Menu overslaan

Met Down naar voortgezet onderwijs?

Diverse ouders van kinderen met downsyndroom klopten bij het NSGK Steunpunt Onderwijs aan voor hulp bij de aanmelding van hun op voortgezet onderwijs. Hun kinderen hadden allemaal de reguliere bassischool tot en met groep 8 doorlopen, en ze wilden dat ze net als klasgenoten door konden naar het vmbo. Maar ze merkten dat het reguliere  voortgezet onderwijs onwennig staat tegenover dat idee. Jongeren met downsyndroom krijgen na de basisschool bijna automatisch het advies om naar voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen te gaan. (lees verder onder de foto)

Meisje met downsyndroom op school

We hielpen verschillende ouders op verschillende plekken in het land. We hielpen vooral door ouders te coachen, te informeren en te helpen nadenken over strategieën. We leverden informatie aan over de formele aanmeldprocedures: wanneer en hoe moeten leerlingen worden aangemeld? We vertelden hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt en waar middelbare scholen op letten. Het basisschooladvies is bijvoorbeeld van doorslaggevend belang; als de basisschool het advies geeft dat een praktijkschool of vmbo geschikt is, dan mag de middelbare school daar niet zomaar van afwjken.

Ook dachten we mee over welke informatie de scholen zouden willen hebben. Stel dat een leerling met downsyndroom in principe welkom is, wat wil een school dan van tevoren weten om ervoor te zorgen dat het voor school en leerling goed loopt vanaf de eerste schooldag? Is er bijvoorbeeld budget beschikbaar voor extra ondersteuning en wie kan de juiste begeleiding bieden? Waar moet een leerkracht op zijn voorbereid?

Ouders voerden doorgaans zelf een serie gesprekken op scholen. Ze vertelden over hun visie, waarom ze graag de reguliere school wilden voor hun kind. Ze maakten presentaties over hun kind en hoe hij/zij het deed op de reguliere bassischool. Ze brachten onderzoek in, bijvoorbeeld van Stichting Downsyndroom waaruit blijkt dat jongeren met downsyndroom beter communiceren, beter lezen en meer schoolse vaardigheden ontwikkelen als ze regulier voortgezet onderwijs blijven volgen.

Wij coachten ouders op afstand, via telefoon en mail, en gingen zonodig mee naar een gesprek op school om specifieke kennis over te brengen, bijvoorbeeld over de vraag of een vmbo-school een leerling mag accepteren die niet per se het eindexamenniveau haalt (ja dat mag) of over de vraag of de praktijkschool een leerling met downsyndroom mag weigeren, ook als die het vereiste IQ-niveau van 55 haalt (nee dat mag niet zomaar). Soms ging het Steunpunt mee naar een gesprek, omdat ouders het emotioneel moeilijk vinden om te moeten pleiten voor hun eigen kind. Zo’n aanmeldgesprek is een lastige opgave, zeker als je vermoedt dat je kind kan worden geweigerd als je het verkeerde vertelt of de verkeerde toon aanslaat.

Er werden gesprekken gevoerd op diverse vmbo-scholen en met vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden. Ook ging een groepje ouders met een directeur van een samenwerkingsverband op werkbezoek naar de Vuursteen, een reguliere vmbo-school in Eindhoven met een integratieklas voor kinderen met Down. Ouders troffen soms schooldirecteuren die het belang van inclusie snapten maar die aarzelden of ze de nodige kennis en ondersteuning konden bieden. Vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden dachten mee, maar ook daar bleek veel aarzeling. Wij merkten dat binnen samenwerkingsverbanden (waarin vele scholen en schoolbesturen het met elkaar eens moeten worden) het nadenken over inclusie en wat daarvoor nodig is, uit de weg wordt gegaan. Speciaal onderwijs wordt al snel ‘passend’ geacht voor  jongeren met een verstandelijke beperking, zeker nu de rugzakjes met extra ondersteuningsgeld overal zijn vervallen.

De onzekerheid bij scholen en samenwerkingsverband resulteerde in de meeste gevallen in een afwijzing; deze ouders moeten uitwijken naar het voortgezet speciaal onderwijs. In één geval mocht een jongere met Down naar de praktijkschool, mede dankzij de inzet van het Steunpunt Onderwijs. De overige ouders zijn nog in gesprek.  

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.