebruikt Blueconic om de gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. De cookies die worden geplaatst bevatten geanonimiseerde gegevens over tijd en de handelingen die je verricht op onze website. Max 2 jaar
 • Third-party cookies die NSGK plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies

Cookie Doel Opslagperiode
AddThis, Facebook, Google, Twitter   Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Google, Twitter en AddThis, zodat je eenvoudig NSGK-nieuws met vrienden kan delen. Deze sociale netwerken zijn verbonden met webservers die jouw gedrag op onze website kunnen volgen en combineren met andere informatie van andere websites. Max 1 jaar
Adform, DoubleClick Tussenpartijen voor advertenties naar de NSGK-website. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of je bepaalde advertenties al hebt gezien. 18 maanden
Facebook Custom Audience Tussenpartij voor advertenties naar de NSGK-website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of je bepaalde advertenties al hebt gezien. Max 1 jaar
Google AdWords conversion Cookies geplaatst door Google AdWords geven aan of je de handeling hebt verricht waar de AdWords advertentie voor is geplaatst. Max 2 jaar
 • Hotjar

We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices (in particular device's IP address (captured and stored only in anonymized form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), preferred language used to display our website). Hotjar stores this information in a pseudonymized user profile. Neither Hotjar nor we will ever use this information to identify individual users or to match it with further data on an individual user. For further details, please see Hotjar’s privacy policy by clicking on this link.

 You can opt-out to the creation of a user profile, Hotjar’s storing of data about your usage of our site and Hotjar’s use of tracking cookies on other websites by following this opt-out link.

Privacybeleid van derden
Op de website van NSGK kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij NSGK behorende, websites. NSGK kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden
NSGK werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch contact opneemt met NSGK, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coachingsdoeleinden. Tevens worden telefoongesprekken met als doelstelling het werven van donateurs opgenomen, ter controle. Na gebruik verwijderen wij het opgenomen gesprek.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacy Verklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

NSGK behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd: 8 mei 2018

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.