Menu overslaan
Het Gehandicapte Kind ondersteunt jaarlijks diverse onderzoeken met betrekking tot kinderen en jongeren met een handicap. Onlangs verschenen rapporten kan je hieronder lezen en downloaden.
Het logo van NSGK

Rapport 'Ik ben zijn ogen, zijn hoofd, zijn handen.'

Een onderzoek naar de positie en problematiek van migrantengezinnen met een verstandelijk beperkt familielid. 

In het kort: Meerderjarigen met een beperking en een migratieachtergrond verdwijnen rond hun achttiende jaar vaak uit het zicht van de zorg. Mikado heeft daarom een onderzoek uitgevoerd om ouders, volwassen broers / zussen, andere familieleden en betrokkenen te ondersteunen. Deze publicatie verkent de positie en problematiek van migrantengezinnen met een verstandelijk beperkt familielid. Sleutelpersonen, maar vooral familieleden zelf komen aan het woord. Het project beoogt informatie, voorlichting, advies en ondersteuning te bieden aan familieleden van meerderjarige migranten met een verstandelijke beperking om hun zeggenschap en keuzemogelijkheden in de zorg te vergroten. Download het rapport.

Rapport 'Aandacht voor beeldvorming in het onderwijsprogramma van scholen’.

Een onderzoek naar beeldvorming over mensen met een handicap op scholen in Nederland.

In het kort: In 2010 heeft Joke Visser in opdracht van NSGK een onderzoek uitgevoerd naar beeldvorming over mensen met een handicap op scholen in Nederland. De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: Op welke wijze wordt er in het onderwijsprogramma van scholen aandacht besteed aan ‘leven’ met een beperking’ en de beeldvorming van mensen met een handicap? Het onderzoek is gehouden onder 61 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in verschillende steden in Nederland. Download hier het rapport.

N.a.v. het rapport zijn ook richtlijnen verschenen. Download hier ‘Handvatten voor voorlichting binnen het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs’. N.a.v. het rapport is ook een inventarisatie gemaakt onder belangenorganisaties. Download hier de resultaten van deze inventarisatie.

Rapport 'Effectieve arbeidsparticipatieprojecten. Sleutels tot succes'.

Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het welslagen van projecten gericht op toeleiding naar en begeleiding op het werk van jongeren met een handicap.

In het kort: Wajongeren uiten regelmatig de wens om meer op de arbeidsmarkt te participeren, maar een groot deel slaagt daar (nog) niet in. Anderzijds blijkt het voor projecten die zich richten op arbeidsparticipatie voor deze jongeren moeilijk om de doelgroep te bereiken en aan te trekken. Daarom startte NSGK, in samenwerking met het Revalidatiefonds, een onderzoek naar arbeidsparticipatie om criteria te bepalen waarmee zij projectaanvragen kunnen beoordelen en aanvragende organisaties kunnen coachen. Download hier het rapport.

Rapport 'De rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een beperking.'

Een onderzoek naar de rol die ouders spelen bij de ontwikkeling van hun gehandicapte kind richting economische zelfstandigheid.

In het kort: Voor de meeste ouders is de weg naar economische zelfstandigheid van hun kind redelijk vanzelfsprekend: via basisonderwijs, vervolgonderwijs, vakantiewerk, stage en werk bouwen ze een zelfstandig bestaan op. Maar jongeren met een handicap krijgen te maken met allerlei hindernissen door hun eigen beperking of door drempels in de maatschappij. In hoeverre kunnen ouders hun zelfstandigheid bevorderen? En welke belemmeringen ondervinden zij hierbij? NSGK vroeg advies- en managementbureau BMC om een literatuuronderzoek te doen . Download hier het rapport.

Rapport 'Natuurlijk Toegankelijk Spelen'.

Richtlijnen voor het toegankelijk en bespeelbaar maken van natuurspeeltuinen voor kinderen met een fysieke beperking.


In het kort: Ieder kind, met of zonder handicap, moet buiten kunnen spelen en de natuur kunnen beleven. Praktische richtlijnen voor hoe natuurlijke speeltuinen zo kunnen worden ingericht dat ze ook bespeelbaar zijn voor kinderen met een fysieke beperking waren echter niet afdoende voor handen. Initiatiefneemster Anke Wijnja zocht naar een antwoord op deze vraag en benaderde diverse (ervarings)deskundigen voor tips uit de praktijk. Haar bevindingen zijn gepubliceerd in het webboek ‘Natuurlijk toegankelijk spelen’. Download hier het rapport.

Klik hier voor een printbare versie van het rapport

Reacties zijn welkom via anke@bureaufonkel.nl

Rapport 'Belangenbehartiging van gehandicapten kan beter'.

Een onderzoek naar de belangenbehartiging van mensen met een handicap of chronische ziekte.

In het kort: Steeds meer mensen met een handicap of chronische ziekte geven aan dat zij niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Er is te weinig oor voor hun wensen en behoeftes. Belangenverenigingen moeten voor hen opkomen, maar veel bestaande organisaties doen dat onvoldoende. Ze blijken star of verouderd te zijn. Daarom heeft stichting Armado onderzocht hoe het beter kan en welke soort organisatie daarvoor nodig is. Download hier het rapport.

Reacties zijn welkom via nieuwebeweging@upcmail.nl

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij