Menu overslaan
Samen Spelen 20 december 2007 Beetsterzwaag

Omschrijving vraag: Stichting Manege onder de Linde vraagt een bijdrage voor de bouw van een nieuwe manege. Gevraagde bijdrage: niet gespecificeerd. Advies 1. Positief. 2. € 20.000 toekennen. 3. Onder de volgende voorwaarden: - dat er bijdragen toegekend worden door Revalidatie Friesland en (vrienden van) School Lyndensteyn. - dat uitbetaling plaatsvindt als de financiering van het hele project rond is. - dat alsnog de volledige jaarrekening 2006 van Stichting Manege onder de Linde wordt toegestuurd. Korte omschrijving Project Aanvraag betreft de nieuwbouw van een manege. De huidige manege, die stamt uit 1972, is oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Omdat verbouwen om wel aan die eisen te voldoen, erg kostbaar bleek te zijn, heeft men besloten een geheel nieuwe manege te gaan bouwen. De manege wordt gebouwd op het terrein van Revalidatie Friesland, vlakbij de locatie van de oude manege. Initiatiefnemer(s)/samenwerkingsverbanden Vanaf 1988 is de manege ondergebracht in een zelfstandige stichting. De betrokkenheid tussen Revalidatie Friesland, School Lyndensteyn (de mytyl/tyltylschool) en de manege is echter groot. Gebruikers van de manege zijn grotendeels de leerlingen van de school en de bezoekers van het revalidatiecentrum. De directeur van Revalidatie Friesland is ook bestuurslid van de manege. Doelgroep Ruim 200 kinderen van de mytyl/tyltylschool (Lyndensteyn), verder revalidanten, maar ook bewoners van een nabijgelegen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook staat de manege open voor ruiters zonder handicap. Doel en beoogd resultaat - Het bouwen van een nieuwe, veilige en aan alle eisen voldoende manege; - Uitbreiden van de activiteiten op de manege (huifbedrijden, hippotherapie). Tijdsplanning De bouw start zodra de fondsenwerving rond is. Men hoopt medio 2009 de nieuwe manege te kunnen openen. Argumenten 1.1. De aanvraag past binnen het beleid van de NSGK. De manege biedt mogelijkheden tot paardrijden voor zowel gehandicapten als niet-gehandicapten en zo faciliteiten voor ontspanning en recreatie en rijlessen op therapeutische basis. Daarmee stimuleert het project ook lichaamsbeweging van de doelgroep. 1.2. De huidige manege is aan vervanging toe. De manege die er nu staat, is erg oud, biedt geen ruimte voor huifbedrijden, en voldoet niet aan huidige veiligheids- en milieu-eisen. Kanttekeningen 1.1. De manege is nauw verbonden met AWBZ-instelling Revalidatie Friesland. Aanvragende stichting heeft een nauwe relatie met Revalidatie Friesland en School Lyndensteyn, alhoewel formeel de organisaties gescheiden zijn. Het dekkingsplan bevat geen eigen bijdrage van het revalidatiecentrum of de school, terwijl dat wel de voornaamste doelgroepen van de manege zijn. Ik wil daarom bijdragen van beide organisaties als voorwaarde stellen. 2.1. Financieel draagvlak is nog ontoereikend Er zijn bij meerdere fondsen aanvragen ingediend, maar er zijn nog weinig toezeggingen. De kosten zijn ook erg hoog, dus de vraag is of het project in deze vorm uiteindelijk wel gerealiseerd kan worden. De gemiddelde bijdrage van de NSGK aan maneges ligt meestal rond de € 20.000. Ik stel daarom voor dat bedrag bij te dragen Financiële gegevens Begroting Totale begroting € 1.537.480. Specificatie: € 45.000 grond (betreft de bijkomende kosten, de grond zelf wordt door Revalidatie Friesland ter beschikking gesteld aan de stichting) € 1.130.000 bouwkosten € 82.000 bijkomende kosten (ontwerp, leges, aansluitingen) € 35.000 onvoorzien € 245.480 btw € 1.537.480 Totaal Dekking: Eigen bijdrage stichting: € 75.000 Bijdragen fondsen € 200.000 Jaarcijfers per 31-12-2006: Geen balans ontvangen, alleen een resultatenrekening (zie aanvullende voorwaarde). - Balanstotaal: € .000 - Eigen vermogen € .000 (verder: bestemmingsreserve (afschrijvingen) € .000, voorzieningen € .000 en (kort)lopende schulden € .000) - Vaste activa € .000 - Vlottende activa € .000 (waarvan € .000 aan vorderingen en € .000 aan liquide middelen) - Saldo aan het einde van het jaar: € 317 negatief. - Netto omzet € 63.322 - Kosten: € 65.605 (waarvan € 47.115 aan personele lasten)

Een nieuwe manege in Beetsterzwaag

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij